torsdag den 29. oktober 2015

Sognebørn kræver forklaringer - nyt menighedsmøde
Ringkøbing menighedsråd skal forklare sig 

47 sognebørn har fremsendt nedenstående skrivelse til menighedsrådet,

 hvor de anmoder om nyt menighedsmøde.


Til Ringkøbing Menighedsråd.
                                               
Vedhæftede valgberettigede medlemmer af menigheden ved Ringkøbing Kirke anmoder hermed om, at der indkaldes til et menighedsmøde (jf. Lov om Menighedsråd, kapitel 7, § 41 stk. 5)

På baggrund af den nylig afholdte licitation over nyt menighedshus og provstiudvalgets beslutning den 21. oktober 2015 om ikke at forhøje det allerede bevilgede lån anmodes menighedsrådet om at indkalde til et ekstraordinært menighedsmøde snarest muligt og om at redegøre for følgende i
overenstemmelse med nedenstående dagsorden:

1  Valg af dirigent
  
2  Hvorfor har menighedsrådet ikke, inden man sendte byggeriet i udbud, taget
    højde for, at den samlede byggesum ville vokse fra 9.5 mio kr. til ca. 14 mio
    kr. i en situation, hvor menighedsrådet kendte eller burde kende til bl.a.
    prisudviklingen og til, at priserne i byggebranchen, herunder priserne på
    betonelementer, var stigende mere end den almindelige prisudvikling, og
    kendte de af kommunen stillede krav til både den udvendige og indvendige
    del af bygningen, kravene til ventilation m.m.?

3  Hvorfor skulle den gamle musikskole absolut nedrives, inden man kendte
    licitationsresultatet, idet man herved mistede den handlemulighed at reno-
    vere den oprindelige bygning?

4  Hvordan ser den økonomiske situation ud i Ringkøbing Sogn i årene 2015
    og fremover, mindst til og med 2019? Denne redegørelse bør også indeholde
    en redegørelse for, hvorledes et eventuelt nyt menighedshus kan finansie-
    res, og for hvordan en sådan finansiering vil påvirke det samlede aktivitets-
    niveau i Ringkøbing Sogn og de ansattes arbejdsvilkår.

5  Hvordan forholder menighedsrådets medlemmer sig til følgende udtalelse
    af formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, i
    Kristeligt Dagblad den 04.09.2015:
    “Et menighedsråd udspringer i høj grad af det, man kunne kalde menighe-
    dens fællesskab, men man risikerer at få nogle menighedsråd, som er me-
    get vendt ind imod sig selv. Der ligger en udfordring for alle menighedsråd
    i at være opmærksomme på, at de, selvom de udspringer af det engagerede
    fællesskab i menigheden, har en forpligtelse, som rækker længere ud i
    sognet”.

6  Hvordan vil menighedsrådet medinddrage menigheden i den kommende
    proces om etablering af et eventuelt nyt menighedshus, herunder hvad
    skal der ske med den gamle musikskolegrund?

7  Evt.


mandag den 26. oktober 2015

Læserbrev : En hjælpende hånd til byens uheldige bygherrer
En hjælpende hånd til byens uheldige bygherrer

Leif Meldgård
Vestergade 20 A, Ringkøbing
Selv guds bedste børn kan åbenbart løbe tør for penge. Deri findes måske også forklaringen på hvordan det lykkedes menighedsrådet at hyre, hvad der må være landets dårligste byggerådgivere. Har man ikke råd til det bedste må man jo ty til det næst- eller tredjebedste. Her nåede man så så langt ned i rækken at rådgivningen kunne være det samme. Vi, borgere i byen, blev før nedrivningen af den gamle musikskole, forklaret, at renovering ville være ligeså dyrt som nybyggeri. Om det så skyldes 3. divisions rådgivning, at der blev regnet flere millioner forkert, ja det håber jeg, for alternativet til baggrunden for denne fejlinformation giver grund til en meget være bekymring.
Jeg vil hermed gerne fremlægge et alternativ til huset, som der alligevel nok ikke bliver råd til. Stationsbygningen bliver ledig, stod der i avisen, og her kunne der slås flere fluer med et smæk. Ingen har, endnu da, hørt om at også denne bygning bør nedrives, så her kan menighedsrådet jo passende flytte ind. Der er lidt parkeringsmuligheder og nem adgang for tilrejsende, og skulle det senere komme frem at der er andre grunde til fejlberegningen af menighedshusets pris, end dårlig rådgivning, er det jo nemt for menighedsrådet at tage toget ud af byen og forsvinde i glemslens tåger.
Men menighedsrådet er ikke de eneste der åbenbart trænger til en hjælpende hånd. Ejeren af skolegrunden, som sidst jeg undersøgte det, stadig var Green & Hansen, har åbenbart svært ved at sørge for at arealet ”gives et ordentlig udseende og være pænt vedligeholdt” som der står i lokalplanerne. Dette problem kan også sagtens løses, med lidt velvilje fra myndighederne. Man kunne f.eks. udleje jagten på området. Nu er der sikkert nogle der trækker på smilebåndet men jeg kan da i den forbindelse oplyse om at området i perioder rummer både hare og ræv. I visionerne hed det at der skulle skabes en større sammenhæng i city-området men med mindre der tages markante nye ideer i anvendelse har jeg lidt svært ved at se området som en decideret turistmagnet i sin nuværende form.

