onsdag den 9. september 2015

Pastor Merete Ørskov sender eget høringssvar til biskoppen

Merete Ørskov kommer med nye oplysninger

 i sagen om, hvordan man førte menigheden i Ringkøbing bag lyset :

 

Pastor Merete Ørskov kan ikke tilslutte sig høringssvaret i forbindelse med klagen over menighedsrådets embedsførelse og har indsendt egen udtalelse til bispen i forbindelse med behandling af klagesagen over menighedsrådets embedsførelse.
 

Kommunikationsrådgivning var udover hemmeligholdelse af vitale dokumenter en del af formand og kasserers strategi. 

 
 
Uddrag af Agergaard og Jessens eget høringssvar : (læs resten her)
 
"I forberedelserne til det ekstraordinære menighedsmøde d. 11. december 2014 kontaktede HOJ af egen drift Ebbe Marxen for overordnet og uforpligtende faglig sparring omkring helt specifikke vurderinger af Kirkepladsen 1´s bygningstekniske tilstand og udnyttelsesmuligheder. HOJ ønskede denne sparring for afklaring af enkelte usikkerheder i hans forestående fremlæggelse af dagsordenspunktet:    ”Menighedsrådets arbejde for etablering af kirkehus.” 
 
Det var helt naturligt for HOJ at spørge Ebbe Marxen om hans vurdering, da de to gennem en periode hen over sommer og efterår 2014 flere gange mødtes omkring 5 års gennemgang på kapellet og forberedelse af projektet om indvendig kalkning af Ringkøbing Kirke. 
 
Da HOJ uden menighedsrådets accept spurgte til denne sparring, betragtedes den som en personlig tjeneste uden beregning, helt på linje med andre rådsmedlemmers afsøgning af svar på deres usikkerheder.
 
Bl. a. rådspørger et medlem et byggefirma i Herning og et andet et arkitektfirma i Århus. 
 
Derfor var det helt naturligt at opponere mod fremsendelse af faktura på denne tjeneste. Hvilket som bekendt også resulterede i modtagelse af kreditnota.  Derfor betragtes notatet fortsat som et privat mellemværende mellem Ebbe Marxen og HOJ. (bilag 1)"
 

Merete Ørskovs brev til biskoppen som kommentar hertil :

 
 

Fra: Merete Ørskov
Sendt: 30. august 2015 18:11
Til: Elof Westergaard
Cc: Elisabeth Tine Aggerbeck; 'Poul Agergaard'
Emne: Kommentarer til klage over embedsførelse fra Bevar Ringkøbing Bymidte
Kære Elof Westergaard (cc. Elisabeth Aggerbeck og Poul Agergaard)
Pga. min sygemelding har jeg ikke været en del af menighedsrådets høringsproces vedr. klagen fra Bevar Ringkøbing Bymidte.
Imidlertid har jeg læst rådets høringssvar, og jeg kan ikke tilslutte mig det.
Som embedsmand og sognepræst ser jeg det som min pligt at give mit bidrag til belysning af sagen, så jeg har vedhæftet mine kommentarer samt bilag.

Bedste hilsner Merete Ørskov             
Merete Ørskov
Sognepræst


Merete Ørskovs kommentarer til Bevar Ringkøbing Bymidtes klage over
formanden for Ringkøbing Menighedsråd Poul Agergaard og medlem af Ringkøbing Menighedsråd Hans-Ole Jessen.


