fredag den 31. oktober 2014

Det nye menighedsråd har arbejdet flittigt for at etablere et kirkehus - rekonstruktion ud fra sagens akter

Tidsoversigt – beslutninger – Musikskolen


December 2012
Valgt til menighedsråd
Januar 2013
Fra referat fra Menighedsrådsmøde 9.1.13 :
25. Nyt kirkehus.
Udvalg for menighedslokaler og præstebolig udarbejder forslag til videre drøftelse inden næste MR-møde. Til det først møde inviteres interesserede MR-medlemmer og medarbejdere

MR konkretiserede de overordnede overvejelser og beslutninger
Brainstorm (MR-mødet HOJ)

Studietur for personale og MR til Struer, Lemvig og Holstebro (Menighedsmødet HOJ) –
Lørdag ?
MR og personale ideudvikling og forventningsafstemning (Menighedsmødet HOJ)
Februar 2013
Fra referat fra Menighedsrådsmøde 20.2.13
46. Drøftelse af diverse forslag til nyt kirkehus.
Hans-Ole Jessen, Lis Jessen, Lone Hvejsel og Poul A
gergaard mødes med borgmesteren og
kommunaldirektøren
MR laver småskitser over den eksisterende bygning – kasseret efter 10 min – kunne ikke være der (Menighedsmødet HOJ)
19.03.2013
MR-møde: Nyt kirkehus. HOJ orienterede. Der arbejdes videre med forskellige muligheder (AKT MR)
Foråret 2013
MR valgte Kirkepladsen fra (Menighedsmødet HOJ)
24.04.2013
MR-møde: Nyt kirkehus. Der har været nyt møde med kommunen om de muligheder, der er.
? nogle måneder
Forhandlinger med Økonomi-udvalget  (Menighedsmødet HOJ)
04.06.2013
MR-møde: Nyt kirkehus. Der indkaldes til et møde af kommunen.
14.08.2013
MR-møde: Nyt kirkehus. Hans Ole orienterede om arbejdet på nuværende tidspunkt (AKT MR)
25.09.2013
MR-møde: Nyt kirkehus. Der udarbejdes nyt bud på kirkehus.
23.10.2013
MR-møde: Nyt kirkehus. Købsaftale vedr. Kirkepladsen 1 er godkendt. Byggeudvalg er nedsat. Arkitekter bliver kontaktet.
29.10.2013
Indbydelse fra MR til 3 arkitektfirmaer (Akt. MR)
04.11.2013
Købsaftale underskrives af Iver Enevoldsen og Niels Erik Kjærgaard (AKT MR)
07.11.2013
Købsaftale underskrives af Poul Agergaard og HOJ (AKT MR)
13.11.2013
Besked til de 3 ark.fa. om hvem, der har fået arbejdet (AKT MR)
19.11.2013
MR-møde Nyt kirkehus. God tur i lørdags, der er valgt arkitekt. Der arbejdes videre på sagen. Brainstorming på lørdag. Der skal søges midler fra tilgængelighedsfonden. Der skal ansøges om frigivelse af midler til køb (AKT MR)
Nov. Og dec. 2013
Skitseprojekt udarbejdes (Menighedsmødet HOJ)
?
2 projekteringsmøder med fa. Lindqvist (Menighedsmødet HOJ)
25.11.2013
Ansøgning fra Johnny Andersen  om opførelse af nyt kirke- og sognehus i Ringkøbing modtaget i kommunen (AKT Rskom)
29.11.2013
Ansøgning fra MR til Ribe Stift om frigivelse af salgssummer 1.800.000 + 50.000. (AKT MR)
30.11.2013
Ansøgning fra Johnny Andersen til RS-kommune om nedrivning og principiel tilladelse til opførelse af nyt kirke- og sognehus (AKT MR)
30.11.2013
Skitseprojektet blev indsendt til kommunen (MR-mødet HOJ)
02.12.2013
Tegnestuen Fjordlyst sender ansøgning om nedbrydning og bortskaffelse af eksist. Musikskole og skitse til fremtidige kirke og sognehus til Rskom. Der henvises til møde om fredagen. Kommunen sender kopi til Knud Hammer Sørensen
03.12.2013
Provstiudvalgsmødereferat: Ansøgning om frigivelse af salgssum i Stiftet er indleveret og medtaget på mødet, hvor provstiudvalget har godkendt ansøgningen om frigivelse. (AKT PR)
05.12.2013
Provstiet videresender ansøgningen til Ribe Stift med anbefaling
(AKT PR)
05.12.2013
Mail fra Tegnestuen Fjordlyst til Rs kommune med to billeder af Musikskolen (AKT Rskom)
16.12.2013
Teknik og Miljøudvalget godkender købstilbudet
16.12.2013
Mail fra Hans-Ole Jessen til Menighedsrådet incl. Præster samt provstisekr. Med kopi til ja@tegnestuen-fjordlyst.dk, kajak1210@gmail.com og ole@rh-as.dk.