Håber de trængte parter, i byens forskønnelse, kan finde lidt inspiration i ovennævnte og ellers er jeg sikker på at der på det lovede borgermøde om skolegrundens anvendelse (bl.a. lovet i notat fra 21. januar 2014), og som vel bliver afholdt på et eller andet tidspunkt, vil komme mange flere gode forslag frem.
Vi bringer med tilladelse fra skribenten læserbrev og ledsagende billedersøndag den 25. oktober 2015

Dagbladet har sat læserne i gang via sin Facebookside :


Find alle de gode ideer her 

På opslagssiden ligger ud over mange kreative forslag til anvendelse også følgende demokrati diskussion :

torsdag den 22. oktober 2015

NEJ fra provstiudvalget til ekstra-lån

Dagbladet Ringkøbing-Skjern d. 22.10.2015 

Dagbladet s forside er præget af resultatet af provstiudvalgsmødet d. 21.10  : 

Menighedsrådet havde bedt om forhøjelse af lån til kirkehusbyggeri med 3,5 mio kroner. I forvejen var der i efteråret 2014 bevilliget 6,5 mio kroner. 
Det var et enigt provstiudvalg der afviste at bevillige pengene. 
Formanden for menighedsrådet Poul Agergaard udtalte til Dagbladet, at man ikke havde nogen umiddelbar løsning på problemet, ud over at man måtte prøve at finde alternativer. 
Dagbladet har talt med Ole Kamp, formand for teknik- og miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern kommune. Han har en forventning om at grunden kommer til at se pæn ud, hvis den skal komme til at ligge ubebygget i længere tid. 
Han kan ikke forestille sig en løsning med en mindre bygning  : "En meget lille bygning ville se underlig ud på stedet."

I opslaget inde i avisen fremgår det fra alle adspurgte medlemmer af provstiudvalget, at provstiet ikke har penge til forøget lånebevilling, og at det derfor blev klokkeklart nej. 
tirsdag den 20. oktober 2015

Afgørende provstiudvalgsmøde 21. oktober


D. 20.10 kan Dagbladet Ringkøbing-Skjern fortælle, at borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte har bedt om indsigt i sognets økonomi. 

»Såfremt provstiudvalget godkender den foreliggende finansieringsplan og anbefaler den nye låneansøgning, bliver det samlede lån i alt 10 millioner kroner, hvilket betyder, at stiftsadministrationen lige netop er bemyndiget til at bevilge lånet uden forelæggelse for stiftsrådet,« siger Karen Hindø fra Bevar Ringkøbing Bymidte.
Derfor har borgerinitiativet søgt om inden mødet at få aktindsigt i det økonomiske materiale der kommer til at ligge til grund for provstiudvalgets beslutning på mødet d. 21.10.

D. 19. oktober blev der rykket for svar på aktindsigt :

Kære Lone Hvejsel.

Jeg skal hermed bringe min anmodning i erindring. 

Da der muligvis vil komme en del tilhørere til det kommende provstiudvalgsmøde, håber jeg , at mødet vil blive afviklet i lokaler, der giver fornuftig mulighed for , at tilhørerne kan  følge mødets afvikling .
Med venlig hilsen
Lars Hansson
D. 12. oktober sendte Bevar Ringkøbing Bymidte følgende aktindsigtsanmodning til formanden for provstiudvalget, provst Lone Hvejsel : 

Formanden for provstiudvalget Lone Hvejsel.

Af dagspressen fremgår, at Ringkøbing Sogns menighedsråd vil ansøge om forhøjelse af det allerede afgivne lånetilsagn til bygning af nyt Menighedshus.