I klage af 24. juni 2015 henviser Bevar Ringkøbing Bymidte til min skriftlige udtalelse, som Marlene Schultz læste op fra og omdelte på menighedsrådsmødet den 11. juni 2015. Jeg vedhæfter her udtalelsen.
Indholdet i udtalelsen er udtryk for min viden og holdning i spørgsmålet om håndteringen af notat af 10. december 2014 fra arkitekt Ebbe Marxen.
 Yderligere vedhæfter jeg kopi af to mails fra menighedsrådsformanden til menighedsrådet. Heri orienterer formanden rådet om det, han og Hans-Ole Jessen har iværksat mhp. menighedsmødet den 11. december 2014, bl.a. at Ebbe Marxen skal vurdere musikskolens tilstand (jvf. min gule markering).
 Ebbe Marxen kom i sit notat med nye og vigtige vurderinger af musikskolen:
At huset var arkitektonisk værdifuldt og i dag formentlig ville blive SAVE-vurderet til et 3-tal, hvilket betyder høj bevaringsværdi, at ejendommen var egnet til indretning af de funktioner, som menighedsrådet havde påtænkt, og at vi ville kunne nøjes med at udskifte 30% af stenene (Hans-Ole Jessens tal var mindst 60%).
Marxens konklusion lød: ”..bygningen har potentialet til at blive et velfungerende administrationshus for menighedsrådet, der i kraft af sin kulturhistoriske fortælling og gode byggeskik med kompetent rådgivning kan komme til ny værdighed i Ringkøbing.”
 De vurderinger fik menighedsrådet ikke oplyst inden mødet d. 11. december, og de blev ikke omtalt på mødet, selv om menigheden efterlyste arkitektvurderinger af musikskolen.
  Til Bevar Ringkøbing Bymidtes tillæg af 30. juni 2015 til ovennævnte klage har jeg følgende kommentarer:
 - Menighedsrådet blev ikke orienteret om den usikkerhed, der blev udtrykt i mailudvekslingen mellem Hans-Ole Jessen og kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard jvf. min gule markering i vedhæftede kopi af denne mailudveksling.
- Menighedsrådet blev heller ikke orienteret om den ”positive” pressestrategi, der aftales i samme mailudveksling.
- Menighedsrådet godkendte, at Hans-Ole Jessen ville sige til pressen, at rådet inden udgangen af december skulle afklare, om man vil renovere den bestående bygning eller søge om at få den revet ned og bygge nyt, selv om en nedrivning allerede var vedtaget.
  Merete Ørskov, sognepræst
Ringkøbing, d. 30. august 2015Bilag 1 ) 

Udtalelse fra Merete Ørskov, viderebragt af Marlene Schultz, torsdag den 11/6-2015.

 (red.:  i forbindelse med menighedsrådets drøftelse som svar på Ribe bispens opfordring om gendrøftelse på baggrund af de nye oplysninger, der var fremkommet i sagen om nedrivning af Musikskolen)

