fredag den 31. juli 2015

Pas på - vandalerne kommer


Læserbrev Dagbladet Ringkøbing-Skjern


Pas på - vandalerne kommer

Af Knud Erik Søgaard, Vester Strandsbjerg 5b, Ringkøbing
Onsdag den 29. juli 2015, 12:47

Hvis man er fra Ringkøbing og interesserer sig for sin by, er det nu snart muligt ved selvsyn at se, hvad der sker, når vandalerne i byrådet svigt ...


Hvis man er fra Ringkøbing og interesserer sig for sin by, er det nu snart muligt ved selvsyn at se, hvad der sker, når vandalerne i byrådet svigter deres opgave med at passe på byen.

Byrådet tillader huse i deres varetægt at forfalde eller blive revet ned og har for eksempel ikke villet røre en finger til forsvar for den gamle borger- og realskole på Kirkepladsen.

Det er en kortsigtet og uigennemtænkt politik, og rundt omkring i Danmark ryster man da også på hovedet ad vores kommune, der »sælger ud af arvesølvet.« Man forstår os simpelt hen ikke, især ikke når vi gerne vil være en turist-kommune.
Maskineriet er kørt frem, så nu kan vi bare vente på, at de går i gang med at vælte bygningen.

En skændsel siger jeg bare. En skændsel.

Og hvordan kommer vi videre i menigheden? Situationen er uholdbar. De to præster er begge sygemeldte, nogle vægrer sig ved at gå i kirke for ikke støde ind i de nuværende medlemmer af menighedsrådet, og en stor gruppe i menigheden vil melde sig ud af Folkekirken, hvis nedrivningen sættes i værk. Mistilliden og harmen er stor, og der er over et år til næste valg.

Det bliver svært, meget svært.

Hvis Jessen og måske også Agergaard træder tilbage, kan der måske komme noget positivt i gang.

Uh, hvor skulle de altså skamme sig!
Og det gælder både vandalerne i byrådet og menighedsrådet.

Nabosognene kommer til at betale gildet


Arkitekt Bo Christensen har sendt mail til menighedsrådsmedlemmerne i Ringkøbing Provstis sogne :Kære Menighedsrådsmedlemmer i sognene i Ringkøbing Provsti.
Jeg skriver til jer da jeg finder, at I bør informeres om hvilke konsekvenser det kan få for de enkelte sogne i provstiet, som følge af de dispositioner og beslutninger som provstiet har taget på foranledning af Ringkøbing Sogn, ifm. Kirkepladsen 1 i Ringkøbing..
   
Jeg har skrevet til provstiet og gjort dem om opmærksomme på de mulige konsekvenser af, at provstiet den 24/6 har godkendt Ringkøbing Sogn byggebudget på kr. 9,5 mill. kr - på et ikke fuldt ud oplyst grundlag. 
Provstisekretæren svarer følgende.:
Provstiudvalget vil tage henvendelsen op på førstkommende møde, den 20. august 2015, velvidende, at dette måske vil være for sent, men Provsten har ingen bemyndigelse til at suspendere provstiudvalgets beslutning fra mødet den 24. juni 2015, og det vil ikke være muligt, på grund af ferie, at sammenkalde provstiudvalget inden da.
Det er provstiudvalgets ansvar at påse, at omkostninger holdes indenfor den givne ramme.
Den 24/6 vidste menighedsrådet i Ringkøbing sogn, at der vil komme en overskridelse af budgettet på 9,5 mill. kr. med som minimum 1,5 mill. kr. - hvilket man ikke oplyste provstiet.
Mit personlige gæt er en overskridelse på 2-3 mill.kr.
Med et anlægsbudget på 9,5 mill. kr. står Ringkøbing Sogn med et årligt budgetunderskud på 424.800,- jf. egne tal – som skal findes ved omlægning af opgaver og besparelser på driften. 
Ud af de samlede indtægter på kr. 5.854.000,- så udgør den nødvendige besparelse således godt 7 %. Så en større låntagning vil betyde større årlige omkostninger, som Ringkøbing Sogn reelt ikke kan bære. 
Hvis provstiet senere godkender et større budget end sognet kan bærer, så ser jeg ingen anden mulighed end at provstiet selv kommer til at finde pengene, som så i sidste instans, bliver taget fra de øvrige sogne i provstiet. 
Jeg skal undlade at remse alle fortrædelighederne op som Ringkøbing menighedsråd har stået fadder til ifm. Kirkepladsen 1, men blot oplyse at det er et faktum, at Ringkøbing menighedsråd med en voldsom økonomisering med sandheden, manipulation og fortielser mv. har villet gennemføre nybyggeriet – uanset konsekvenser for andre.  
Såfremt I måtte ønske det, skal jeg gerne komme med en nærmere redegørelse.
Sagen omkring Kirkepladsen 1, kommer ikke blot til at gøre et voldsomt indhug i Ringkøbings gamle bydel, men kommer også til at skade hele kommunens omdømme og i sidste instans også den danske folkekirke.
God weekend.
Med venlig hilsen
Bo Christensen.
Snart tidligere medlem af folkekirken, Ringkøbingenser og arkitekt.

