onsdag den 16. september 2015

Provstiudvalget høringssvar i anledning af klagen over deres behandling af sagen om Musikskolen


Ringkøbing Provstiudvalg udtaler sig ikke om det klagen handler om 

Bevar Ringkøbing Bymidte har sendt kommentarer 

til klagen til Stiftet d.d. : 
Til Ribe Stift

 

Att. Maria Fischer Lauritzen

Stiftsfuldmægtig

Ribe Stift

Korsbrødregade 7

DK- 6760 Ribe

 

 

Til Ribe Stift.

Ved mail af 1. juli 2015 klagede borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte over Provstiudvalgets afgørelse og sagsbehandling i sagen vedr. Kirkepladsen 1, Ringkøbing.

Vi har nu haft lejlighed til at læse Provstiudvalgets høringssvar af 20. august 2015.  

Til dette høringssvar skal vi knytte et par kommentarer.

Høringssvaret forholder sig overhovedet ikke til sagens væsentligste spørgsmål, nemlig renovering eller nedrivning (efterfulgt af nybygning). For yderligere skal vi henvise til vores klageskrivelse af 1. juli 2015.

For så vidt angår afviklingen af Provstiudvalgets møde er det efter vores opfattelse ikke et argument, at mødet blev afviklet i det mødelokale, man har anvendt siden provstiets indflytning på adressen.

Udvalget vidste på forhånd, at der ville komme mange tilhørere og kunne meget nemt have taget højde for dette, således at mange kunne have haft mulighed for både at kunne se og høre, hvad der foregik. 

Provstiudvalget skriver endvidere, at der ikke har været henvendelse til udvalget forud for mødet med henblik på flagermus.

Dette er ikke korrekt, bl.a. har undertegnede Lars Hansson fremsendt to mails den 22. juni 2015, ligesom Danmarks Naturfredningsforening har sendt mail den 23. juni 2015.

Til orientering vedhæftes den ene mail fra den 22. juni med det dertil knyttede brev fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen, af samme dato.
 

Med venlig hilsen

f/Bevar Ringkøbing Bymidte

 

Birte Pedersen

Karen Hindø

Lars Hansson
bilag 1) 
To: ringkoebing.provsti@km.dk; torben.j.hoej@gmail.com; pim@km.dk
CC: ssb@km.dk; ingatorsted@yahoo.dk; anette.lillevang@gmail.com; ole@nicoole.dk; idk@km.dk; lhv@km.dk; poulagergaard@mail.dk; kmrib@km.dk
Subject: FW: Nedrivning af musikskole på Kirkepladsen 1, Ringkøbing
Date: Mon, 22 Jun 2015 15:59:47 +0200

Til provstiudvalget.
Til orientering videresendes brev af d.d. fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen, hvoraf bl.a. fremgår, at " Inden en bygning nedrives, skal det derfor undersøges, om den rummer flagermus, hvilket bør udføres af en person med særligt viden om flagermus".

f. Bevar Ringkøbing Bymidte
Lars Hansson From: jafri@nst.dk
To: ole@nicoole.dk
CC: bevarringkoebingbymidte@gmail.com; ditlevpalm@hotmail.com; jyttehansson@live.dk; sten.ronhave@gmail.com; henhv@nst.dk; post@rksk.dk; bevarringkoebingbymidte@gmail.com; thomas.mosgaard@rksk.dk; poulagergaard@mail.dk; bpc@nst.dk; BLH@nst.dk; karlp@nst.dk
Subject: Nedrivning af musikskole på Kirkepladsen 1, Ringkøbing
Date: Mon, 22 Jun 2015 13:22:08 +0000
Til menighedsrådet ved Ringkøbing Kirke

Att. Hans-Ole Jessen

Se venligst vedhæftede brev. 

Med venlig hilsen

Jacob Friis
Forstfuldmægtig
Biodiversitet og arter
Dir tlf.: (+45) 72 54 39 48
jafri@nst.dk

Miljøministeriet

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53

2100 København Ø

Tlf.: (+45) 72 54 30 00

www.naturstyrelsen.dk  
bilag 2) Brev fra naturstyrelsen 
 

onsdag den 9. september 2015

Pastor Merete Ørskov sender eget høringssvar til biskoppen

Merete Ørskov kommer med nye oplysninger

 i sagen om, hvordan man førte menigheden i Ringkøbing bag lyset :

 

Pastor Merete Ørskov kan ikke tilslutte sig høringssvaret i forbindelse med klagen over menighedsrådets embedsførelse og har indsendt egen udtalelse til bispen i forbindelse med behandling af klagesagen over menighedsrådets embedsførelse.
 

Kommunikationsrådgivning var udover hemmeligholdelse af vitale dokumenter en del af formand og kasserers strategi. 

 
 
Uddrag af Agergaard og Jessens eget høringssvar : (læs resten her)
 
"I forberedelserne til det ekstraordinære menighedsmøde d. 11. december 2014 kontaktede HOJ af egen drift Ebbe Marxen for overordnet og uforpligtende faglig sparring omkring helt specifikke vurderinger af Kirkepladsen 1´s bygningstekniske tilstand og udnyttelsesmuligheder. HOJ ønskede denne sparring for afklaring af enkelte usikkerheder i hans forestående fremlæggelse af dagsordenspunktet:    ”Menighedsrådets arbejde for etablering af kirkehus.” 
 