Da jeg er fuldtidssygemeldt, må jeg ikke møde op til et offentligt menighedsrådsmøde som deltager. Men stiftskontorchefen har tilladt mig at sende en udtalelse til oplæsning på mødet.
Jeg vil gerne sige følgende:
 Vedrørende Marlenes 1. forslåede punkt på dagsordenen:Jeg anbefaler MR, at man tager en grundig drøftelse af de tre dokumenter:
1) Bevaringsforeningens høringssvar fra dec. 2013. Dette dokument har MR ikke før hverken set eller læst og derfor heller ikke forholdt sig til.
2) Ebbe Marxens vurdering af bygningen fra dec. 2014. Dette dokument måtte jeg i to omgange bede Hans-Ole sende til Lone, Klaus og mig inden et møde, og efterfølgende sendte jeg det videre til Marlene. Dette fik Hans-Ole til at sende brevet rundt til orientering for alle under et MR-møde og samle det ind igen, før nogen havde nået at læse det igennem. MR har heller ikke drøftet indholdet af dette dokument.
3) Den nye udtalelse fra kgl. bygningsinspektør Jens Bertelsen.
Disse tre vigtige dokumenter giver MR nogle oplysninger om den bygning, flertallet indtil nu har fastholdt at ville rive ned – oplysninger, som ingen af os kendte, dengang vi alle var enige om at købe bygningen til nedrivning. Og oplysninger, der er på linje med udtalelser fra andre arkitekter MAA, som har ytret sig i sagen.
Viden forpligter, og ny viden gør, at man må genoverveje sine beslutninger.
Jeg kan kun appellere indtrængende til, at MR i dag beslutter sig for at arbejde på at bevare denne bygning, der viser sig at være så kulturhistorisk og folkelig vigtig. Vi har fået flere gode forslag til indretning, der dækker vores behov.Økonomisk set finder jeg det også mest forsvarligt at prøve denne udvej, da vi kan søge fonde til en renovering men ikke til nybygningen.Jeg mener, at vi som menighedsråd i folkekirken ikke bør træffe en så kulturnedbrydende beslutning.
Jeg mener heller ikke, vi skal træffe en beslutning, der i den grad forværrer den i forvejen ulykkelige splittelse i sognet.
 Vedrørende Marlenes 2. forslåede punkt på dagsordenen:Afvisningen af betaling af Ebbe Marxens faktura har ikke været drøftet i MR.
Der er naturligvis ingen tvivl om, at formandens og kassererens møde med Ebbe Marxen på kirkepladsen 1 d. 2. december 2014 ikke var et møde, der foregik ”under mere private former” som Poul siger til dagbladet tirsdag d. 9. juni. Marxens arbejde var selvfølgelig heller ikke en personlig tjeneste for Hans-Ole, sådan som Hans-Ole siger til dagbladet onsdag d. 10. juni.
Menighedsrådet havde bifaldet, at Hans-Ole som formand for byggeudvalget bestilte faglig sparring hos bevaringsarkitekt Ebbe Marxen inden menighedsmødet d. 11. dec. 14. Og vi så frem til at høre Marxens vurderinger, idet vi ikke havde haft andre til at vurdere huset end Hans-Ole.Under mødet i Rådhushallen ventede Lone Hvejsel og jeg med spænding på, at Hans-Ole ville underbygge sine faglige vurderinger med Ebbe Marxens vurderinger.Det gjorde han så ikke, hvilket undrede os og irriterede mig. Årsagen fik vi først fortalt den efterfølgende aften i en mail: Hans-Ole mente, at Marxen med sin vurdering ikke havde ”lyttet og analyseret på den påtagne opgave” og at den ”.. faglig(e) sparring endte med ”uprofessionelle bearbejdede problemløsninger”. Han havde derfor haft en længere telefonsamtale med Marxen d. 11. december og havde ikke overskud til at orientere os andre om samtalen før mødet.Selve Marxens brev med vurderingen fik vi ikke mailet, kun Hans-Oles referat af telefonsamtalen (jeg fik det som nævnt senere efter to forespørgsler).Da jeg efterfølgende på et møde gjorde Hans-Ole opmærksom på, at Marxens brev var underlagt aktindsigt, sagde han i fleres påhør, at så ville han selv betale for det. Men Marxen ønsker naturligvis ikke Hans-Oles private penge, han har udført en opgave for menighedsrådet. Marxen har stilet sin vurdering af 10. december 2014 således: Ringkøbing Sogns Menighedsrådv/ Kirkeværge Hans-Ole JessenKirkekontoretKirkepladsen 26950 RingkøbingSendt pr. mail til:ole@nicoole.dkpoulagergaard@mail.dk Marxen skal derfor naturligvis have betaling for sit arbejde, hvilket også står skrevet i referatet af mødet mellem Marxen, Bruno Viuf Larsen, Hans-Ole og Poul i Århus d. 30. januar 2014, ligesom det blev omtalt på kalkningsmødet onsdag d. 7. januar 2015.
 Vedrørende forkerte oplysninger i offentligheden.I oktober eller november 2013 bad Hans-Ole Jessen MR om lov til, af strategiske grunde, at sige til pressen ved offentliggørelsen af menighedsrådets køb af musikskolen, at rådet inden udgangen af december skulle afklare, om man ville renovere den bestående bygning eller søge om at få den revet ned og bygge nyt. Den beslutning var for længst truffet, og huset var købt på betingelse af tilladelse til nedrivning, men vi gav ham desværre tilladelsen til den nævnte strategi, og oplysningen blev trykt i dagbladet lørdag d. 9. november 2013.
 Derudover er der, som I ved, forkerte oplysninger og væsentlige mangler i den ”rejsebeskrivelse”, som byggeudvalget havde skrevet, og som MR godkendte blev lagt på kirkens hjemmeside den 9. april 2015. En læsning af dette manuskript gav derfor læseren et forkert indtryk af forløbet med at skaffe menighedslokaler til Ringkøbing sogn.
Efter at Klaus V. Jensen og jeg havde opdaget dette, samt opdaget, at nogle af de forkerte oplysninger også var på Hans-Oles slides fra menighedsmødet i dec. 2014 og i kirkens folder om det nye kirkehus, blev, som I ved, både folderen og teksten på hjemmesiden fjernet.
Hvad I ikke ved er, at Klaus og jeg onsdag d. 6. maj havde et møde med Hans-Ole og Poul om dette, hvor vi medbragte et første udkast til en ny ”rejsebeskrivelse” af huset, i hvilken vi efter vores bedste vurdering havde rettet fejlene og tilføjet manglerne. De ønskede imidlertid ikke at drøfte vores indvendinger og afviste, at der overhovedet skulle stå noget om husets ”rejse” på kirkens hjemmeside, selvom Hans-Ole længe har ønsket, at vi på hjemmesiden skal informere om forløbet med at få et nyt kirkehus. 
Bilag 2 ) 