Kirkeministeriet afventer Stiftets langsommelige behandling af klage over Provstiudvalg mm.


Ribe Stift er bremseklodsen 
mandag den 27. juli 2015

Træk trygt i nødbremsen - eksempel på een af de mange mails Ringkøbing Kirke har modtaget


Mail til menighedsrådet : 

Disse mennesker, som efter byrådet er kommet i besiddelse af ejendomsretten, kan med fordel kravle ned fra træet og gøre indrømmelser. 
De er kommet på listefødder som en tyv om natten, men de kan skynde sig at trække i nødbremsen. Ad retfærdighedens vej er der jo frelse for også de fortabte - således sagde præsten i sin prædiken vedr. lille og dog så store Zakæus.

Til menighedsrådet i Ringkøbing
Træk trygt i nødbremsen

Hvis nedrivning af den gamle borgerskole ikke er verdens største forbrydelse imod menneskeheden, så er det i hvert fald en anseelig forbrydelse imod mange ringkøbingensere og ikke mindst hele den omverden, der ligeledes holder af Ringkøbing og Danmark eller senere kunne komme til det. Der er til dags dato ikke fremlagt et eneste holdbart argument for nedrivning, og derfor bør den allerede igangværende nedrivning selvfølgelig standses pr. omgående.

Sidste søndag overværede jeg gudstjenesten i kapellets kirkesal. Det var 7. søndag efter trinitatis:

Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: Jeg bruger et udtryk fra dagliglivet, fordi I er skrøbelige mennesker. For ligesom I lod jeres lemmer trælle for urenheden og lovløsheden, så I blev lovløse, skal I nu lade dem trælle for retfærdigheden, så I helliges. Dengang I var syndens trælle, var I frie over for retfærdigheden. Hvad fik I da? Frugter, som I nu skammer jer over; de ender jo med død. Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt, at I helliges, og til sidst evigt liv. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Rom 6,19-23

Og videre:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Dér var der en mand, som hed Zakæus, han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfigentræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: »Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus.« Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde: »Han er gået ind som gæst hos en syndig mand.« Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: »Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage.« Da sagde Jesus om ham: »I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.« Luk 19,1-10   

På dette sted vil jeg ikke korse mig over de ”argumenter”, jeg har været udsat for, når jeg ifm. min egen lille stikprøveundersøgelse er stødt på enkelte tilhængere af nedrivningen:

·       Bygningen er bare en bygning
·       Bygningen er grim
·       Bygningen er misligeholdt
·       Bygningen er ikke gammel
·       Bygningen er ikke bevaringsværdig
·       Bygningen har ikke haft interesse for andre købere eller lejere
·       Kommunen har ikke længere råd til at eje den
·       Menighedsrådet har ikke råd til at renovere den
·       Ja, nogle har rigtignok tilbudt at søge fondsmidler. Men hvorfor har de så ikke gjort det ?
·       I Ringkøbing er der flertal for nedrivning
·       Ringkøbing Midtby skal ikke være et frilandsmuseum
·       Vi må ikke stå i vejen for udviklingen
·       Vi trænger til et nyt kirkehus i stil med kapellet
·       Menighedsrådet har arbejdet længe og hårdt på sagen. Nu må der ske noget
·       Det er et enigt menighedsråd, der har truffet afgørelse om nedrivning
·       Man må respektere demokratiet

Ejheller vil jeg gentage den anderledes saglige og veldokumenterede modargumentation, der findes på borgerinitiativets hjemmeside:
http://bevarringkoebingbymidte.blogspot.dk/
- eller mere generelt i f.eks. en fremragende og uhyggeligt relevant avisartikel fra 2012:
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE1709200/gamle-bykerner-hindrer-ikke-udviklingen/

Nej, med udsigt til nedrivning af borgerskolen vil jeg bare fremhæve den bibelske læsning for de ”udvalgte” i menighedsrådet. Disse mennesker, som på vegne af menigheden har overtaget ejendomsretten efter kommunen, kan med fordel kravle ned fra træet og gøre indrømmelser. De er  kommet på listefødder som en tyv om natten, men de kan endnu skynde sig at trække i nødbremsen.

Ad retfærdighedens vej er der jo frelse for selv de fortabte - således sagde præsten i sin prædiken vedr. lille og dog så store Zakæus. 


Heidi Maj

torsdag den 23. juli 2015

Museet har opdaget, at de er nødt til at lave dokumentation af forholdene - i sidste time :

Hej Birte og Bevar Ringkøbings Bymidte.

Tak for din mail. Godt du sendte den videre så ferie ikke var skyld i at vi ikke fik dokumenteret bygningen. 
Torben Egeberg og jeg var i dag forbi og har taget foto af bygningen. Vi har taget 160 billeder fra forskellige vinkler med det formål at lave en målfast 3D dokumentation af bygningsfacaden. 
Vi talte også med den ansvarlige entreprenør om at være påpasselig når de graver ved indgangsdøren og holde øje med om der fremkommer et kobberhylster. 
Det er aftalen at arkæologerne først kommer på banen efter nedbrydningen, da de er evt. uforstyrrede profiler vi kan gøre håb om at dokumentere.
Foto fra Kirketårnet, hvor kirketjeneren var så venlig at lukke os op.