Det var helt naturligt for HOJ at spørge Ebbe Marxen om hans vurdering, da de to gennem en periode hen over sommer og efterår 2014 flere gange mødtes omkring 5 års gennemgang på kapellet og forberedelse af projektet om indvendig kalkning af Ringkøbing Kirke. 
 
Da HOJ uden menighedsrådets accept spurgte til denne sparring, betragtedes den som en personlig tjeneste uden beregning, helt på linje med andre rådsmedlemmers afsøgning af svar på deres usikkerheder.
 
Bl. a. rådspørger et medlem et byggefirma i Herning og et andet et arkitektfirma i Århus. 
 
Derfor var det helt naturligt at opponere mod fremsendelse af faktura på denne tjeneste. Hvilket som bekendt også resulterede i modtagelse af kreditnota.  Derfor betragtes notatet fortsat som et privat mellemværende mellem Ebbe Marxen og HOJ. (bilag 1)"
 

Merete Ørskovs brev til biskoppen som kommentar hertil :

 
 

Fra: Merete Ørskov
Sendt: 30. august 2015 18:11
Til: Elof Westergaard
Cc: Elisabeth Tine Aggerbeck; 'Poul Agergaard'
Emne: Kommentarer til klage over embedsførelse fra Bevar Ringkøbing Bymidte
Kære Elof Westergaard (cc. Elisabeth Aggerbeck og Poul Agergaard)
Pga. min sygemelding har jeg ikke været en del af menighedsrådets høringsproces vedr. klagen fra Bevar Ringkøbing Bymidte.
Imidlertid har jeg læst rådets høringssvar, og jeg kan ikke tilslutte mig det.
Som embedsmand og sognepræst ser jeg det som min pligt at give mit bidrag til belysning af sagen, så jeg har vedhæftet mine kommentarer samt bilag.

Bedste hilsner Merete Ørskov             
Merete Ørskov
Sognepræst


Merete Ørskovs kommentarer til Bevar Ringkøbing Bymidtes klage over
formanden for Ringkøbing Menighedsråd Poul Agergaard og medlem af Ringkøbing Menighedsråd Hans-Ole Jessen.


I klage af 24. juni 2015 henviser Bevar Ringkøbing Bymidte til min skriftlige udtalelse, som Marlene Schultz læste op fra og omdelte på menighedsrådsmødet den 11. juni 2015. Jeg vedhæfter her udtalelsen.
Indholdet i udtalelsen er udtryk for min viden og holdning i spørgsmålet om håndteringen af notat af 10. december 2014 fra arkitekt Ebbe Marxen.
 Yderligere vedhæfter jeg kopi af to mails fra menighedsrådsformanden til menighedsrådet. Heri orienterer formanden rådet om det, han og Hans-Ole Jessen har iværksat mhp. menighedsmødet den 11. december 2014, bl.a. at Ebbe Marxen skal vurdere musikskolens tilstand (jvf. min gule markering).
 Ebbe Marxen kom i sit notat med nye og vigtige vurderinger af musikskolen:
At huset var arkitektonisk værdifuldt og i dag formentlig ville blive SAVE-vurderet til et 3-tal, hvilket betyder høj bevaringsværdi, at ejendommen var egnet til indretning af de funktioner, som menighedsrådet havde påtænkt, og at vi ville kunne nøjes med at udskifte 30% af stenene (Hans-Ole Jessens tal var mindst 60%).
Marxens konklusion lød: ”..bygningen har potentialet til at blive et velfungerende administrationshus for menighedsrådet, der i kraft af sin kulturhistoriske fortælling og gode byggeskik med kompetent rådgivning kan komme til ny værdighed i Ringkøbing.”
 De vurderinger fik menighedsrådet ikke oplyst inden mødet d. 11. december, og de blev ikke omtalt på mødet, selv om menigheden efterlyste arkitektvurderinger af musikskolen.
  Til Bevar Ringkøbing Bymidtes tillæg af 30. juni 2015 til ovennævnte klage har jeg følgende kommentarer:
 - Menighedsrådet blev ikke orienteret om den usikkerhed, der blev udtrykt i mailudvekslingen mellem Hans-Ole Jessen og kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard jvf. min gule markering i vedhæftede kopi af denne mailudveksling.
- Menighedsrådet blev heller ikke orienteret om den ”positive” pressestrategi, der aftales i samme mailudveksling.
- Menighedsrådet godkendte, at Hans-Ole Jessen ville sige til pressen, at rådet inden udgangen af december skulle afklare, om man vil renovere den bestående bygning eller søge om at få den revet ned og bygge nyt, selv om en nedrivning allerede var vedtaget.
  Merete Ørskov, sognepræst
Ringkøbing, d. 30. august 2015Bilag 1 ) 

Udtalelse fra Merete Ørskov, viderebragt af Marlene Schultz, torsdag den 11/6-2015.