Der står: Kære alle, Jeg har netop fået bekræftet af Niels Erik Kjærgaard og Mogens Pedersen fra Ringkøbing-Skjern kommune, at et flertal på 6 ud af 7 medemmer har besluttet at imdøekomme vores ansøgning om opførelse af ny bygning på VORES nye grund til sogne- og kirkehus. Sagen skal ikke yderligere behandles. Tillykke til os alle. En rigtig dejlig julegave. Mailen er sendt kl. 21.50
16.12.2013
Pressemeddelelse fra RS-kommue at Ringkøbing kirke køber den gamle musikskole (AKT RM)  Iver Enevoldsen, Poul Agergaard og HOJ udtaler sig. Der står bl.a.: ”Lige nu arbejder menighedsrådet på valg af rådgiver til projektet” (AKT MR)
16.12.2013
Brev fra Ribe Stift til RM om frigivelse af midler til brug for finansiering af ejendomserhvervelse (AKT PR)
19.12.2013
Brev fra Rkb. Museum – udtalelses forud for byggeri i den middelalderlige bykerne (AKT MR)
19.12.2013
Brev fra Rskom til Ringkøbing kirke om tilladelse til nedrivning og opførelse af nyt hus – herunder begrundelsen for nedrivningstilladelsen: at den ekst. Bebyggelser er i så dårlig en udvendig vedligeholdelsesstand, at en renovering og ombygning ikke står mål med bygningens arkitektoniske værdi for området. (AKT Rskom)
19.12.2013
Svar fra Teknisk forv. Til Karen og Bent Kragelund på deres indsigelse mod byggeriet (AKT Rskom)
30.12.2013
Mail fra Lone Hvejsel til MR samt præster og provstisekr. Kopi til til ja@tegnestuen-fjordlyst, kajak1210@gmail.com Hans Ole Jessen
Kære alle,
Jeg er nødt til at præcisere, at det der står i avisen fredag den 27. december om indflytning til advent 2014, at det kan slet ikke lade sig gøre rent økonomisk, fordi provstiets anlægsmidler for 2014 er fordelt (det skete på budgetsamrådet i august) og anlægsmider er også dem, der bruges til afdrag på stiftslån. Kirkehuset han tidligst komme med på budget 2015 sammen med de mange andre ønsker, der også er fra de øvrige sogne i provstiet, og der må provstiudvalget vurdere, hvad der er råd til.
Mange hilsner og godt nytår. LH (AKT PR)
01.01.2014
Overtagelse af Musikskolen
03.01.2014
Mail fra Hans Ole Jessen til Provst, MR med kopi til ja@tegnestuen-fjordlyst.dk og kajak1210@gmail.com samt provstisekr. Der står:
Kære alle og godt nytår.
Lone – tak for din orientering.
Jeg skal naturligvis beklage og undskyle, at jeg i min uvidenhed har vildledt jer alle. Jeg er vidende om at alle beslutninger i forbindelse med byggeriet skal sendes til og godkendes i provstiet, men var af den overbevisning at anlægsbevillingen ikke var noget problem, hvis vi kan fremvise driftsbudgetter der kan indeholde de kommende ydelser på sogne- og menighedshuset. Derfor har vi allerede det første budgetmøde i budgetudvalget på mandag.
Jeg skal endnu en gang beklage min uvidenhed. På næste Mrmøde vil jeg forsøge at være opdateret på procedurerne og sammen med budget- og byggeudvalg fremlægge budgetter og revideret tidsplan for vort projekt. MVH H-O. (AKT PR)
07.01.2014
Mail fra Rskom til Lone Hvejsel. Der sendes kopi af købsaftale. Der spørges til hvem der er tegningsberettiget for Ringkøbing kirke, og hvem der kan underskrive det digitale skøde. (AKT PR)
08.01.2014
Mail fra provstisekr. til sekr. Ved. Ringkøbing kirke om dokumentation for de tegningsberettigede i RM.  Samt referat fra Mrmøde i slutningen af 2013.(AKT PR)
Der sendes mail fra sekr. Ved Ringkøbing kirke til provstisekr. med det ønskede referat.