D.B.H.
Poul


Den 17. juli 2015 kl. 18.01 skrev Bevar Ringkøbing Bymidte <bevarringkoebingbymidte@gmail.com>:
Videresendes hermed til Torben Egeberg, Poul Krogh Jørgensen og Palle Eriksen
Da vi erfarer at nedennævnte er på ferie. 
Nedrivningsdatoen er i følge anmeldese til kommunen med start 24. juli. 
Mvh Birte Pedersen f. Bevar Ringkøbing BymidteStart på videresendt besked:

Fra: Bevar Ringkøbing Bymidte <bevarringkoebingbymidte@gmail.com>
Emne: Den gamle Borger- og Realskole
Dato: 12. jul. 2015 kl. 21.29.46 CEST

Til Ringkøbing museum / Ringkøbing Lokalarkiv

Vi erfarer, at man vil påbegynde nedrivning af den gamle Borger-og Realskole i morgen mandag d. 13. juli kl 9. 
Vi har forstået, at museet i forbindelse med købet af bygningen har gjort opmærksom på, at museet i hht. museumsloven skal på banen i forbindelse med nedrivning. 

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at huset ud over at være bygget ovenpå Ringkøbings middelalderlige fortid, også rummer levn fra nyere tid, som kan være af museal / lokalhistorisk interesse. 

Således har vi, i vores forgæves forsøg på at gøre det kommunale styre og menighedsrådet opmærksom på bygningens bevaringsværdi, afdækket tilblivelseshistorien. Bla. at man i forbindelse med grundstensnedlæggelsen i år 1900 nedlagde en tidskapsel. Vi forventer naturligvis at museet drager omsorg for at denne tidskapsel bliver bevaret for eftertiden, og ikke ender i deponi sammen med bortkastede murbrokker mm. 

I kan læse om tidskapslen i artiklen :

"Skolen på tærsklen til Barnets Århundrede"

som er offentliggjort på vores blog : http://bevarringkoebingbymidte.blogspot.dk

Her står der om tidskapslen : 

"10. Maj var man klar til grundstensnedlæggelse under overværelse af byrådet og særligt indbudte : Amtmand Feddersen, stiftsfysikus Holst, pastor Petersen, bager Lund, karetmager Ellerbek, skoleinspektør Andersen, arkitekt Berg, bygmester murer Kjeldsen.

I avisen blev højtideligheden refereret:
”I et Kobberhylster blev nedlagt et Eksemplar af vore nugjældende Myntsorter, deriblandt en Guldbryllups - Tokrone, og desuden et Stykke Pergament, hvorpaa stod optegnet følgende :
”Aar 1900 den Tiende Maj i Kong Kristian den Niendes 37. Regeringsaar blev denne Grundsten til en ny Skolebygning for Ringkjøbing Borger- og Realskole nedlagt - signeret af byråd, skolekommission og skoleinspektør. ”
Borgmesteren holdt en smuk tale og sagde blandt andet :

”Naturen selv lærer os at stræbe efter at udvide den Aandelige Synskreds for alle, at stræbe gennem Oplysning at fjerne de sociale Skjel. Dette har da ogsaa længe være Maalet ved den kommunale Undervisning her i vor lille By, og det er som Led i en saadan Stræben, at denne Skolebygning rejses, idet dens Opførelse i første Række er en Følge af vor nye Skoleplan, som tilsigter gratis at give alle Børn her i Byen, som har Tone og Vilje, en Undervisning og Udvikling, der gaar langt ud over den almindelige Almue- skoleundervisning.”

I skolekommissionens protokol er bla. noteret om grundstensnedlæggelsen :
”Der, hvor Indgangsdøren i den nye bygning bliver nedlagdes i et Kobberhylster et Pergamentspapir, hvorpaa Byraadets og Skolekommisionens Medlemmer og Skoleinspektørens Navne vare anførte. ...”
Apropos Ringkøbing museums interesse for den nyere fortid, så er det værd at bemærke, at når man nedriver denne bygning - nedriver man samtidig tyskernes hovedkvarter i Ringkøbing. Det er malende beskrevet i bogen : 5 lange år - beretninger fra Ringkøbing under besættelsen. 

Med venlig hilsen 
Birte Pedersen
f. borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte

Følg med i blog om Bevaring i Ringkøbing
-          om Borger og Realskolen http://bevarringkoebingbymidte.blogspot.dk
-          om Amtsrådhuset : http://amtsraadhuset.blogspot.dk

tirsdag den 21. juli 2015

STOP nedrivning - send mail til alle menighedsrådsmedlemmer - se læserbrevet i dette opslag.