 (red.:  i forbindelse med menighedsrådets drøftelse som svar på Ribe bispens opfordring om gendrøftelse på baggrund af de nye oplysninger, der var fremkommet i sagen om nedrivning af Musikskolen)

Da jeg er fuldtidssygemeldt, må jeg ikke møde op til et offentligt menighedsrådsmøde som deltager. Men stiftskontorchefen har tilladt mig at sende en udtalelse til oplæsning på mødet.
Jeg vil gerne sige følgende:
 Vedrørende Marlenes 1. forslåede punkt på dagsordenen:Jeg anbefaler MR, at man tager en grundig drøftelse af de tre dokumenter:
1) Bevaringsforeningens høringssvar fra dec. 2013. Dette dokument har MR ikke før hverken set eller læst og derfor heller ikke forholdt sig til.
2) Ebbe Marxens vurdering af bygningen fra dec. 2014. Dette dokument måtte jeg i to omgange bede Hans-Ole sende til Lone, Klaus og mig inden et møde, og efterfølgende sendte jeg det videre til Marlene. Dette fik Hans-Ole til at sende brevet rundt til orientering for alle under et MR-møde og samle det ind igen, før nogen havde nået at læse det igennem. MR har heller ikke drøftet indholdet af dette dokument.
3) Den nye udtalelse fra kgl. bygningsinspektør Jens Bertelsen.
Disse tre vigtige dokumenter giver MR nogle oplysninger om den bygning, flertallet indtil nu har fastholdt at ville rive ned – oplysninger, som ingen af os kendte, dengang vi alle var enige om at købe bygningen til nedrivning. Og oplysninger, der er på linje med udtalelser fra andre arkitekter MAA, som har ytret sig i sagen.
Viden forpligter, og ny viden gør, at man må genoverveje sine beslutninger.
Jeg kan kun appellere indtrængende til, at MR i dag beslutter sig for at arbejde på at bevare denne bygning, der viser sig at være så kulturhistorisk og folkelig vigtig. Vi har fået flere gode forslag til indretning, der dækker vores behov.Økonomisk set finder jeg det også mest forsvarligt at prøve denne udvej, da vi kan søge fonde til en renovering men ikke til nybygningen.Jeg mener, at vi som menighedsråd i folkekirken ikke bør træffe en så kulturnedbrydende beslutning.
Jeg mener heller ikke, vi skal træffe en beslutning, der i den grad forværrer den i forvejen ulykkelige splittelse i sognet.
 Vedrørende Marlenes 2. forslåede punkt på dagsordenen:Afvisningen af betaling af Ebbe Marxens faktura har ikke været drøftet i MR.
Der er naturligvis ingen tvivl om, at formandens og kassererens møde med Ebbe Marxen på kirkepladsen 1 d. 2. december 2014 ikke var et møde, der foregik ”under mere private former” som Poul siger til dagbladet tirsdag d. 9. juni. Marxens arbejde var selvfølgelig heller ikke en personlig tjeneste for Hans-Ole, sådan som Hans-Ole siger til dagbladet onsdag d. 10. juni.
Menighedsrådet havde bifaldet, at Hans-Ole som formand for byggeudvalget bestilte faglig sparring hos bevaringsarkitekt Ebbe Marxen inden menighedsmødet d. 11. dec. 14. Og vi så frem til at høre Marxens vurderinger, idet vi ikke havde haft andre til at vurdere huset end Hans-Ole.Under mødet i Rådhushallen ventede Lone Hvejsel og jeg med spænding på, at Hans-Ole ville underbygge sine faglige vurderinger med Ebbe Marxens vurderinger.Det gjorde han så ikke, hvilket undrede os og irriterede mig. Årsagen fik vi først fortalt den efterfølgende aften i en mail: Hans-Ole mente, at Marxen med sin vurdering ikke havde ”lyttet og analyseret på den påtagne opgave” og at den ”.. faglig(e) sparring endte med ”uprofessionelle bearbejdede problemløsninger”. Han havde derfor haft en længere telefonsamtale med Marxen d. 11. december og havde ikke overskud til at orientere os andre om samtalen før mødet.Selve Marxens brev med vurderingen fik vi ikke mailet, kun Hans-Oles referat af telefonsamtalen (jeg fik det som nævnt senere efter to forespørgsler).Da jeg efterfølgende på et møde gjorde Hans-Ole opmærksom på, at Marxens brev var underlagt aktindsigt, sagde han i fleres påhør, at så ville han selv betale for det. Men Marxen ønsker naturligvis ikke Hans-Oles private penge, han har udført en opgave for menighedsrådet. Marxen har stilet sin vurdering af 10. december 2014 således: Ringkøbing Sogns Menighedsrådv/ Kirkeværge Hans-Ole JessenKirkekontoretKirkepladsen 26950 RingkøbingSendt pr. mail til:ole@nicoole.dkpoulagergaard@mail.dk Marxen skal derfor naturligvis have betaling for sit arbejde, hvilket også står skrevet i referatet af mødet mellem Marxen, Bruno Viuf Larsen, Hans-Ole og Poul i Århus d. 30. januar 2014, ligesom det blev omtalt på kalkningsmødet onsdag d. 7. januar 2015.
 Vedrørende forkerte oplysninger i offentligheden.I oktober eller november 2013 bad Hans-Ole Jessen MR om lov til, af strategiske grunde, at sige til pressen ved offentliggørelsen af menighedsrådets køb af musikskolen, at rådet inden udgangen af december skulle afklare, om man ville renovere den bestående bygning eller søge om at få den revet ned og bygge nyt. Den beslutning var for længst truffet, og huset var købt på betingelse af tilladelse til nedrivning, men vi gav ham desværre tilladelsen til den nævnte strategi, og oplysningen blev trykt i dagbladet lørdag d. 9. november 2013.
 Derudover er der, som I ved, forkerte oplysninger og væsentlige mangler i den ”rejsebeskrivelse”, som byggeudvalget havde skrevet, og som MR godkendte blev lagt på kirkens hjemmeside den 9. april 2015. En læsning af dette manuskript gav derfor læseren et forkert indtryk af forløbet med at skaffe menighedslokaler til Ringkøbing sogn.
Efter at Klaus V. Jensen og jeg havde opdaget dette, samt opdaget, at nogle af de forkerte oplysninger også var på Hans-Oles slides fra menighedsmødet i dec. 2014 og i kirkens folder om det nye kirkehus, blev, som I ved, både folderen og teksten på hjemmesiden fjernet.
Hvad I ikke ved er, at Klaus og jeg onsdag d. 6. maj havde et møde med Hans-Ole og Poul om dette, hvor vi medbragte et første udkast til en ny ”rejsebeskrivelse” af huset, i hvilken vi efter vores bedste vurdering havde rettet fejlene og tilføjet manglerne. De ønskede imidlertid ikke at drøfte vores indvendinger og afviste, at der overhovedet skulle stå noget om husets ”rejse” på kirkens hjemmeside, selvom Hans-Ole længe har ønsket, at vi på hjemmesiden skal informere om forløbet med at få et nyt kirkehus. 
Bilag 2 ) 