Der sendes mail fra provstisekr. til sekr. Ved Ringkøbing kirke man mangler cpr.nr. på de tegningsberettigede
10.01.2014
Mail fra Tegnestuen Fjordlyst til Arkitektfa. Lindquist om gesimser (AKT Rskom)
10.01.2014
Mail fra Arkitektfa. Lindquist til Tegnestuen Fjordlyst om facadedetaljer og skyggevirkninger (AKT Rskom)
10.01.2014
Mail fra Arkitektfa. Lindquist til Rskom om skygger (AKT Rskom)
14.01.2014
Mail fra Tegnestuen Fjordlyst til arkitektfa. Lindquist om oplæg til principper for facadedetaljer (AKT Rskom)
15.01.2014
Knud Hammer sender klage via kommunen til Naturklagenævnet (AKT Rskom)
15.01.2014
Projektet sættes på stand-by p.g.a. bevaringsforeningens anke (MR-mødet HOJ)
16.01.2014
MR-møde. Nyt kirkehus. Huset er købt, men ikke betalt. Der er kommet indsigelser fra naboer. Der har været møde med bevaringsforeningen, der siden har anket afgørelsen om nedrivning. (AKT MR)
17.01.2014
Mail fra fa. Lindquist til Rskom om skyggevirkninger september og marts kl. 12.
30.01.2014
Mail fra Rskommune til Anette Holm, Dagbladet der har søgt om aktindsigt ((AKT Rskom)
04.02.2014
Provstiudvalgsmøde. Ansøgningen om frigivelse af købssum er medtaget som et orienteringspunkt. Punktet var ikke dagsordenssat den 03.12.2013 (AKT PR)
11.02.2014
Mail fra Rskom til sekr. Ved provsti og Ringkøbing kirke. Man mangler referat fra dec. 2013 samt hvem der kan underskrive på Ringkøbing kirkes vegne (AKT PR)
12.02.2014
Brev fra RS-kommune til Naturklagenævnet om klagen fra Bevaringsforeningen (AKT Rskom)
17.02.2014
Rskom rykker provstisekr. og sekr. Ringkøbing kirke for svar på referatet fra dec. 2013 samt underskrift af beslutningsprotokol.
20.02.2014
MR-møde. Kirkehus. Købssummen er indbetalt på spærret konto.
10.03.2014
Brev fra Naturklagenævnet til Rskom om yderligere oplysninger om klagen (AKT Rskom)
14.03.2014
Brev fra Rskom til Naturklagenævnet med svar på oplysning om klagen (AKT Rskom)
08.09.2014
Mail fra Hans-Ole Jessen til provstisekr. Han fremsender kalkulationsmateriale, tegninger m.m. for opførelse af nyt Sogne- og Kirkehus. Han har talt med Gunnar Frandsen, Teknisk Forvaltning. Vi kan ikke få lov at ændre på længde og højde, men måske ganske lidt i bredden. Bygningen skal dog fortsat fremtræde arkitektonisk harmonisk, hvor bredde og højde er i balance. Vi kan vende materialet når jeg kommer i morgen.
(tegninger dat. 30.11.13, 12.12.13, 06.06.14, (AKT PR)
09.09.2014
Mail fra provstisekr. til Provstiet Videresender ovennævnte mail(AKT PR)
10.09.2014
Brev fra RM til Ribe stift om frigivelse af midler til finansiering af ejendomserhvervelse 500.000,- (AKT PR)
11.09.2014
Mail til Ribe stift med ovennævnte brev vedhæftet (AKT PR)
12.09.2014
Brev fra Ribe Stift til RM om udbetaling af frigivne kapitaler – salgssum (AKT PR)
29.09.2014
Svar på anken (MR-mødet HOJ)
30.10.2014
Mail fra HOJ til provstisekr med kopi til RM Der står: Kære Lone og Sanne, Tak for jeres tid og engagement i tirsdags. Jeg sender hermed den lovede anmodning om genbehandling af vores ansøgning. Den blev lidt længere end jeg havde forventet, men jeg synes ikke, der kan undværes noget af teksten. Jer ser med forventning frem til behandling i provstiudvalget. Mvh HOJ (AKT PR)
31.10.2014
Provstisekr. videresender ovennævnte mail til provstiet (AKT PR)
05.11.2014
Provstiudvalgsmøde. Under orientering Diverse tegninger og budgetter Kirkepladsen 1, Ringkøbing er modtaget fra Hans-Ole Jessen den 09.09.2014.