Arkitekt Bo Christensen opfordrer i sit læserbrev til, at man sender læserbrev til menighedsrådet på fællesadressen ringkoebing@km.dk

Send en mail cc til Bo Christensen på bac@bochristensen.dk, så han kan følge med i hvor meget det rykker i mailstormvejret. 

De enkelte menighedsrådsmedlemmers mail adresser er :

Formand
Poul Ejner Agergaard
Øster Allé 4
6950 Ringkøbing
Tlf.: 9736 6303 Mobil: 4016 1696  
E-mail: poulagergaard@mail.dk

Næstformand
Svend Aage Hoppe
Lindevej 3 
6950 Ringkøbing
Tlf.: 9732 2397
E-mail: hoppe@post10.tele.dk

Kasserer
Hans-Ole Jessen
Birkevej 11,
6950 Ringkøbing
Tlf.: 9735 0409
E-mail: ole@nicoole.dk

Kontaktperson
Vera Kristine Proustgaard
Vestergade 13,
6950 Ringkøbing
Tlf.: 9732 2348 Mobil: 4038 3161
Email: verap@webspeed.dk

Kirkeværge
Lis Jessen
Blæsenborgparken 11
6950 Ringkøbing
Tlf. 3022 3596
E-mail: jessen@nvrb.dk

Karen Emma Holm Kjærgaard
Skovparken 4
8850 Bjerringbro
Tlf.: 9732 0203 Mobil: 4036 1002
E-mail: skovparken4@gmail.com

Bent Breinholt Østergaard
Østerdige 11,
6950 Ringkøbing
Tlf.: 9732 4409 Mobil: 6093 3139
E-mail: m-b@os.dk

Klaus Tveter Hvidt Rasmussen
Markledet 31
6950 Ringkøbing
Tlf.: 9732 4532
E-mail: demk@webspeed.dk

Marlene Schultz - som er imod nedrivning af Musikskolen -  træder ud af menighedsrådet 1.august. Hendes suppleants adresse er ikke offentliggjort på kirkens hjemmeside endnu.


Arkitektur og musik(skolen)

I den strøm af informationer og påstande mv. som der har været ifm. Kirkepladsen 1, er det væsentligste næsten gledet helt af dagordenen. - nemlig kampen for bevarelsen af vores gamle midtby og vores fælles kultur- og bygningsarv.
Ifm. debatten omkring Kirkepladsen 1, er bevarelsen af den eksisterende bygning søgt gjort til et elitært og intellektuelt spørgsmål. Lad det være indrømmet, man ser selvfølgelig tingene på en anden måde som arkitekt. Og ingen tvivl om at det kræver en længerevarende akademisk uddannelse for at kunne agere som professionel arkitekt – på samme måde som det kræver en længerevarende konservatorieuddannelse hvis man skal kunne gøre sig professionelt ud i musikkens verden.  Men derimod kræver det ingen forudgående uddannelse eller viden, at lytte til musik eller at se på arkitektur eller bygninger - her er alle lige og alles meninger ligeværdige. Her er det lytterens øre eller beskuerens øjne, der afgør hvad der er godt og skidt.
Men er den eksisterende bygning så bedre end et nybyggeri? Ja, det vil jeg blot opfordre den enkelte til selv at afgøre. Vi er blevet præsenteret for en flot visualisering af nybyggeriet – som umiddelbart ser ud til at kunne falde fint ind på Kirkepladen. Men det byggeri som kommer, vil ikke komme til at tage sig ud som vist på visualisering – for man har vist nybygningens facader, applikeret med et billede af gamle mursten. Men hvis man ønsker at få en forsmag på hvad der er i vente, skal man gå en tur forbi den nye Aldi butik på Enghavevej eller en tur ud af Herningvej vest for den gamle kreditforeningsbygning, hvor der ligger et par nyere byggerier (den ene en forladt KIWI butik) – det er nemlig således nybyggeriet reelt kommer til se ud. Og når I så står foran disse bygninger – mærk så efter – fortæller disse bygninger noget, ud over – måske et godt tilbud på hundemad? Nej vel! Gå herefter en tur til Kirkepladsen 1 og se også på andre gamle bygninger på jeres vej – og her vil langt de fleste af jer ikke kunne undgå at få forestillinger omkring det liv som har udspillet sig gennem årtier, bag de gamle facader. Det er jo derfor vi elsker gamle bygninger – de fortæller historie! Nu vil der uden tvivl være nogen, som når de står overfor Kirkepladsen 1 – tænker; fint at man rager det gamle misligholdte bras ned. Men vend jer så om og se på Priorgården – vil I også fjerne den? – Den var i langt, langt ringere stand, da man i sin tid renoverede denne.

Skulle I være kommet til den konklusion, at det faktisk vil være et tab at gennemføre destruktionen af Kirkepladsen 1 – skal jeg blot opfordre jer til at sende kirkekontoret - ringkoebing.sogn@KM.DK - eller de enkelte medlemmer af menighedsrådet en mail, med jeres tilkendegivelse – i det man her er af den opfattelse, at vi blot er nogle få intellektuelle som synes Kirkepladsen 1, skal bevares sammen med den øvrige gamle by for eftertiden.
Send gerne mail c/c til mig på bac@bochristensen.dk så det er andre end menighedsrådet, som ved hvor mange eller få, der mener at man bør bevare Kirkepladsen 1.