Fra: Poul Agergaard [mailto:poulagergaard@mail.dk]
Sendt: 25. november 2014 23:54
Til: 'Sv. Aage Hoppe'; 'Jessen Lis'; 'Proustgaard Vera'; 'Karen Emma Holm Kjærgaard'; 'Østergaard Bent'; 'Susanne Sørensen'; 'Marlene-psykolog'; 'Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS) (
ole@vhaps.dk)'; 'Lone Anette Hvejsel'; 'Merete Ørskov'; 'Klaus V. Jensen'; 'Kaj Møller'; 'Berit Bæk Højgaard'
Cc: 'Poul Agergaard'
Emne: Orientering-opdatering

Kære alle
 Det går stærkt i øjeblikket.
Det kan gå ud over informationsniveauet – hvilket ikke er tilsigtet.
 Derfor denne korte opdatering på, hvad især Hans-Ole og jeg har iværksat m.h.p. menighedsmødet:
1)     Tegningerne på kirkehuset bliver farvelagt (enkelte tror, at huset er hvidt!).
2)     3-D tilvirkes.
3)     Dagsorden til ekstraord. MR-møde udsendt.
4)     Rådhuslokaler til menighedsmødet er bestilt
5)     PR-rådgiver Niels Nørskov Stidsen , Lemvig kontaktet for hjælp til pressestrategi.
Han kommer til briefing torsdag eftermiddag. (red. se faktaopl. nedenfor)
6)     For at sikre en korrekt og værdig afvikling af menighedsmødet har vi kontaktet
advokat Hans Jeppesen, Skjern. Har sagt ja til at være ordstyrer.  (red. se faktaopl. nedenfor)
 Venlig hilsen
 Poul Agergaard
 Fra: Poul Agergaard [mailto:poulagergaard@mail.dk]
Sendt: 28. november 2014 20:18
Til: 'Sv. Aage Hoppe'; 'Jessen Lis'; 'Proustgaard Vera'; 'Karen Emma Holm Kjærgaard'; 'Østergaard Bent'; 'Susanne Sørensen'; 'Marlene-psykolog'; 'Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)'; Lone Anette Hvejsel; Merete Ørskov; 'Klaus V. Jensen'; 'Kaj Møller'; Berit Bæk Højgaard
Emne: SV: Orientering-opdatering
Sendt: 28. november 2014 20:18Til: 'Sv. Aage Hoppe'; 'Jessen Lis'; 'Proustgaard Vera'; 'Karen Emma Holm Kjærgaard'; 'Østergaard Bent'; 'Susanne Sørensen'; 'Marlene-psykolog'; 'Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)'; Lone Anette Hvejsel; Merete Ørskov; 'Klaus V. Jensen'; 'Kaj Møller'; Berit Bæk HøjgaardEmne: SV: Orientering-opdatering 
Kære alle Her yderligere kort opdatering. 
1)     I går havde Merete, Hans-Ole og jeg møde med PR-rådgiveren. 
2)     Dele af det vi besluttede er blevet/ved at blive sat i gang 
3)     På tirsdag vurderer arkitekt Ebbe Marxen musikskolens tilstand 
4)    Vi arbejder på at kontakte personer, der vil tage ordet på menighedsmødet.
Har fået tilsagn fra Kaj Milter.  
Vil kontakte Ebbe Fuglsang, Grethe Mølskov, men også Claus – om han som tillidsmand vil sige noget? 
Vi hører gerne om ”fyrtårne” der vil tale vores sag. 
5)     Hans-Ole er langt med forslag til afviklingsstrategi på mødet. 
6)     Hans-Ole og jeg skal muligvis i løbet af næste uge have et møde med
   Dagbladets redaktør. 
7)     I det hele taget arbejder vi på, at finde pæne svar på allerede stillede spørgsmål 
8)     På onsdag mødes H-O og jeg med adv. Hans Jeppesen for nærmere aftale.
 Venlig hilsen Poul Agergaard

Bilag 3 ) 