Det kan læses således, at en imødekommelse af ansøgningen vil betyde , at det samlede lån vil blive på i alt 10 mio kr.
Såfremt Provstiudvalget godkender den foreliggende finansieringsplan og anbefaler den nye låneansøgning , betyder lånebeløbet på i alt 10 mio kr., at Stiftsadministrationen lige netop er bemyndiget til at bevilge det omhandlede lån uden forelæggelse for Stiftsrådet.

På den baggrund vil jeg hermed anmode om aktindsigt i alt det sagsmateriale, der kommer til at ligge til grund for Provstiudvalgets afgørelse.

Ønsket om aktindsigt omfatter også den finansieringsplan, der forelægges for Provstiudvalget, og det materiale , der ligger til grund for en vurdering af lånebeløbets størrelse i forhold til sognets medlemstal og generelle økonomiske situation sammenholdt med omfanget og nødvendigheden af det projekt, der søges midler til og i den sammenhæng, hvilke virkninger denne finansieringsplan vil have for sognets medarbejdere og for sognets øvrige aktiviteter.

Aktindsigtsbegæringen omfatter tillige aktindsigt i det økonomiske materiale, der forelægges for Provstiudvalget med henblik på, at udvalget kan foretage en vurdering af provstiets samlede økonomiske situation i år og i de kommende år, såfremt der bevilges det yderligere lån, samt den påvirkning en sådan bevilling vil have på de øvrige sogne i provstiet.

Da sagen tilsyneladende skal forelægges provstiudvalget den 21. oktober , skal jeg anmode om, at begæringen imødekommes i rimelig tid inden denne dato.

f/Bevar Ringkøbing Bymidte
Lars Hansson

mandag den 12. oktober 2015

Bevar Ringkøbing Bymidte anmoder om fuld indsigt i baggrunden for Provstiudvalgets afgørelseFormanden for provstiudvalget Lone Hvejsel.

Af dagspressen fremgår, at Ringkøbing Sogns menighedsråd vil ansøge om forhøjelse af det allerede afgivne lånetilsagn til bygning af nyt Menighedshus.

Det kan læses således, at en imødekommelse af ansøgningen vil betyde , at det samlede lån vil blive på i alt 10 mio kr.
Såfremt Provstiudvalget godkender den foreliggende finansieringsplan og anbefaler den nye låneansøgning , betyder lånebeløbet på i alt 10 mio kr., at Stiftsadministrationen lige netop er bemyndiget til at bevilge det omhandlede lån uden forelæggelse for Stiftsrådet.

På den baggrund vil jeg hermed anmode om aktindsigt i alt det sagsmateriale, der kommer til at ligge til grund for Provstiudvalgets afgørelse.

Ønsket om aktindsigt omfatter også den finansieringsplan, der forelægges for Provstiudvalget, og det materiale , der ligger til grund for en vurdering af lånebeløbets størrelse i forhold til sognets medlemstal og generelle økonomiske situation sammenholdt med omfanget og nødvendigheden af det projekt, der søges midler til og i den sammenhæng, hvilke virkninger denne finansieringsplan vil have for sognets medarbejdere og for sognets øvrige aktiviteter.

Aktindsigtsbegæringen omfatter tillige aktindsigt i det økonomiske materiale, der forelægges for Provstiudvalget med henblik på, at udvalget kan foretage en vurdering af provstiets samlede økonomiske situation i år og i de kommende år, såfremt der bevilges det yderligere lån, samt den påvirkning en sådan bevilling vil have på de øvrige sogne i provstiet.

Da sagen tilsyneladende skal forelægges provstiudvalget den 21. oktober , skal jeg anmode om, at begæringen imødekommes i rimelig tid inden denne dato.

f/Bevar Ringkøbing Bymidte
Lars Hansson

fredag den 9. oktober 2015

Kirkens økonomi i ruiner

Dagbladet Ringkøbing-Skjern 9.10 : 


Dagbladet var til menighedsrådsmøde og kunne viderebringe samme oplysninger som Bevar Ringkøbing Bymidte har offentliggjort på bloggen under indlægget 8.10 - nemlig at man ville søge provstiudvalget om yderligere et lån på 3,5 mio kroner.