NB. Glemte jeg at fortælle at nybyggeriet er dyrere end en renovering?

Bo Christensen

Arkitekt maa

mandag den 20. juli 2015

Kære Ringkøbing - værn om jeres guld - læserbrev fra feriegæst


Så fik vi ram på de opblæste borgerdyr - debattegning i Politiken

 

Under overskriften Barbarernes Indtog kommenterer

tegner Anne-Marie Steen Petersen

gårsdagens artikel i Politikens debatsider :

 

 
 

Indførelsen af de nye storkommuner betyder, at flere provinsbyer mister deres kønne bevaringsværdige huse til fordel for store lavprisvarehuse og den slags.

søndag den 19. juli 2015

Nu rykker barbarerne ind

Journalist ved Politiken Kjeld Hybel har begået 
en meget læseværdig artikel 
- gid vi kunne husstandsomdele et særtryk........

lørdag den 18. juli 2015

Læserbrev : Hvor er Ringkøbing by på vej hen ?Her er hele læserbrevet i sin fulde udstrækning :

Ringkøbing By – hvor er man på vej hen?

Det er dejligt at komme tilbage til det westjyske  efter at have boet 7 år i Midtjylland.  Det er en fornøjelse dagligt bl.a. at se det ny renoverede ”Pakhus” ved banegården og ”Nørrehus” i gågaden. Tak Per Gren og B&V Kristensen for, at vi alle får glæde af jeres vilje til at bevare. Det er vigtigt for mig at udtrykke at Midtjylland er mulighedernes land med erhverv og kultur – men ikke bygninger og sjæl. Her er løbende revet de fineste Patricia villaer ned for at gøre plads til udviklingen. Ingen kritik af dette, men blot en konstatering af, at sådan foregår det dér.

 Da vi havde ”Poul´s Busser” i Hover arrangerede vi udlandsture. Mange er de vestjyder, som kan nikke genkendende til  ”sikke smukke byer vi så” ”sikke hyggeligt der var”. Skønheden bestod i det unikke, når en by fremstod med skæve vægge, gamle bygninger og alligevel velbevaret. Altid har det været fantastisk at komme til ”Den gamle Bydel” eller sidde på en torv med velbevarede bygninger – vi mærkede byens sjæl.

De fleste kender til Ringkøbing by´s store problem: Musikskolen og Amtsrådhuset. Der har igennem mange år været en stringent bevaringspolitk  i Ringkøbing By – og mange tak: Claus Josefsen og desværre nu afdøde stadsingeniør Erik Rasmussen. En holdning kan kun gennemføres af politikere og dette blev tydeligt og stædigt gennemført – ikke uden kampe undervejs.  Det er korrekt at gamle bygninger koster, men Ringkøbing har været suveræn med røde tegltage, brosten, Plesner huse, skæve facader m.m. Det er varetegnet for byen - og turisterne (og de lokale) elsker det!

Hvor er man på vej hen i Ringkøbing? Jeg spørger her de lokale politikere! En by i nedrivningsfart og med tiltagende ”sorte tage” (eks. tidligere sygehusbygning med solceller på tag).

Debatten om Musikskolen og til dels Amtsrådhuset har været hård mellem borgerne, men politikerne har været tavse. – Nogen vil sige, at der er taget beslutninger. Men det ændrer ikke på det overordnede spørgsmål: Hvor er man på vej hen?

Nogen siger, at der skal udvikling til – det står meget uklart for mig, hvori udviklingen består omkring de 2 bygninger. Derfor efterlyser jeg svar fra John Christensen (S), Pia Vestergård (SF), Bent Brodersen (V), Peter Sørensen (SF), Gitte Kjeldsen (V), Lennarts Quist (V), Jens Erik Damgård (K)

- Er det korrekt, at de mursten, som skal bruges til nybyggeriet af Menighedsrådshuset ved Ringkøbing Kirke – i hjertet af Ringkøbing – er som at se Aldi bygningen og tidligere Kiwi bygning?

Bygningerne er fine, hvor de ligger; men murstenene er ikke harmoniske med de gamle bygninger i hjertet af Ringkøbing.

- Er det korrekt at indvendigt inventar i Amtsrådhuset (meget smukke historiske og velbevarede
paneler, lister, karme, stuk mm) må rives ned for at lave kontor miljø?

Jeg efterlyser svar fra jer lokale politikere, da jeg oplever, I har ført strudsepolitik i disse sager. Det er meget trist, at borgere, som arbejder for Ringkøbings sag (Bevar Ringkøbing Bymidte) – og ikke for egen vinding skyld bliver udskældt i offentligheden – dette bør være på jeres kappe, I er de folkevalgte – og vi fortjener svar fra jer.