Den 24/10/2013 kl. 07.02 skrev "Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)" <ole@vhas.dk>:
Kære Niels Erik Jeg fik godkendt vore aftaler på menighedsrådsmødet i går aftes. Tak for dit store engagement og hjælp for gennemførelsen af handlen.Vi er meget tilfredse og oprigtig glade for det er lykkedes os at komme i mål, og nu kan koncentrere os om opførelse af et nyt kirkehus for Ringkøbing Sogn.  MVH Hans-Ole  Fra: Niels Erik Kjærgaard [mailto:niels.erik.kjaergaard@rksk.dk]
Sendt: 24. oktober 2013 07:43
Til: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)
Emne: Re: VS: Køb af Kirkepladsen 1, Ringkøbing
Sendt: 24. oktober 2013 07:43Til: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)Emne: Re: VS: Køb af Kirkepladsen 1, Ringkøbing
Kære Hans Ole
Super godt. Så er vi også videre med denne gode historie. Har I vurderet, om vi skal udsende en fællespressemeddelelse om det. Vi kan godt skrive og sende den?
Venlig hilsen
Niels Erik Kjærgaard
Sendt fra min iPad
 Den 24/10/2013 kl. 07.54 skrev "Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)" <ole@vhas.dk>:
Hej Niels Erik Jeg synes det ville være en god ide med en fælles pressemeddelelse. Poul og jeg talte om det i går aftes.
Vi var lidt usikre på hvordan vi formulerer os omkring nedrivning af ejendommen. Vi ønsker jo ikke den store pressedækning og være med til at skabe evt. stort røre omkring dette. Jeg har ikke fornemmelse af hvor mange følelser man har for den gamle borgerskole i Ringkøbing.
Vi skal derfor have historien fortalt på en god og positiv måde. Jeg synes det vil være meget fint hvis I vil udfærdige et oplæg. På forhånd tak  MVH Hans-Ole  
Fra: Niels Erik Kjærgaard [mailto:niels.erik.kjaergaard@rksk.dk]
Sendt: 24. oktober 2013 07:57
Til: Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)
Cc: Jesper Lemming
Emne: Re: SV: VS: Køb af Kirkepladsen 1, Ringkøbing

Fint. Jeg får udarbejdet et oplæg og sætte jesper Lemming ind i sagen. Han kontakter så efterfølgende dig og får tilrettet teksten, så alle kan tiltræde den.
Venlig hilsen
Niels Erik KjærgaardSendt fra min iPadFACTS : fra Altinget om  Niels Nørskov Stidsen 

Blev ikke valgt i 2013, og er ikke længere opstillet.
Stillede op i Midtjylland for liste B til Regionsvalget

 Arbejde
Privat ansat/selvstændig
 Uddannelse
Bachelor-/diplomuddannelse
 Jobbeskrivelse
Seneste 25 år freelance med eget bureau, en enkelt ansat og samarbejde med andre freelance-konsulenter. 
NU:Freelance journalist-kommunikationskonsulent,ledelsesstøtte i SMV-virksomheder m.fl.
 Om mig
Optaget af natur, miljø,energiforsyning på andelsbasis - derunder biogas og fjernvarme (formand for Lemvig Fjernvarme a.m.b.a.) erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, friluftsliv,folkekirkens ramme for danskernes kirkeliv (netop valgt til provstiudvalget i Lemvig provsti)og så er jeg familiemenneske (og folkepensionist, når der indimellem er tid til det)FACTS : uddrag fra Dagbladet juni -15 om Hans Jeppesen
i forbindelse med 25 års jubilæum hos Kirk Larsen & Ascanius advokater, Skjern'

Ude godt - Skjern bedst
Hans Ladekjær Jeppesen  kan fejre 25-års jubilæum hos advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius, som har hovedsæde i Esbjerg. Som nyuddannet jurist kom han til advokatfirmaet i Esbjerg, og da planerne om at åbne en filial i Skjern blev til virkelighed, stod Hans Ladekjær Jeppesen på spring sammen med en kollega. 
»Jeg er født og opvokset i Skjern, hvor jeg også har min familie og venner, så Skjern er hjemme for mig. Jeg var glad for at skulle tilbage efter jurastudiet i Aarhus og tre år i Esbjerg,« siger Hans Ladekjær Jeppesen. Han er 4. generation på en slægtsgård ved Skjern, hvor han bor sammen med sin kone og tre børn.
Og han blev taget vel imod i Skjern. I dag er der fem på advokatkontoret i Skjern, som udover ham selv tæller advokat Jesper Ebbesen Schmidt, advokatfuldmægtig Martin Nielsen Hansen og de to juridiske assistenter Susanne Andersen og Conny Rasmussen.
»I Skjern bakker man op om hinanden. Her er en bevidsthed om, at vi alle er nødt til at bidrage, for at vores lokalområde også i fremtiden skal udvikle sig og være et dejligt sted at bo og arbejde,« siger Hans Ladekjær Jeppesen.
Kombinationen af at give ’noget tilbage’ og en passion for håndbold har betydet, at han gennem mange år har siddet i bestyrelsen i Skjern Håndbold. Han er også bestyrelsesformand i Skjern Bank samt i en del andre lokale virksomheder.