Personalets betænkeligheder ved den stramme økonomi blev også refereret :

Organist Klaus Jensen og kordegn Berit Bæk Højgaard gjorde begge opmærksom på, at de ville være kede af, hvis byggeriet blev så dyrt og skrabet, at der ikke blev plads til andet i budgettet.
»Bliver det så skrabet, vil vi hellere vær fri,« sagde Claus Jensen.
Han frygtede også for nabosognenes reaktioner, hvis Ringkøbing Menighedsråd nu kommer, og beder provstiet om så mange flere penge.
Hans-Ole Jessen kunne oplyse, at de poster, der havde væltet budgettet, var  byggeelementer, som var næsten en mio kr. dyrere,  og derudover var ventilationen dyrere end beregnet.

Næstformand Svend Aage Hoppe mente, at Ringkøbing Provsti allerede har sagde god for byggeriet, og at har man sagt a, må man også sige b.

Lederen i Dagbladet fredag 9.10.15

I lederen i Dagbladet skriver Julie Vesterby om menighedsrådets ansøgning om låneforhøjelse : 
"Men er det den rigtige vej at gå ? Skal menighedsrådet blive ved med at forfølge den drøm, der er blevet så markant dyrere end planlagt ? Eller skal man stoppe op og begynde helt forfra ?"

Vi kan desværre ikke bringe hele lederen for ikke at krænke Dagbladets ophavsret. 

Lederen slutter af med følgende vision : "Tænk, hvis man sammen kunne skabe en bygning, som aller parter var en del af på den ene eller anden måde. Måske en bygning, som ville være en grund til at besøge Ringkøbing for alle dem, der sætter pris på god arkitektur. "

Måske har lederen en pointe, nu hvor man har væltet en bygning som netop arkitekturkendere m. fl. satte pris på. Referat menighedsrådsmøde 8. oktober - Provstiet skal betale budgetoverskridelsenReferat fra menighedsrådsmøde 08.10.2015 vedr. punktet Kirkehus og Økonomi


Gitte Hvas


Fraværende: Merete Ørskov

Referat fra menighedsrådsmøde den 08.10.2015 – punkterne Økonomi og Kirkehus.

Økonomi – godkendelse af budget 2016

Hans-Ole Jessen orienterede om,

at         Ringkøbing sogn i 2016 har fået bevilget 4.026.000 kr. Man havde ekstraordinært
            søgt om 390.000, et beløb som ikke blev bevilget.
            Man vil ansøge provstiudvalget om at hæve rammen med 150.000, da der i
            budget 2016 ikke er taget højde for en ny renteudgift på det nye kirkehus i 2016 samt
            til indvielse af barokorgel og kirkehus næste år.
            Alle stemte for en godkendelse af budgettet og indstillingen til provstiet om forhøjelse
            af budgettet med 150.000 kr. under forudsætning for, at punktet om byggeri af
            kirkehus blev godkendt.

Kirkehus

Sognepræst Lone Hvejsel erklærede sig inhabil og oplyste, at Hans-Ole Jessen deltog i drøftelse af punktet på menighedsmødet, men ikke når punktet behandles i provstiudvalget.

Hans-Ole Jessen orienterede om,

at         der har været afholdt licitation. Han glædede sig over, at lokale håndværkere havde
            fået entrepriserne – undtaget entreprisen på elevator.
at         resultatet er noget højere, end det man havde budgetteret i 2014
at         håndværkerudgifterne udgør 12.443.000 kr.
at         øvrige bygge- og anlægsudgifter f.eks. reparation på gavl til Skolebo, afstivning
            af Vestergade, projektering, licitationsmateriale, miljørapport, landinspektør,
            byggetilladelse, geotekniker, forsikring, fjernvarmetilslutning, menighedsmøder,
            Ebbe Marxen samt vinterbyggeri beløber sig til 1.557.000 kr.
at         den samlede byggebudget bliver 14.000.000 kr.
at         ændringerne i forhold til budget 2014 vedrører:
            den almindelige prisudvikling, øgede miljøomkostninger (pcb, maling og bly)
            murerentreprisen (betonelementer), vvsentreprisen, vinterforanstaltninger,
            personalealtan, menighedsmøder.
at         provstiet skal finde og bevilge de ekstra penge. Det sætter provstiet under pres.
at         byggeudvalget i indstillingen til provstiet har peget på besparelsesforslag, som
            provstiet kan arbejde videre med:
            anretterkøkkenet udskydes til 2017 eller senere
            elevatoren venter man med at installere til 2017 eller senere (kommunen skal
            spørges først om lovligheden heraf)
            fjernelse af kælderen
at         byggeudvalget foreslår, at de 14 mio. finansieres lig tidligere lån hos provstiet
            således at Ringkøbing sogn bærer 1 mio af de ekstra omkostninger samt at
            Stiftslånet forhøjes fra de nuværende 6.5 mio til 10 mio kr.           
at         der efter licitationen havde været afholdt et økonomimøde.
            Her drøftede man egenfinansieringen på 1 mio kr, som kan afvikles  af det
            overskud, som der forventes at komme i år. Hvis ikke det kan, tages det over
            driften. Det betyder en udgift på 60.000 kr. årligt, men i 30 år, som der skal findes be-
            sparelser eller effektiviseringer for.

