torsdag den 10. december 2015

Konsulent kritiserer planerne om kirkehus - læs den fulde udtalelse.

Dagbladet Ringkøbing Skjern  gør opmærksom på udtalelsen fra Kirkeministeriets bygningskonsulent:

Konsulent kritiserer kirkehus kraftigt

Arkitekt for Kirkeministeriet kan ikke anbefale nyt projekt til provstiet forud for afgørende møde i dag. Læs den fulde konsulentudtalelse i bilagene til dagens Provstiudvalgsmøde.
 
 
 

Dagsorden og øvrige bilag :

 

fredag den 4. december 2015

Musikskolen skulle lade livet for dette skrabede menighedshusprojekt !!


Vi husker alle Hans Ole Jessens blændende præstentation på menighedsmødet i Rådhushallen for et år siden. Han var lidt tør i halsen - men som vi siden har erfaret, gemte han på en stor hemmelighed - nemlig Marxens notat om Musikskolens bevaringsværdi.

Trods det lykkedes det ham med stor bestemthed flere gange at sige  :

Kirkepladsen 1 blev fravalgt fordi man ikke kunne være der :

(fra HOJ slides ved menighedsmødet 11.12.14)

Menighedsrådets byggeudvalg kunne til menighedsrådsmødet d. 19. nov. (se referat her )
præsentere et skrabet projekt, hvor kælder og provstikontor var slettet.

Altså mindre plads og færre indtægter fremover 


Menighedsrådsmøde torsdag  19. november 2015

 
Beslutningsforslag  til  pkt.  450 - I
 

Kirkepladsen 1, Ringkøbing – opførelse af nyt kirkehus

 
Siden Ringkøbing Provstis afslag d. 21. oktober 2015 på menighedsrådets ansøgning om udvidelse af den bevilligede låneramme på kr. 6.500.000,00, har byggeudvalget afsøgt forskellige muligheder.

Byggeudvalget indstiller herved til menighedsrådets beslutning, at der opføres nyt kirkehus på Kirkepladsen 1, Ringkøbing, i en reduceret udgave.

Det betyder, at kælderen helt udgår af projektet.

Den ydre udformning af bygningen berøres ikke, idet den vil fremstå fuldstændigt som på oprindelige facadetegninger.

Den nye indretning betyder
 

1.       provstikontor til provst og provstisekretær udgår
   2.       kontor til menighedsplejen udgår
3.       personaleomklædning og bad reduceres – placeres i stueplan
4.       anrettekøkken reduceres – placeres på 1. sal
5.       øvrige rum ændres ikke
 

Budget for nybyggeriet er opført med baggrund i forhandling med de enkelte entreprenører, der var billigst ved licitationen   (alle priser er incl. moms)

 

    Håndværkerudgifter                                    Nedbrydning                                      872.687,50
                                                                         Murerarbejde                                  4.785.586,25    
                                                                         Tømrerarbejde                                2.021.625,00
                                                                         Blikarbejde                                          57.875,00
                                                                         El-arbejde                                           623.250,00
                                                                         VVS- og ventilationsarbejde           1.026.856,25  
                                                                         Malerarbejde                                      207.766,25
                                                                         Gulvarbejde                                        109.062,50
                                                                         Elevator                                               356.250,00     10.060.958,75
 

     Øvrige bygge- og anlægsomkostninger     Øvrige bygningsarbejder                      220.062,50          220.062,50
                                             
    Øvrige omkostninger                                   Projektering                                       529.750,00
                                                                         Omkostninger                                    294.751,56
                                                                         Byggesags udsættende omkost.        151.827,00
                                                                         Uforudseelige udgifter                      242.650,19          1.218.978,75
 
     Byggebudget i alt incl. moms                                                                                                      11.500.000,00

 

Med udgangspunkt i et samlet byggebudget på kr. 11.500.000,00,  foreslås finansieringen således
Budget i h.t. ovenstående specifikation                                                                                                   kr. 11.500.000
Finansiering

                             Kirke- og præsteembedekapitaler                            kr.    1.590.000

                             Bevilliget opsparing fra provsti 2015                      kr.    1.065.000

                             Overførte midler fra drift 2014                                kr.       400.000

                             Egenfinansiering over løbende drift                        kr.       945.000

                             Bevilliget stiftslån                                                       kr.    6.500.000

                             Forhøjelse af stiftslån                                                kr.    1.000.000                               kr. 11.500.000  

 Der er i forhold til budget af januar 2014 indarbejdet

     Prisstigning i flg. index- regulering   (jan. 14 – juni 16    132,0  -  1143,4)             820.455,00
     Øgede miljøomkostninger                                                                                         360.938,00
     Udvidede vinterforanstaltninger                                                                                 75.000,00        
     Personale-altan                                                                                                            56.250,00
     Byggesags udsættende omkostninger                                                                        151.827,00           1.464.470,00

 Med denne baggrund ansøges Ringkøbing Provsti om en forhøjelse af den oprindelige lånebevilling kr. 6.500.000,00
 med kr. 1.000.000,00.

 Beslutning:

Ved positiv accept fra Ringkøbing Provsti på ansøgning om forhøjelse af låneramme med kr. 1.000.000,00, bemyndiges byggeudvalget til gennemførelse af kontraktforhandlinger med håndværkerne og igangsætning af byggeriet.


 

 

 

 

 

tirsdag den 24. november 2015

Provstiudvalgets beslutning har vidtrækkende konsekvenser


Læserbrev i dagens Dagblad :

Vil provstiudvalget blåstemple menighedsrådets udemokratiske proces?