Kristeligt Dagblad - formanden for menighedsrådsforeningen om menighedsrådenes rolle


Man risikerer at få menighedsråd, som er meget vendt ind imod sig selv

 
Interview med Søren Abildgaard, formand for menighedsrådsforeningen
      Kristeligt Dagblad       4. september 2015  af Claus Vincents

Hvis folkekirken bliver en servicekirke, risikerer det at skygge for forkyndelsen, siger Søren Abildgaard. - Foto: Petra Theibel Jacobsen

 

Der ligger en udfordring for alle menighedsråd i at være opmærksomme på , at de, selvom de udspringer af det engagerede fællesskab i menigheden, har en forpligtelse, som rækker længere ud i sognet.
 
Alle menighedsråd har en pligt til at undersøge, hvad der rører sig i sognet, og få det repræsenteret i rådet, lyder et forslag fra Søren Abildgaard, nytiltrådt formand for Landsforeningen af Menighedsråd
Uden menighedsråd ingen folkekirke. Sådan lyder det fra den nye formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, og derfor lægger han vægt på, at der ikke blot værnes om menighedsrådene, men at de også selv lever op til ansvaret om at varetage hele sognets interesse.
”Jeg tror ikke, at det afhænger af en bestemt valgform, om menighedsrådet er repræsentativt for hele sognet. Men man kan i hvert fald sørge for, at når man får nye medlemmer i menighedsrådet, så afspejler det hele livet i sognet, ellers er der en fare for, at menighedslivet mister sin relevans, og at menighedsrådet opfattes som mindre legitimt.”  
Denne sommer bød på en debat i Ringkøbing om et menighedsråd, som vil rive en gammel bygning ned til fordel for et nyt sognehus, hvilket fik en borgergruppe til at protestere. Abildgaard vil ikke kommentere den konkrete sag, men siger:
”Man kan i hvert fald sige, at den slags sager peger på, at der er steder, hvor det opleves, som om der er en konflikt mellem de beslutninger, som menighedsrådet tager, og så det, man i kredse i lokalbefolkningen mener, menighedsrådet burde beslutte,” siger han og uddyber:
”Et menighedsråd udspringer i høj grad af det, man kunne kalde menighedens fællesskab, men man risikerer at få nogle menighedsråd, som er meget vendt ind imod sig selv. Der ligger en udfordring for alle menighedsråd i at være opmærksomme på, at de, selvom de udspringer af det engagerede fællesskab i menigheden, har en forpligtelse, som rækker længere ud i sognet,” siger Søren Abildgaard.  
Ved bestyrelsens konsti-tuering efter sommerens årsmøde i Landsforeningen af Menighedsråd blev Søren Abildgaard valgt til formand efter at have været menigt medlem af bestyrelsen siden 2013.
Søren Abildgaard dumpede lige ned i den hektiske debat om folkekirkens fremtidige styreform. I dag siger han:
”Lige nu er jeg en lille smule uinteresseret i hele den strukturdiskussion. Det var et projekt, den tidligere regering havde, og det forventer jeg ikke, at den nuværende regering vil videreføre. Derfor kan man da godt forestille sig, at der kan ændres ved nogle bekendtgørelser for at give mere indflydelse til folkekirken på de penge, der ligger i den fælles kasse, Fællesfonden, hvis der er ønsker om det.”  
Han er mere optaget af den hovedopgave, som venter til næste år: menighedsrådsvalg 2016. Første gang, der var valg til menighedsråd, var i 1903, så der er måske basis for ændringer?
”Vi kan bare konstatere, at den måde, vi vælger menighedsråd på i dag, ikke længere svarer til den lokale virkelighed ude i menighedsrådene. Der mangler noget, når afstemningsvalg kun vælges i fem procent af tilfældene og har en stemmeprocent på 15. Hvis det var tilsvarende i det øvrige politiske system, så ville man sige, at der er krise. Derfor er vi nødt til at finde nogle modeller, der passer bedre til den folkekirkelige virkelighed,” siger Søren Abildgaard og fortsætter:
”Vi tager i hvert fald til efterretning, at det her er noget, regeringen vil se på, og jeg ser også frem til at drøfte med kirkeminister Bertel Haarder (V), hvordan menighedsrådsvalget på længere sigt skal indrettes,” siger Søren Abildgaard.  
Ofte hører man menighedsrådene klage over den jungle af love og paragraffer, de skal færdes i for at udføre deres arbejde.
”En af barriererne for at gå ind i et menighedsråd er stadig det tunge, administrative arbejde. Flere ministre har bebudet en regelsanering, men indtil nu er det ikke rigtigt blevet til noget. Det er min påstand, at det har en selvstændig betydning for, om folk vil engagere sig i et menighedsråd,” siger Søren Abildgaard.
Derfor understreger han, at en anden hovedopgave for et menighedsråd er at forholde sig til sognets kirkelige anliggender sammen med præsten.  
”Som en forening for landets menighedsråd er det vigtigt for os at holde fast i, at vi også har ansvar for, hvordan gudstjenesten skal være, hvordan vi skaber levende menigheder, hvordan vi påtager os diakonale opgaver, og ikke mindst hvordan vi får gjort en indsats i forhold til faldet i dåbstallet. Det er lige aktuelt den vigtigste opgave for menighedsrådene. Administration, bygninger, personale og økonomi er der jo primært for at kunne understøtte forkyndelsen,” siger Søren Abildgaard.
Netop nu kører debatten om folkekirkens faldende medlemstal. Her maner den nye formand til forsigtighed.
”Man kan altid fremskrive tallet og se, hvor langt ned det vil falde. Men der er i hvert fald en faktor, som den slags fremskrivninger ikke tager højde for, nemlig at vi ikke kender Helligåndens veje. Det kan være, at vi står over for en ny vækkelse, som af sig selv vil føre til øget interesse for dåb og folkekirken. Det kan vi bede for og håbe på. Med vores lille beskedne menneskelige bidrag kan vi måske stabilisere den fremskrivningstendens, man kan se, eller måske vende den. Vi kan i hvert fald se, at der er nogle steder, hvor man ikke har oplevet faldende dåbstal. Det kan vi måske lære noget af, og den viden vil vi som forening gerne påtage os at få systematiseret,” siger Søren Abildgaard.  
Han mener også, at folkekirken kan lære af minoritetskirkerne, når man forholder sig til folkekirkens faldende medlemstal.
”Vi kan lære at passe på med ikke bare at læne os tilbage og nyde de gode økonomiske rammer, vi har for folkekirken, mens vi samtidig forsømmer at opbygge en engageret menighed og et myndigt lægfolk, der kan bakke op om kirken. Der ligger en kæmpestor udfordring for kirken i, at autoriteter ikke længere er naturgivne, og at individualiseringen i tiden er et grundvilkår for kirken, så det skal give mening for den enkelte. Heri ligger en opfordring til at nå ud til alle mennesker. Vi overlever ikke som folkekirke, hvis vi kun kan forholde os til dem, der ligner os selv,” siger Søren Abild-gaard.
Han har rejst en del i Østeuropa, har et bredt udsyn og interesserer sig for, hvordan andre lutherske kirker indretter deres ordninger.  
”Kirken er først og fremmest forpligtet på forkyndelsen af evangeliet, den er ikke forpligtet på at gennemføre et bestemt politisk projekt. Man kan godt indimellem føle, at vi bliver lidt for selvtilfredse som kirke på grund af vores trygge hjemsted med delvist statsfinansierede præster. Hvis det tager overhånd, bliver kirken til en servicekirke, og så ligger der en risiko for, at det kommer til at fylde mere end det, der er kirkens opgave til hver en tid, forkyndelsen,” siger Søren Abild-gaard.