Klavs Jensen udtrykte bekymring omkring det nye hus. Medarbejderne (organist, kordegn og kirketjener) havde talt sammen. De ser selvfølgelig gerne huset bygget, men hvis økonomien bliver så stram, at der ikke er midler til andet, vil de helst være fri for byggeriet. Det nytter ikke at have et flot hus, hvis der ikke er penge til at lave noget i det – så er prisen for høj.

Berit Bæk Højgaard sagde, at det var en kommentar fra personalet, så menighedsrådet kunne tænke over, hvordan den daglige drift kommer til at være for personalet.

Hans-Ole Jessen mente, at overskuddet i år ville kompensere for nogle af de udgifter.

Rita Sandal spurgte, hvad der ville ske, hvis provstiet ikke bevilget penge? Hertil svarede Hans Ole Jessen, at så bliver der ikke noget byggeri.

Sven Aage Hoppe udtrykte meget klart, at provstiet havde set tegninger og godkendt byggeri og lån, og når de har sagt A, er de også nødt til at sige B.

Klavs Jensen var betænkelig ved den store overskridelse. I Ulfborg kunne man ikke få den præstebolig, som man ønskede. Omegnens sogne synes nok ikke, at det er fantastisk, hvis Ringkøbing sogn får den øgede bevilling. Man kan også så græs i arealet og så lade andre tage over på et andet tidspunkt.

Hans-Ole Jessen sagde, at de andre sogne på budgetmøder havde opfordret til at gøre det færdigt og Randi Sandal mente, at nu har man ventet i 20 år på det her.

Poul Agergaard udtrykte, at det var en diskussion, menighedsrådet skal have efter et afslag.

Klavs Jensen mente, at menighedsrådet  også kunne tage diskussionen nu. De havde haft trange bygningsmæssige kår i mange år, men de havde haft et budget, hvor der var mulighed for at gøre nogle ting. Det var bedre at have det bygningsmæssigt trangt med god økonomi end at sidde i et stort nyt byggeri med dårlig økonomi. Det er der ingen glæde ved.

Poul Agergaard spurgte, om menighedsrådet kunne godkende  indstillingen fra byggeudvalget, hvor man anmoder provstiet om at forholde sig til den opstilling, som byggeudvalget havde udarbejdet.

Indstillingen blev enstemmigt vedtaget – Klavs Jensen stemte ikke (medarbejderrepr.)

onsdag den 7. oktober 2015

Kirken i økonomisk ruin ?


Find referat fra menighedsrådsmøde her.

Ovenstående foto kan købes som plakat -  skriv til bevarringkoebingbymidte@gmail.com - 
 150 kr. i str. 42 * 59,4 (A2) forudsat 6 bestillinger  (A1 : 250 kr) 

