onsdag den 1. juli 2015

Klage over provstiudvalget - svar kan først forventes 15. september


3. juli 2015 Stiftskontoret meddeler at svar på klage først kan ventes 15. september3. juli 2015 Dagens avis :

Klage over provstiudvalgets behandling af

Ringkøbing menighedsrådsansøgning om nedrivning :

 

 

Kære biskop Elof Westergaard. Ringkøbing, den 1. juli 2015

Klage over provstiudvalgets afgørelse i sagen om Kirkepladsen 1, Ringkøbing.

Den 24. juni 2015 traf provstiudvalget afgørelse i sagen om nedrivning af ejendommen Kirkepladsen 1, Ringkøbing.
Det fremgår af §15 i bekendtgørelse nr. 338 af 29. marts 2014 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, at opførelse, ombygning og nedrivning af bygninger til brug for kirken eller kirkegården skal godkendes af provstiudvalget, hvis bygningen ligger uden for kirkegården. 
Det er vores opfattelse, at denne godkendelse indebærer en realitetsbehandling af sagen, herunder en realitetsbehandling af sagens økonomi.
En sådan realitetsbehandling fandt efter vores opfattelse ikke sted i forbindelse med provstiudvalgets behandling af sagen den 24. juni 2015. Bevar Ringkøbing Bymidte havde inden mødet til provstiudvalget fremsendt brev af 16. juni 2015 og mail af 22. juni 2015, hvor der er fremhævet en række økonomiske usikkerheder ved nedrivningen af Kirkepladsen 1 og ved nybyggeriet.
På provstiudvalgets møde blev der overhovedet ikke taget stilling til, at der i budgettet for nybyggeri ikke er indregnet omkostninger til etablering af p-pladser eller indbetaling til p-fond. Sådanne omkostninger kan løbe op i flere 100.000,-kr.
Udvalget forholdt sig til heller ikke til, at tilbuddet på nedrivning beløb sig til ca. 700.000,-kr., medens der kun er indregnet ca. 249.000,-kr. i budgettet, ligesom man slet ikke nævnte, at kgl. bygningsinspektør Jens Bertelsen havde anslået omkostninger til miljøforanstaltninger til ca. 1 mill. kr. I denne sammenhæng blandede man begreberne miljøundersøgelse og miljøscreening sammen. Der er os bekendt kun foretaget en miljøscreening, hvilket ikke er det samme som en miljøundersøgelse.
Omkostninger til museet fremgår heller ikke af budgettet og blev heller ikke behandlet på mødet. Disse omkostninger fremkommer, da museet i forbindelse med nedrivning skal foretage arkæologiske undersøgelser af grunden.
Den udsættelse af nedrivningen, der fremkommer på grund af sagen om flagermus, og de deraf afledte meromkostninger, blev der ikke taget stilling til – spørgsmålet blev slet ikke nævnt på mødet.
Det vil sige, at ganske store omkostninger ved nybyggeri blev ignoreret eller slet ikke omtalt eller behandlet.
Provstiudvalget drøftede endvidere spørgsmålet om nybyggeri eller renovering. I den forbindelse er det vores opfattelse, at diskussionen foregik på et fejlagtigt grundlag, idet man opfattede arkitekt Bo Christensens renoveringsforslag (som er billigere end nybyggeri) som en delvis renovering af hele bygningen, d.v.s. også  delvis renovering af tag og ydre murværk.

Det er ikke en korrekt opfattelse. Der er tale om en gennemgribende renovering af hele klimaskærmen – d.v.s. både tag og ydre murværk, men kun en renovering af ca. 700 m2 indvendigt. Det efterlader en tom og uudnyttet tagetage. Det er ikke et bygningsmæssigt problem og heller ikke en usædvanlig måde at foretage renovering på.
Det kan undre, at provstiudvalget i en sag som denne med så store omkostninger og økonomiske usikkerheder ikke benytter sig af muligheden for at få sagkyndig rådgivning, inden man træffer en så vidtrækkende beslutning som at nedrive en bevaringsværdig bygning. Dette skal også ses i lyset af de mange nye oplysninger, der er fremkommet i sagen, siden provstiudvalgets oprindelige behandling.
I betragtning af sagens særlige karakter – en nedrivning, der ikke kan gøres om – og i betragtning af de nye oplysninger, der her er tilført i forhold til det projekt, der tidligere har været behandlet, skal vi foreslå, at biskoppen benytter sig af muligheden for midlertidigt at suspendere provstiudvalgets afgørelse, inden der træffes endelig afgørelse.
Provstiudvalgsmøder er offentlige. Dette møde var vel også i teknisk forstand offentligt, men på trods af, at udvalget vidste, at der ville komme en del tilhørere, blev mødet afholdt i et lille mødelokale, hvor der ikke var plads til at lukke tilhørere ind- der kunne måske være en eller to. Alle tilhørerne blev placeret hen ad en lang gang, og således at døren til mødelokalet dog stod åben. I praksis betød det, at det kun var meget få tilhørere, der kunne se og høre mødedeltagerne, og måske ganske få flere, der kunne høre uden at se mødedeltagerne. Dette er vel ikke i overensstemmelse med lovens ånd om offentlighed.
Med venlig hilsen
f. Bevar Ringkøbing Bymidte
Birte Pedersen, Lars Hansson, Karen HindøBilag :
 Henvendelse til Ringkøbing provstiudvalg 15/6-15
Suppl. henvendelse til provstiudvalget - mail 22/6-15


Sammenskrivning af byggebudget :

Henvendelse til Naturstyrelsen :