Det er meget trist, at Menighedsrådet i denne konkrete sag ikke bliver løftet og hjulpet i opgaven af lokale politikere (eks. underskudsgaranti ved renovering) – idet det vel står tydelig klart, at det nu er kommet til stædighed og manglende vilje i at nå frem til fælles bedste.

For mig at se en oplagt politisk opgave!

(Som parentes bemærket er det mig en gåde, at kirken ikke har større interesse i at bevare, idet vi i vores vognmandsfirma HV-Transport har oplevet vindmølleprojekter/udvidelse af eksisterende gårde bliver standset fra kirkens side, hvor der har været et projekt på ½ km afstand til en kirke!)


tirsdag den 14. juli 2015

HASTESAG - igen et eksempel på RkSk's "smidige" sagsbehandling


Nedrivningen hastes igennem i

Ringkøbing-Skjern kommune

 
i modsætning til Ribe Stifts behandling
af Bevar Ringkøbing Bymidtes klage over provstiudvalg
og

klagen over menighedsrådets embedsførelse
Det kan først afgøres 15. september.
Ak ja - man undrer sig......
 
 

søndag den 12. juli 2015

Nedrivning af Musikskolen starter mandag d. 13. juli kl 9

O  B S     O B S

Nedrivning af Musikskolen starter mandag d. 13. juli kl 9 

hvis de kan komme til for mennesker.....


Nu kan vi kun håbe på, at kommunen tager sin tilsynspligt alvorligt og følger op på, om nedrivningsarbejderne er uddannede til at varetage håndteringen af mulige miljøfarlige stoffer som PCB, eternit og bly. 
Ligeledes er vi spændte på,  om kommunen tager sin pligt 
til at anvise en forsvarlig deponering af de miljøfarlige stoffer 
alvorligt. 


Desværre fandt flagermusemanden, som er en stor kapacitet på området, 
ingen flagermus i den gamle musikskole. 


Vi har talt med Naturstyrelsen  : 


Esben Terp Fjederholt (Grontmij/som udførte undersøgelsen) -  er den siddende ekspert på området og refererer til Hans Baagøe - og diverse vejledninger fra Naturstyrelsen. 

Flagermusene har ikke yngleophold i bygningen. Esben Terp Fjederholt påpeger, at der er relativt nyt undertag på skolen og derfor er det ikke attraktivt for flagermus. 
Han har checket alle sandsynlige steder og lyttet grundigt efter karakteristiske udflyvningsskrig - der var pågældende aften perfekt flagermusevejr og der blev ikke registreret flyvende flagermus i området.
Såfremt der havde været ynglende flagermus ville der have været mus på "vingerne".

DESVÆRRE.....onsdag den 8. juli 2015

Dagbladet oplyser : ingen flagermus i Musikskolen

Læg mærke til at Hans Ole Jessen i en mail korrespondance, hvor vi d. 30. juni har bedt om :

3) den endelige entreprisekontrakt på "entreprise A nedbrydning" - mellem bygherren, Ringkøbing Sogn Menighedsråd og den ved licitationen(27. maj 2015) vindende entreprenør.


dertil d. 4. juli har svaret :


Ad 3.                   Vores aftale med nedbrydningsentreprenøren er p.g.a  ”flagermussagen”  sat på standby, hvorfor der endnu ikke er underskrevet kontrakt.

tirsdag den 7. juli 2015

Klage til Ribe stift over manglende aktindsigt fra menighedsrådet i licitationsmaterialet

Da vi ikke har kunnet få aktindsigt i licitationsmaterialet, er der sendt følgende klager til Ribe Stift :


Fra: Birte Pedersen
Emne: Klage over manglende aktindsigt MR tilbudslister entreprise A nedbrydning
Dato: 7. jul. 2015 kl. 22.04 Til: KMRIB@KM.DK
Cc: eve@km.dk

Ribe Stift.
Bevar Ringkøbing Bymidte vil hermed klage over Ringkøbing Menighedsråds afslag på den aktindsigt, vi anmodede om ved nedenstående mail af 30. juni 2015. Ved denne mail anmodede vi bl.a. om aktindsigt i de komplette tilbudslister for entreprise A - (siderne 2 og 3) - "delpriser entreprise A" - for respektive bydende entreprenører. Det vigtigste er selvfølgelig aktindsigt f.s.v. angår den vindende entreprenør.
Anvendelse af offentlighedslovens § 30 forudsætter, jfr. den kommenterede udgave af Karnov note 174, "at forvaltningsmyndigheden foretager en konkret vurdering, der falder i to led. Myndigheden skal først tage stilling til, hvorvidt der er tale om oplysninger vedrørende forretningsforhold m.v. Er det tilfældet, skal myndigheden dernæst foretage en vurdering af, om aktindsigt i disse oplysninger, må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der - typisk af konkurrencemæssige grunde - påføres den pågældende person eller virksomhed navnlig økonomisk skade af nogen betydning."
Det fremgår ligeledes af Kammeradvokatens elektroniske håndbog, at der skal foretages en konkret vurdering. For at undtage oplysninger i et dokument fra aktindsigt er det altså ikke tilstrækkeligt, at det blot konstateres, at oplysningerne omhandler drifts- og forretningsforhold.
Der skal tillige angives, hvilke væsentlige hensyn, der nødvendiggør afslaget på aktindsigt. Bestemmelsen er kun anvendelig, hvis indrømmelsen af aktindsigt efter et konkret skøn må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der - typisk af konkurrencemæssige årsager - påføres den pågældende virksomhed navnlig økonomisk skade af nogen betydning.
Samtidig skal der være en klar årsagsforbindelse mellem aktindsigt i oplysningerne og risikoen for, at den pågældende virksomhed påføres et økonomisk tab.