Fra: Poul Agergaard [mailto:poulagergaard@mail.dk]
Sendt: 25. november 2014 23:54
Til: 'Sv. Aage Hoppe'; 'Jessen Lis'; 'Proustgaard Vera'; 'Karen Emma Holm Kjærgaard'; 'Østergaard Bent'; 'Susanne Sørensen'; 'Marlene-psykolog'; 'Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS) (
ole@vhaps.dk)'; 'Lone Anette Hvejsel'; 'Merete Ørskov'; 'Klaus V. Jensen'; 'Kaj Møller'; 'Berit Bæk Højgaard'
Cc: 'Poul Agergaard'
Emne: Orientering-opdatering

Kære alle
 Det går stærkt i øjeblikket.
Det kan gå ud over informationsniveauet – hvilket ikke er tilsigtet.
 Derfor denne korte opdatering på, hvad især Hans-Ole og jeg har iværksat m.h.p. menighedsmødet:
1)     Tegningerne på kirkehuset bliver farvelagt (enkelte tror, at huset er hvidt!).
2)     3-D tilvirkes.
3)     Dagsorden til ekstraord. MR-møde udsendt.
4)     Rådhuslokaler til menighedsmødet er bestilt
5)     PR-rådgiver Niels Nørskov Stidsen , Lemvig kontaktet for hjælp til pressestrategi.
Han kommer til briefing torsdag eftermiddag. (red. se faktaopl. nedenfor)
6)     For at sikre en korrekt og værdig afvikling af menighedsmødet har vi kontaktet
advokat Hans Jeppesen, Skjern. Har sagt ja til at være ordstyrer.  (red. se faktaopl. nedenfor)
 Venlig hilsen
 Poul Agergaard
 Fra: Poul Agergaard [mailto:poulagergaard@mail.dk]
Sendt: 28. november 2014 20:18
Til: 'Sv. Aage Hoppe'; 'Jessen Lis'; 'Proustgaard Vera'; 'Karen Emma Holm Kjærgaard'; 'Østergaard Bent'; 'Susanne Sørensen'; 'Marlene-psykolog'; 'Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)'; Lone Anette Hvejsel; Merete Ørskov; 'Klaus V. Jensen'; 'Kaj Møller'; Berit Bæk Højgaard
Emne: SV: Orientering-opdatering
Sendt: 28. november 2014 20:18Til: 'Sv. Aage Hoppe'; 'Jessen Lis'; 'Proustgaard Vera'; 'Karen Emma Holm Kjærgaard'; 'Østergaard Bent'; 'Susanne Sørensen'; 'Marlene-psykolog'; 'Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)'; Lone Anette Hvejsel; Merete Ørskov; 'Klaus V. Jensen'; 'Kaj Møller'; Berit Bæk HøjgaardEmne: SV: Orientering-opdatering 
Kære alle Her yderligere kort opdatering. 
1)     I går havde Merete, Hans-Ole og jeg møde med PR-rådgiveren. 
2)     Dele af det vi besluttede er blevet/ved at blive sat i gang 
3)     På tirsdag vurderer arkitekt Ebbe Marxen musikskolens tilstand 
4)    Vi arbejder på at kontakte personer, der vil tage ordet på menighedsmødet.
Har fået tilsagn fra Kaj Milter.  
Vil kontakte Ebbe Fuglsang, Grethe Mølskov, men også Claus – om han som tillidsmand vil sige noget? 
Vi hører gerne om ”fyrtårne” der vil tale vores sag. 
5)     Hans-Ole er langt med forslag til afviklingsstrategi på mødet. 
6)     Hans-Ole og jeg skal muligvis i løbet af næste uge have et møde med
   Dagbladets redaktør. 
7)     I det hele taget arbejder vi på, at finde pæne svar på allerede stillede spørgsmål 
8)     På onsdag mødes H-O og jeg med adv. Hans Jeppesen for nærmere aftale.
 Venlig hilsen Poul Agergaard

Bilag 3 ) 

