tirsdag den 24. november 2015

Provstiudvalgets beslutning har vidtrækkende konsekvenser


Læserbrev i dagens Dagblad :

Vil provstiudvalget blåstemple menighedsrådets udemokratiske proces?

Menighedsrådet besluttede den 19. november 2015 at søge provstiudvalget om forhøjelse af det allerede bevilgede lån med 1 mio kr. til menighedshus. Sagen forelægges provstiudvalget den 25. november 2015. Godkender provstiudvalget forhøjelsen, underskrives kontrakt med håndværkerne senest den 21. december 2015.

Samtidig besluttede menighedsrådet efter opfordring fra knap 50 medlemmer (heriblandt undertegnede) af sognet at indkalde til menighedsmøde den 14. januar 2016 - d.v.s. 2,5 måned efter anmodningen om afholdelse af menighedsmødet er fremsendt og knap 2 måneder efter, at menighedsrådets beslutning er taget.

Anmodningen om afholdelse af menighedsmøde indeholdt bl.a. følgende spørgsmål:

Hvordan vil Menighedsrådet medinddrage menigheden i den kommende proces om etablering af et eventuelt nyt menighedshus, herunder hvad skal der ske med den gamle musikskolegrund?

Hvordan ser den økonomiske situation ud i Ringkøbing Sogn i årene 2015 og fremover, mindst til og med 2019? og hvorledes kan et eventuelt nyt menighedshus finansieres, og hvordan vil en sådan finansiering påvirke det samlede aktivitetsniveau i Ringkøbing Sogn og de ansattes arbejdsvilkår ?

Hvordan forholder menighedsrådets medlemmer sig til flg. udtalelse af formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, i Kristeligt Dagblad den 4.9.2015:

”Et menighedsråd udspringer i høj grad af det, man kunne kalde menighedens fællesskab, men man risikerer at få nogle menighedsråd, som er meget vendt ind imod sig selv. Der ligger en udfordring for alle menighedsråd i at være opmærksomme på, at de, selvom de udspringer af det engagerede fællesskab i menigheden, har en forpligtelse, som rækker længere ud i sognet”.

Alle meget vigtige spørgsmål at få besvaret, inden der træffes beslutning i sagen om det kommende menighedshus.

Ved at afholde menighedsmødet efter at alle beslutninger er truffet og kontrakter underskrevet, undgår menighedsrådet behændigt muligheden for en konstruktiv dialog med menighedens medlemmer om menighedshuset. Det er uværdigt, at menighedsrådet som et demokratisk organ ikke vil i dialog med sin menighed – især da i en sag, hvor konstruktiv dialog i hele forløbet har været totalt fraværende. Her var der dog en mulighed for at forsøge at rette op på dette.

Provstiudvalget har muligheden for at vælge at udsætte sagen, til menighedsmødet har været afholdt, for at give menigheden lejlighed til at komme i dialog med menighedsrådet. Eller vil provstiudvalget nu blåstemple menighedsrådets udemokratiske proces?

Lars Hansson
Markskellet 2
6950 Ringkøbing 


torsdag den 19. november 2015

Referat fra menighedsrådsmøde 19.11.15


Referat fra menighedsrådsmøde 19. november 2015  punkt 450 vedr. kirkehus
 
Provst Lone Hvejsel erklærede sig inhabil i punktet.

Hans Ole Jessen orienterede om:
- at provstiudvalget havde givet afslag på et ekstraordinært lån på 3.5 mio kr.
- at byggeudvalget var gået i tænkeboks for at se, hvilke muligheder der var.

Udvalget har kigget på forskellige lejemål, et byggeri et helt andet sted samt på byggeriet Kirkepladsen 1.
Hvis man skulle have et lejemål, skal udgiften til indretning afskrives over et vist antal år, og det vil blive til en hel del penge.
Samtidig skal Kirkepladsen 1 reetableres, hvilket også vil koste penge, så det er ikke den vej, byggeudvalget vil gå.
Byggeudvalget gik tilbage til bygningen på Kirkepladsen 1 og fandt ud af, hvad man har behov for.
"Need to have" - i stedet for "nice to have".

Udvalget besluttede at komme med et rimeligt forslag, der betyder, at man
skærer hele kælderen væk, og fordeler lokalerne i kælderen på de to øvrige etager
stueplan:
personalerum, toilet og bad m.v. flyttes fra kælderen, præstekontor, kopi- og printerrum gøres større, da der ikke bliver noget AV-rum i kælderen. Resten af rummene er identiske med det tidligere projekt
1 sal:
Konfirmandstuerne, elevator og handicaptoilet/toilet er uændret, et teknik-/depot-/vaskerum flyttes fra kælderen, et anretterkøkken flyttes fra kælderen, arkivboks.


Der forsvinder et stort kælderrum, lokaler til provst og provstisekretær samt kontor til menighedsplejen. Huset kommer ikke til at indeholde disse funktioner.
Der har været en drøftelse med de håndværkere, som gav tilbud ved licitationen.
Det betyder, at man går fra håndværkerudgifter på 12.5 mio til 10 mio. kr. En besparelse på 2,5 mio. kr.
Hertil skal lægges reparation af gavl på Skolebo, øvrige byggeudgifter, projektering, byggesagsomlostninger m.v., så de samlede byggeomkostninger bliver på 11.5 mio kr.
Finansiering:
Kirke- og præsteembedskapital (tidl. Præstebolig)           1.190.000 kr.
Bevilget en opsparing i provstiet i 2015                          1.065.000 kr.
Overførsel fra drift i 2014                                                 400.000 kr.
Egenfinansiering over løbende drift i år og næste år           945.000 kr.
Stiftslån i provstiet                                                       6.500.000 kr.
Forhøjelse af stiftslån i provstiet                                    1.000.000 kr.
 
Argumentationen for at forhøje stiftslånet med 1 mio er, at der har været en prisstigning på 820.000 kr. der svarer til den almindelige indeksregulering, når byggeperioden er fastsat samt skærpede krav til miljøhåndtering, altan m.v. til i alt 1.154.000 kr.

Byggeudvalget mener dermed, at menighedsrådet kan anmode provstiudvalget om en forhøjelse af stiftslånet på 1 mio kr.
Tidsmæssigt skal der forhandles med håndværkerne inden den 21. december i år.

Der blev ikke stillet spørgsmål til Hans Ole Jessens gennemgang. Herefter stemte alle menighedsrådsmedlemmer for indstillingen fra byggeudvalget.
Efterfølgende blev det oplyst, at hullet på Kirkepladsen skal fyldes op. Og det kommer til at koste 130.000,- incl. moms. Et beløb som menighedsrådet nikkede godkendt til.
 
 

mandag den 16. november 2015

Himmelstigen i Ringkøbing - køb plakat

Køb plakat til støtte for Bevaring af Ringkøbing Bymidte

(overskuddet går til bevaringsarbejdet)Bestil plakat ved at sende mail til 
bevarringkoebingbymidte@gmail.com

Plakatstørrelser :

A2    42 * 54,4 cm - 150 kr
A1 59,4 * 84,1 cm - 300 kr

Priserne er ved afhentning i Ringkøbing,  kan sendes mod betaling sv.t. postDK takster. 
Nærmere ønske angives i mail.

foto : b pedersen
billedbearbejdning : deleuran foto
plakattryk : Ringkøbing Skilte