I denne sag er der overhovedet ikke foretaget den lovpligtige konkrete vurdering, der er ikke angivet, hvilke væsentlige hensyn, der nødvendiggør afslaget, og der er ikke angivet en klar årsagsforbindelse mellem aktindsigt og risikoen for , at den pågældende virksomhed påføres et økonomisk tab.

Med venlig hilsen
f. Bevar Ringkøbing Bymidte
Birte Pedersen


Bilag - mailkorrespondance :page2image11024

From: ole@vhaps.dk
To: jyttehansson@live.dk
Subject: Fwd: SV: aktindsigt MR tilbudslister entreprise A nedbrydning
Date: Mon, 6 Jul 2015 19:40:20 +0000

Hej Lars 

Jeg forsøger igen
Bekræft venligst når du har modtaget

Med venlig hilsen
Hans-Ole Jessen
Mobil: 40334598

Start på videresendt besked:

Fra: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>
Dato: 4. jul. 2015 kl. 15.18.18 CEST
Til: Ringkøbing Sogn <ringkoebing.sogn@KM.DK> og menighedråd m.fl.
Cc: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>
Emne: SV: aktindsigt MR tilbudslister entreprise A nedbrydning
Hej Lars Hansson

Ad 1.                   I h.t. offentlighedsloven  § 30 kan der ikke gives aktindsigt i de afgivne tilbuds bilagssider, men blot den fremsendte forside.
                             Gennem mit aktive virke som entreprenør, er jeg mange gange stødt på problemet, hvorfor jeg har forelagt Dansk Byggeri spørgsmålet. De har bekræftet, at der fortsat ikke kan 
                             gives aktindsigt.

Ad 2.                   Jeg har kun tegningsmaterialet fra Weblager på Ringkøbing Skjerns hjemmeside. De originale tegninger har ”Bevar Ringkøbing Bymidte” fundet i Viborg, hvorfor jeg vil anbefale, at du 
                             får dem ad den vej.

Ad 3.                   Vores aftale med nedbrydningsentreprenøren er p.g.a  ”flagermussagen”  sat på standby, hvorfor der endnu ikke er underskrevet kontrakt.


Men venlig hilsen

Hans-Ole Jessen
  Fra: Ringkøbing Sogn [mailto:ringkoebing.sogn@KM.DK]
Sendt: 1. juli 2015 08:33
Til: Bent Breinholt Østergaard; Emma Kjærgaard (skovparken4@gmail.com); Gitte Ørum Hvas; Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS); Klaus Tveter Hvidt Rasmussen; Klaus V. Jensen; Lis Jessen; Lone Anette Hvejsel; Marlene Pihlkjær Schulz; Merete Ørskov; Poul Agergaard; Svend Aage Hoppe; Vera Kristine Proustgaard; Kaj Møller; Randi Sandal Emne: VS: aktindsigt MR tilbudslister entreprise A nedbrydningFra: Lars og Jytte Hansson
Sendt: 30. juni 2015 16:00
Til: Hans Ole Jessen
Cc: Ringkøbing Sogn
Emne: aktindsigt MR tilbudslister entreprise A nedbrydning


Kære Hans-Ole.
Tak for det materiale, du har givet os.
Så vidt vi kan se, mangler følgende:


1) de komplette tilbudslister for entreprise A nedbrydning - (siderne 2 og 3 - "delpriser entreprise A" - for respektive bydende entreprenører er ikke medsendt)
2) tegningsmaterialet for den eksisterende bygning er ikke medsendt . Kunne vi få dig til at sende dette materiale til mig?

3) den endelige entreprisekontrakt på "entreprise A nedbrydning" - mellem bygherren, Ringkøbing Sogn Menighedsråd og den ved licitationen(27. maj 2015) vindende entreprenør.

Med venlig hilsen Lars Hansson

onsdag den 1. juli 2015

Klage over provstiudvalget - svar kan først forventes 15. september


3. juli 2015 Stiftskontoret meddeler at svar på klage først kan ventes 15. september3. juli 2015 Dagens avis :

Klage over provstiudvalgets behandling af

Ringkøbing menighedsrådsansøgning om nedrivning :

 

 

Kære biskop Elof Westergaard. Ringkøbing, den 1. juli 2015

Klage over provstiudvalgets afgørelse i sagen om Kirkepladsen 1, Ringkøbing.

