fredag den 9. oktober 2015

Referat menighedsrådsmøde 8. oktober - Provstiet skal betale budgetoverskridelsenReferat fra menighedsrådsmøde 08.10.2015 vedr. punktet Kirkehus og Økonomi


Gitte Hvas


Fraværende: Merete Ørskov

Referat fra menighedsrådsmøde den 08.10.2015 – punkterne Økonomi og Kirkehus.

Økonomi – godkendelse af budget 2016

Hans-Ole Jessen orienterede om,

at         Ringkøbing sogn i 2016 har fået bevilget 4.026.000 kr. Man havde ekstraordinært
            søgt om 390.000, et beløb som ikke blev bevilget.
            Man vil ansøge provstiudvalget om at hæve rammen med 150.000, da der i
            budget 2016 ikke er taget højde for en ny renteudgift på det nye kirkehus i 2016 samt
            til indvielse af barokorgel og kirkehus næste år.
            Alle stemte for en godkendelse af budgettet og indstillingen til provstiet om forhøjelse
            af budgettet med 150.000 kr. under forudsætning for, at punktet om byggeri af
            kirkehus blev godkendt.

Kirkehus

Sognepræst Lone Hvejsel erklærede sig inhabil og oplyste, at Hans-Ole Jessen deltog i drøftelse af punktet på menighedsmødet, men ikke når punktet behandles i provstiudvalget.

Hans-Ole Jessen orienterede om,

at         der har været afholdt licitation. Han glædede sig over, at lokale håndværkere havde
            fået entrepriserne – undtaget entreprisen på elevator.
at         resultatet er noget højere, end det man havde budgetteret i 2014
at         håndværkerudgifterne udgør 12.443.000 kr.
at         øvrige bygge- og anlægsudgifter f.eks. reparation på gavl til Skolebo, afstivning
            af Vestergade, projektering, licitationsmateriale, miljørapport, landinspektør,
            byggetilladelse, geotekniker, forsikring, fjernvarmetilslutning, menighedsmøder,
            Ebbe Marxen samt vinterbyggeri beløber sig til 1.557.000 kr.
at         den samlede byggebudget bliver 14.000.000 kr.
at         ændringerne i forhold til budget 2014 vedrører:
            den almindelige prisudvikling, øgede miljøomkostninger (pcb, maling og bly)
            murerentreprisen (betonelementer), vvsentreprisen, vinterforanstaltninger,
            personalealtan, menighedsmøder.
at         provstiet skal finde og bevilge de ekstra penge. Det sætter provstiet under pres.
at         byggeudvalget i indstillingen til provstiet har peget på besparelsesforslag, som
            provstiet kan arbejde videre med:
            anretterkøkkenet udskydes til 2017 eller senere
            elevatoren venter man med at installere til 2017 eller senere (kommunen skal
            spørges først om lovligheden heraf)
            fjernelse af kælderen
at         byggeudvalget foreslår, at de 14 mio. finansieres lig tidligere lån hos provstiet
            således at Ringkøbing sogn bærer 1 mio af de ekstra omkostninger samt at
            Stiftslånet forhøjes fra de nuværende 6.5 mio til 10 mio kr.           
at         der efter licitationen havde været afholdt et økonomimøde.
            Her drøftede man egenfinansieringen på 1 mio kr, som kan afvikles  af det
            overskud, som der forventes at komme i år. Hvis ikke det kan, tages det over
            driften. Det betyder en udgift på 60.000 kr. årligt, men i 30 år, som der skal findes be-
            sparelser eller effektiviseringer for.

Klavs Jensen udtrykte bekymring omkring det nye hus. Medarbejderne (organist, kordegn og kirketjener) havde talt sammen. De ser selvfølgelig gerne huset bygget, men hvis økonomien bliver så stram, at der ikke er midler til andet, vil de helst være fri for byggeriet. Det nytter ikke at have et flot hus, hvis der ikke er penge til at lave noget i det – så er prisen for høj.

Berit Bæk Højgaard sagde, at det var en kommentar fra personalet, så menighedsrådet kunne tænke over, hvordan den daglige drift kommer til at være for personalet.

Hans-Ole Jessen mente, at overskuddet i år ville kompensere for nogle af de udgifter.

Rita Sandal spurgte, hvad der ville ske, hvis provstiet ikke bevilget penge? Hertil svarede Hans Ole Jessen, at så bliver der ikke noget byggeri.

Sven Aage Hoppe udtrykte meget klart, at provstiet havde set tegninger og godkendt byggeri og lån, og når de har sagt A, er de også nødt til at sige B.

Klavs Jensen var betænkelig ved den store overskridelse. I Ulfborg kunne man ikke få den præstebolig, som man ønskede. Omegnens sogne synes nok ikke, at det er fantastisk, hvis Ringkøbing sogn får den øgede bevilling. Man kan også så græs i arealet og så lade andre tage over på et andet tidspunkt.

Hans-Ole Jessen sagde, at de andre sogne på budgetmøder havde opfordret til at gøre det færdigt og Randi Sandal mente, at nu har man ventet i 20 år på det her.

Poul Agergaard udtrykte, at det var en diskussion, menighedsrådet skal have efter et afslag.

Klavs Jensen mente, at menighedsrådet  også kunne tage diskussionen nu. De havde haft trange bygningsmæssige kår i mange år, men de havde haft et budget, hvor der var mulighed for at gøre nogle ting. Det var bedre at have det bygningsmæssigt trangt med god økonomi end at sidde i et stort nyt byggeri med dårlig økonomi. Det er der ingen glæde ved.

Poul Agergaard spurgte, om menighedsrådet kunne godkende  indstillingen fra byggeudvalget, hvor man anmoder provstiet om at forholde sig til den opstilling, som byggeudvalget havde udarbejdet.

Indstillingen blev enstemmigt vedtaget – Klavs Jensen stemte ikke (medarbejderrepr.)