Derfor bliver kirkehuset 3,4 millioner kroner dyrere end beregnet

Formanden for byggeudvalget, Hans-Ole Jessen, havde forudset, at budgettet blev sprængt, men er overrasket over det store beløb.
Menighedsrådet ved Ringkøbing Kirke skal nu dels finde besparelser, dels låne flere penge, hvis byggeriet på et nyt kirkehus skal kunne sættes i gang.
Den nyligt holdte indbudte licitation på projektet viste, at det bliver cirka 3,4 millioner kroner dyrere end beregnet at nedbryde den gamle musikskole og opførte et nyt kirkehus; menighedsrådet har afsat 9,5 millioner kroner til projektet.
Formanden for byggeudvalget, Hans-Ole Jessen, forudså allerede for et par måneder siden, da Dagbladet talte med ham, at budgettet næppe ville holde; det sidste års tid er der kommet godt gang i byggeriet her i området, og det har presset priser på materialer og håndværkere i vejret.
»Men jeg er nu overrasket over, at det blev så meget dyrere,« siger han til Dagbladet.
»En lille million kan henføres til almindelige prisstigninger på området. Men der er især to årsager til, at det er blevet væsentligt dyrere end beregnet,« fortsætter Hans-Ole Jessen:
»Byggeelementer alene er steget med en million; det er voldsomt og mere end byggeprisindekset. Det andet område er VVS og ventilation. Der har det vist sig, at kravene til ventilation er væsentligt større og dermed dyrere, end vi havde forudset.«
Siden brevene med licitationstilbud - alle bortset fra et indgivet af indbudte lokale virksomheder - er blevet åbnet, har byggeudvalget under menighedsrådet været i gang med at gå projektet efter med tættekam for at finde besparelser.
»Det er svært at spare på byggeriet. Kommunen har stillet krav til, hvordan huset skal se ud, hvilke dimensioner og så videre, så det kan vi ikke ændre på, for eksempel ved at tage fem meter af huset. Skal vi spare på byggeriet, må det være på indholdet, og det er ikke nemt,« siger Hans-Ole Jessen.
Menighedsrådet har fået tilsagn fra provstiet om lån af adskillige millioner til kirkehuset, og det kan blive nødvendigt at bede om flere penge, hvis byggeriet skal realiseres.
Alt dette skal menighedsrådet tage stilling til på sit møde torsdag aften i denne uge, hvor en godkendelse af en indstilling til provstiet vedrørende finansieringen af byggeriet skal godkendes.
Lykkes det at få justeret byggeriet og skabe den nødvendige finansiering på de nye betingelser, vil byggeriet kunne gå i gang, når diverse kontrakter er underskrevet.
Hans-Ole Jessen tvivler dog på, at der selv i bedste fald kommer til gang i byggeriet før efter jul.
»Det hænger først og fremmest sammen med ventetiden på byggeelementer,« siger han.
Fundamentarbejdet kan dog godt begynde inden da.

Resultat af licitation :
Menighedsrådet holdt en indbudt licitation blandt primært lokale håndværkere og entreprenører, og her kan du se de billigste bud (alle priser er uden 25 procent moms).

Jord-, beton-, kloak- og murerentreprisen samt elemententreprisen:
Jakobsen & Winding, Tarm, 5.029.244.

Tømrer- og snedkerentreprisen:
Gert S. Andersen, Ringkøbing, 1.696.800.

VVS- og ventilationsentreprisen:
Ryevad & Henriksen, Ringkøbing, 1.267.800.

Elentreprisen:
Pro El, Lem, 613.800.

Malerentreprisen:
Majbritts Malerfirma, Skjern, 217,050.

Gulventreprisen:
Hee-gulve, 96.850.

Elevatorentreprisen:
PD Elevator, Haderslev, 299.000.

Blikentreprisen:
Pouls Blik’s Eftf., Tarm, 46,300.

Red.: Arkitekt Marxen forudså at nybyggeri ville blive meget dyrere end menighedsrådets "bygningskyndige" medlem Hans Ole Jessen.                                    Find detaljerne i renoveringsprojektet her og se overslag over pris på nybyggeri på sidste side. 
Arkitekt Bo Christensen lavede også et overslag på renovering. Det demonstrerede at renovering af et m2 antal sv.t. antal m2 i nybyggeriet (ca. 750) ville blive billigere.        Se Bo Christensens overslag her        


Kirkehus bliver flere millioner kroner dyrere end beregnet

Licitationsresultat sender Ringkøbing Menighedsråd i tænkeboksen.

Det kommende kirkehus i Ringkøbing blev væsentligt dyrere, end menighedsrådet havde regnet med - over tre millioner kroner.
Menighedsrådet har for kort tid siden holdt indbudt licitation, og det samlede tilbud lød på 9,2 millioner kroner, hvortil skal lægges 25 procent i moms.
Lægger man dertil de knap 700.000 kroner, som nedbrydningen af den gamle musikskole kostede, ender man ifølge formand for byggeudvalget Hans-Ole Jessen med et projekt, der bliver 3,4 millioner kroner dyrere end beregnet; menighedsrådet har afsat 9,5 millioner.
Menighedsrådet skal i morgen drøfte sagen på et møde, hvor der også skal tages stilling til, hvordan man skal komme videre med projektet på trods af budgetoverskridelsen.

Hvor ryger ekstraregningen på 3,4 mio kroner hen ??


Dagsorden til torsdagens menighedsrådsmøde afslører intet om den vaklende økonomi :