Søren Abildgaard

·      Født 1967. Uddannet cand.scient.pol. Arbejder i dag som selvstændig konsulent. Medlem af Landsforeningen af Menighedsråds bestyrelse siden 2013, formand for Søborggård Sogns menighedsråd ved København. Repræsentant for landsforeningen i en række folkekirkelige organisationers bestyrelser. Gift og har tre børn.
 

tirsdag den 8. september 2015

Menighedsrådet kommentarer til klage over embedsførelsen


Find klagen her
 

 

 

Ribe Stift

Att.: Maria Fischer Lauritzen
Korsbrødregade 7
6760 Ribe
 

                                                                                                                                                     Ringkøbing d. 28.08.15

 
 

Vedr.: Klage over menighedsrådets embedsførelse.

 

Ringkøbing Menighedsråd skal herved fremsende høringssvar på ovennævnte, hvor der specifikt klages over formand for menighedsrådet Poul Agergaard og formand for byggeudvalget Hans-Ole Jessen´s håndtering af notat af 10. december 2014 fra arkitekt Ebbe Marxen. 

I forberedelserne til det ekstraordinære menighedsmøde d. 11. december 2014 kontaktede HOJ af egen drift Ebbe Marxen for overordnet og uforpligtende faglig sparring omkring helt specifikke vurderinger af Kirkepladsen 1´s bygningstekniske tilstand og udnyttelsesmuligheder. HOJ ønskede denne sparring for afklaring af enkelte usikkerheder i hans forestående fremlæggelse af dagsordenspunktet:    Menighedsrådets arbejde for etablering af kirkehus.” 

Det var helt naturligt for HOJ at spørge Ebbe Marxen om hans vurdering, da de to gennem en periode hen over sommer og efterår 2014 flere gange mødtes omkring 5 års gennemgang på kapellet og forberedelse af projektet om indvendig kalkning af Ringkøbing Kirke. 

Da HOJ uden menighedsrådets accept spurgte til denne sparring, betragtedes den som en personlig tjeneste uden beregning, helt på linje med andre rådsmedlemmers afsøgning af svar på deres usikkerheder.

Bl. a. rådspørger et medlem et byggefirma i Herning og et andet et arkitektfirma i Århus. 

Derfor var det helt naturligt at opponere mod fremsendelse af faktura på denne tjeneste. Hvilket som bekendt også resulterede i modtagelse af kreditnota.  Derfor betragtes notatet fortsat som et privat mellemværende mellem Ebbe Marxen og HOJ. (bilag 1)

Ringkøbing Menighedsråd anerkendte naturligvis, at Ribe Stift ønskede notatet offentliggjort, hvorfor det straks
blev udleveret. 

Det nævnte notat tilførte ikke nye facts omkring den bygningstekniske tilstand og bygningens opfyldelse af menigheds-rådets ønsker og krav til et kirkehus, men beskrev i stedet arkitektens egne holdninger til kommunens bevaringspolitik med fastsættelse af saveværdier samt økonomisk kompensation og tilskud ved erhvervelse af ældre ejendomme.

Dette er beslutninger, der ligger langt uden for Ringkøbing Menighedsråds kompetence- og ansvarsområde.