Den 24/10/2013 kl. 07.02 skrev "Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)" <ole@vhas.dk>:
Kære Niels Erik Jeg fik godkendt vore aftaler på menighedsrådsmødet i går aftes. Tak for dit store engagement og hjælp for gennemførelsen af handlen.Vi er meget tilfredse og oprigtig glade for det er lykkedes os at komme i mål, og nu kan koncentrere os om opførelse af et nyt kirkehus for Ringkøbing Sogn.  MVH Hans-Ole  Fra: Niels Erik Kjærgaard [mailto:niels.erik.kjaergaard@rksk.dk]
Sendt: 24. oktober 2013 07:43
Til: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)
Emne: Re: VS: Køb af Kirkepladsen 1, Ringkøbing
Sendt: 24. oktober 2013 07:43Til: Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)Emne: Re: VS: Køb af Kirkepladsen 1, Ringkøbing
Kære Hans Ole
Super godt. Så er vi også videre med denne gode historie. Har I vurderet, om vi skal udsende en fællespressemeddelelse om det. Vi kan godt skrive og sende den?
Venlig hilsen
Niels Erik Kjærgaard
Sendt fra min iPad
 Den 24/10/2013 kl. 07.54 skrev "Hans-Ole Jessen (Rohde & Henriksen as)" <ole@vhas.dk>:
Hej Niels Erik Jeg synes det ville være en god ide med en fælles pressemeddelelse. Poul og jeg talte om det i går aftes.
Vi var lidt usikre på hvordan vi formulerer os omkring nedrivning af ejendommen. Vi ønsker jo ikke den store pressedækning og være med til at skabe evt. stort røre omkring dette. Jeg har ikke fornemmelse af hvor mange følelser man har for den gamle borgerskole i Ringkøbing.
Vi skal derfor have historien fortalt på en god og positiv måde. Jeg synes det vil være meget fint hvis I vil udfærdige et oplæg. På forhånd tak  MVH Hans-Ole  
Fra: Niels Erik Kjærgaard [mailto:niels.erik.kjaergaard@rksk.dk]
Sendt: 24. oktober 2013 07:57
Til: Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)
Cc: Jesper Lemming
Emne: Re: SV: VS: Køb af Kirkepladsen 1, Ringkøbing

Fint. Jeg får udarbejdet et oplæg og sætte jesper Lemming ind i sagen. Han kontakter så efterfølgende dig og får tilrettet teksten, så alle kan tiltræde den.
Venlig hilsen
Niels Erik KjærgaardSendt fra min iPadFACTS : fra Altinget om  Niels Nørskov Stidsen 

Blev ikke valgt i 2013, og er ikke længere opstillet.
Stillede op i Midtjylland for liste B til Regionsvalget

 Arbejde
Privat ansat/selvstændig
 Uddannelse
Bachelor-/diplomuddannelse
 Jobbeskrivelse
Seneste 25 år freelance med eget bureau, en enkelt ansat og samarbejde med andre freelance-konsulenter. 
NU:Freelance journalist-kommunikationskonsulent,ledelsesstøtte i SMV-virksomheder m.fl.
 Om mig
Optaget af natur, miljø,energiforsyning på andelsbasis - derunder biogas og fjernvarme (formand for Lemvig Fjernvarme a.m.b.a.) erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, friluftsliv,folkekirkens ramme for danskernes kirkeliv (netop valgt til provstiudvalget i Lemvig provsti)og så er jeg familiemenneske (og folkepensionist, når der indimellem er tid til det)FACTS : uddrag fra Dagbladet juni -15 om Hans Jeppesen
i forbindelse med 25 års jubilæum hos Kirk Larsen & Ascanius advokater, Skjern'

Ude godt - Skjern bedst
Hans Ladekjær Jeppesen  kan fejre 25-års jubilæum hos advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius, som har hovedsæde i Esbjerg. Som nyuddannet jurist kom han til advokatfirmaet i Esbjerg, og da planerne om at åbne en filial i Skjern blev til virkelighed, stod Hans Ladekjær Jeppesen på spring sammen med en kollega. 
»Jeg er født og opvokset i Skjern, hvor jeg også har min familie og venner, så Skjern er hjemme for mig. Jeg var glad for at skulle tilbage efter jurastudiet i Aarhus og tre år i Esbjerg,« siger Hans Ladekjær Jeppesen. Han er 4. generation på en slægtsgård ved Skjern, hvor han bor sammen med sin kone og tre børn.
Og han blev taget vel imod i Skjern. I dag er der fem på advokatkontoret i Skjern, som udover ham selv tæller advokat Jesper Ebbesen Schmidt, advokatfuldmægtig Martin Nielsen Hansen og de to juridiske assistenter Susanne Andersen og Conny Rasmussen.
»I Skjern bakker man op om hinanden. Her er en bevidsthed om, at vi alle er nødt til at bidrage, for at vores lokalområde også i fremtiden skal udvikle sig og være et dejligt sted at bo og arbejde,« siger Hans Ladekjær Jeppesen.
Kombinationen af at give ’noget tilbage’ og en passion for håndbold har betydet, at han gennem mange år har siddet i bestyrelsen i Skjern Håndbold. Han er også bestyrelsesformand i Skjern Bank samt i en del andre lokale virksomheder.