Den 24. juni 2015 traf provstiudvalget afgørelse i sagen om nedrivning af ejendommen Kirkepladsen 1, Ringkøbing.
Det fremgår af §15 i bekendtgørelse nr. 338 af 29. marts 2014 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, at opførelse, ombygning og nedrivning af bygninger til brug for kirken eller kirkegården skal godkendes af provstiudvalget, hvis bygningen ligger uden for kirkegården. 
Det er vores opfattelse, at denne godkendelse indebærer en realitetsbehandling af sagen, herunder en realitetsbehandling af sagens økonomi.
En sådan realitetsbehandling fandt efter vores opfattelse ikke sted i forbindelse med provstiudvalgets behandling af sagen den 24. juni 2015. Bevar Ringkøbing Bymidte havde inden mødet til provstiudvalget fremsendt brev af 16. juni 2015 og mail af 22. juni 2015, hvor der er fremhævet en række økonomiske usikkerheder ved nedrivningen af Kirkepladsen 1 og ved nybyggeriet.
På provstiudvalgets møde blev der overhovedet ikke taget stilling til, at der i budgettet for nybyggeri ikke er indregnet omkostninger til etablering af p-pladser eller indbetaling til p-fond. Sådanne omkostninger kan løbe op i flere 100.000,-kr.
Udvalget forholdt sig til heller ikke til, at tilbuddet på nedrivning beløb sig til ca. 700.000,-kr., medens der kun er indregnet ca. 249.000,-kr. i budgettet, ligesom man slet ikke nævnte, at kgl. bygningsinspektør Jens Bertelsen havde anslået omkostninger til miljøforanstaltninger til ca. 1 mill. kr. I denne sammenhæng blandede man begreberne miljøundersøgelse og miljøscreening sammen. Der er os bekendt kun foretaget en miljøscreening, hvilket ikke er det samme som en miljøundersøgelse.
Omkostninger til museet fremgår heller ikke af budgettet og blev heller ikke behandlet på mødet. Disse omkostninger fremkommer, da museet i forbindelse med nedrivning skal foretage arkæologiske undersøgelser af grunden.
Den udsættelse af nedrivningen, der fremkommer på grund af sagen om flagermus, og de deraf afledte meromkostninger, blev der ikke taget stilling til – spørgsmålet blev slet ikke nævnt på mødet.
Det vil sige, at ganske store omkostninger ved nybyggeri blev ignoreret eller slet ikke omtalt eller behandlet.
Provstiudvalget drøftede endvidere spørgsmålet om nybyggeri eller renovering. I den forbindelse er det vores opfattelse, at diskussionen foregik på et fejlagtigt grundlag, idet man opfattede arkitekt Bo Christensens renoveringsforslag (som er billigere end nybyggeri) som en delvis renovering af hele bygningen, d.v.s. også  delvis renovering af tag og ydre murværk.

Det er ikke en korrekt opfattelse. Der er tale om en gennemgribende renovering af hele klimaskærmen – d.v.s. både tag og ydre murværk, men kun en renovering af ca. 700 m2 indvendigt. Det efterlader en tom og uudnyttet tagetage. Det er ikke et bygningsmæssigt problem og heller ikke en usædvanlig måde at foretage renovering på.
Det kan undre, at provstiudvalget i en sag som denne med så store omkostninger og økonomiske usikkerheder ikke benytter sig af muligheden for at få sagkyndig rådgivning, inden man træffer en så vidtrækkende beslutning som at nedrive en bevaringsværdig bygning. Dette skal også ses i lyset af de mange nye oplysninger, der er fremkommet i sagen, siden provstiudvalgets oprindelige behandling.
I betragtning af sagens særlige karakter – en nedrivning, der ikke kan gøres om – og i betragtning af de nye oplysninger, der her er tilført i forhold til det projekt, der tidligere har været behandlet, skal vi foreslå, at biskoppen benytter sig af muligheden for midlertidigt at suspendere provstiudvalgets afgørelse, inden der træffes endelig afgørelse.
Provstiudvalgsmøder er offentlige. Dette møde var vel også i teknisk forstand offentligt, men på trods af, at udvalget vidste, at der ville komme en del tilhørere, blev mødet afholdt i et lille mødelokale, hvor der ikke var plads til at lukke tilhørere ind- der kunne måske være en eller to. Alle tilhørerne blev placeret hen ad en lang gang, og således at døren til mødelokalet dog stod åben. I praksis betød det, at det kun var meget få tilhørere, der kunne se og høre mødedeltagerne, og måske ganske få flere, der kunne høre uden at se mødedeltagerne. Dette er vel ikke i overensstemmelse med lovens ånd om offentlighed.
Med venlig hilsen
f. Bevar Ringkøbing Bymidte
Birte Pedersen, Lars Hansson, Karen HindøBilag :
 Henvendelse til Ringkøbing provstiudvalg 15/6-15
Suppl. henvendelse til provstiudvalget - mail 22/6-15


Sammenskrivning af byggebudget :

Henvendelse til Naturstyrelsen :