Ringkøbing Menighedsråd ville og vil fortsat ikke indgå i de politiske diskussioner om kommunens bevaringspolitik 

Ringkøbing Menighedsråd har omkring hele forløbet udvist åbenhed og forsøgt at være imødekommende: 

1.       på alle menighedsrådsmøder siden funktionsperiodens start er punktet om kirkehuset blevet drøftet, hvilket fremgår af alle mødereferater

2.       købet af Kirkepladsen 1, Ringkøbing - under forudsætning af nedbrydningstilladelse - blev enstemmigt vedtaget på menighedsrådsmøde d. 23. oktober 2013. (bilag 2)

3.       der er af menighedsråd og byråd udsendt fælles pressemeddelelse om købet  (bilag 3)

4.       på de tre ordinære menighedsmøder er der orienteret om status på arbejdet med etablering af kirkehus. (bilag 4)

5.       på de to ekstraordinære menighedsmøder er arbejdet omkring etablering af kirkehuset blevet bredt og nuanceret belyst og debatteret.

6.       der er udleveret trykte foldere, som præciserer menighedsrådets ønsker og krav til kirkehuset 

7.       der er 19. november 2014 arrangeret åbent hus på Kirkepladsen 1, Ringkøbing, så alle fik mulighed for ved selvsyn at bese bygningen og de udarbejdede tegninger af det nye kirkehus. Menighedsrådets valgte arkitekt
var til stede og besvarede spørgsmål. 

8.       der er efter aftale med Ringkøbing Bevaringsforening gennemført en uvildig vurdering og økonomisk beregning på renovering og indretning af Kirkepladsen 1, Ringkøbing til Kirkehus. Dette blev gennemarbejdet af Ebbe Marxen, der kom til det resultat, at en renovering blev væsentlig dyrere i såvel anlægsfasen som i den fremtidige drift.

Det er menighedsrådets opfattelse, at såvel pressemeddelelse som redaktionelle artikler omkring købet af den gamle musikskole i Ringkøbing Dagblad d. 9. november fortæller, at rådet vil opføre en ny bygning.

På den baggrund fremgår det tydeligt, hvad menighedsrådets hensigt er. (bilag 3,5,6)

Talrige gange er menighedsrådet dog stoppet op, har taget timeout og har revurderet beslutningen, der blev truffet d. 23. oktober 2013 ved køb af Kirkepladsen 1. En beslutning der ved flere efterfølgende afstemninger er blevet fastholdt. 

Det massive pres, gennem dagspressen, TV-indslag, ønsker om aktindsigt, fremsendelse af klager over menighedsrådets arbejde og beslutninger, har naturligvis betydet, at menighedsrådet har følt det nødvendigt at lytte til borgergruppen.

I samråd med Ringkøbing Bevaringsforening, besluttedes det derfor at bede en uvildig bevaringsarkitekt om at udarbejde dispositionsforslag med detaljerede beregninger for renovering og ombygning samt udarbejde et driftsbudget ud fra de valgte løsninger. Der var enighed om at vælge arkitekt Ebbe Marxen.

Kommissoriet til arkitekten var at udarbejde et forslag, der efterkommer menighedsrådets opstillede ønsker og krav til kirkehuset inden for de givne økonomiske rammer til anlægs- og driftsudgifter. Henholdsvis kr. 9.500.000,00 og kr. 425.000,00.

De udførte beregninger viste, at såvel anlægs- som driftsbudget blev væsentlig højere end de bevilgede rammer. Funktionskravene omkring bl.a. adgangsforhold, foyer og energioptimering kunne ikke efterkommes.

Derfor fastholdt menighedsrådet d. 9. april 2015 beslutningen af 23. oktober 2013. 

Der har i menighedsrådet været stor åbenhed, og ikke mindst enighed, omkring de forskellige elementer i processen. Forarbejdet, planlægningen og specificering af såvel medarbejderes, brugeres som menighedsrådets ønsker og krav er foregået med stort engagement og visionær vilje til at finde løsninger ved etablering af et nyt kirkehus. Et hus, der er energioptimeret, fremtidssikret og med minimerede årlige driftsudgifter. 

Denne åbenhed gælder også notatet fra Ebbe Marxen. Det blev, efter ønske fra Merete Ørskov, fremsendt fra HOJ til præsterne, personalerepræsentanten og formandsskabet på mail d. 1. januar 2015 som forberedelse til et lille uformelt møde d. 4. januar 2015 mellem personalegruppen og formandsskabet samt HOJ. 

Når ønsket om aktindsigt fra Borgerinitiativet ”Bevar Ringkøbing Bymidte” vedr. Ebbe Marxens notat alligevel efterkommes, skyldes det biskop Elof Westergaards henstilling til Ringkøbing menighedsråd om at udlevere notatet.

Det kan bemærkes, at Ringkøbing Menighedsråd nu har besvaret 8 anmodninger om aktindsigt og sendt flere høringssvar til Ribe Stift. 

Med baggrund i ovenstående, er det vores opfattelse, at såvel Ringkøbing Menighedsråd, formand Poul Agergaard som byggeudvalgsformand Hans-Ole Jessen ved udøvelse af deres hverv har udvist åbenhed, ansvarlighed og respekt i tråd med lov om menighedsråd.
 

Med venlig hilsen
 

pva. Ringkøbing Menighedsråd

Poul Agergaard
formand    

 

…………………………………………..           

Bilag :