Menighedsrådet besluttede den 19. november 2015 at søge provstiudvalget om forhøjelse af det allerede bevilgede lån med 1 mio kr. til menighedshus. Sagen forelægges provstiudvalget den 25. november 2015. Godkender provstiudvalget forhøjelsen, underskrives kontrakt med håndværkerne senest den 21. december 2015.

Samtidig besluttede menighedsrådet efter opfordring fra knap 50 medlemmer (heriblandt undertegnede) af sognet at indkalde til menighedsmøde den 14. januar 2016 - d.v.s. 2,5 måned efter anmodningen om afholdelse af menighedsmødet er fremsendt og knap 2 måneder efter, at menighedsrådets beslutning er taget.

Anmodningen om afholdelse af menighedsmøde indeholdt bl.a. følgende spørgsmål:

Hvordan vil Menighedsrådet medinddrage menigheden i den kommende proces om etablering af et eventuelt nyt menighedshus, herunder hvad skal der ske med den gamle musikskolegrund?

Hvordan ser den økonomiske situation ud i Ringkøbing Sogn i årene 2015 og fremover, mindst til og med 2019? og hvorledes kan et eventuelt nyt menighedshus finansieres, og hvordan vil en sådan finansiering påvirke det samlede aktivitetsniveau i Ringkøbing Sogn og de ansattes arbejdsvilkår ?

Hvordan forholder menighedsrådets medlemmer sig til flg. udtalelse af formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, i Kristeligt Dagblad den 4.9.2015:

”Et menighedsråd udspringer i høj grad af det, man kunne kalde menighedens fællesskab, men man risikerer at få nogle menighedsråd, som er meget vendt ind imod sig selv. Der ligger en udfordring for alle menighedsråd i at være opmærksomme på, at de, selvom de udspringer af det engagerede fællesskab i menigheden, har en forpligtelse, som rækker længere ud i sognet”.

Alle meget vigtige spørgsmål at få besvaret, inden der træffes beslutning i sagen om det kommende menighedshus.

Ved at afholde menighedsmødet efter at alle beslutninger er truffet og kontrakter underskrevet, undgår menighedsrådet behændigt muligheden for en konstruktiv dialog med menighedens medlemmer om menighedshuset. Det er uværdigt, at menighedsrådet som et demokratisk organ ikke vil i dialog med sin menighed – især da i en sag, hvor konstruktiv dialog i hele forløbet har været totalt fraværende. Her var der dog en mulighed for at forsøge at rette op på dette.

Provstiudvalget har muligheden for at vælge at udsætte sagen, til menighedsmødet har været afholdt, for at give menigheden lejlighed til at komme i dialog med menighedsrådet. Eller vil provstiudvalget nu blåstemple menighedsrådets udemokratiske proces?

Lars Hansson
Markskellet 2
6950 Ringkøbing 


torsdag den 19. november 2015

Referat fra menighedsrådsmøde 19.11.15


Referat fra menighedsrådsmøde 19. november 2015  punkt 450 vedr. kirkehus
 
Provst Lone Hvejsel erklærede sig inhabil i punktet.

Hans Ole Jessen orienterede om:
- at provstiudvalget havde givet afslag på et ekstraordinært lån på 3.5 mio kr.
- at byggeudvalget var gået i tænkeboks for at se, hvilke muligheder der var.

Udvalget har kigget på forskellige lejemål, et byggeri et helt andet sted samt på byggeriet Kirkepladsen 1.
Hvis man skulle have et lejemål, skal udgiften til indretning afskrives over et vist antal år, og det vil blive til en hel del penge.
Samtidig skal Kirkepladsen 1 reetableres, hvilket også vil koste penge, så det er ikke den vej, byggeudvalget vil gå.
Byggeudvalget gik tilbage til bygningen på Kirkepladsen 1 og fandt ud af, hvad man har behov for.
"Need to have" - i stedet for "nice to have".

Udvalget besluttede at komme med et rimeligt forslag, der betyder, at man
skærer hele kælderen væk, og fordeler lokalerne i kælderen på de to øvrige etager
stueplan:
personalerum, toilet og bad m.v. flyttes fra kælderen, præstekontor, kopi- og printerrum gøres større, da der ikke bliver noget AV-rum i kælderen. Resten af rummene er identiske med det tidligere projekt
1 sal:
Konfirmandstuerne, elevator og handicaptoilet/toilet er uændret, et teknik-/depot-/vaskerum flyttes fra kælderen, et anretterkøkken flyttes fra kælderen, arkivboks.


Der forsvinder et stort kælderrum, lokaler til provst og provstisekretær samt kontor til menighedsplejen. Huset kommer ikke til at indeholde disse funktioner.
Der har været en drøftelse med de håndværkere, som gav tilbud ved licitationen.
Det betyder, at man går fra håndværkerudgifter på 12.5 mio til 10 mio. kr. En besparelse på 2,5 mio. kr.
Hertil skal lægges reparation af gavl på Skolebo, øvrige byggeudgifter, projektering, byggesagsomlostninger m.v., så de samlede byggeomkostninger bliver på 11.5 mio kr.
Finansiering:
Kirke- og præsteembedskapital (tidl. Præstebolig)           1.190.000 kr.
Bevilget en opsparing i provstiet i 2015                          1.065.000 kr.
Overførsel fra drift i 2014                                                 400.000 kr.
Egenfinansiering over løbende drift i år og næste år           945.000 kr.
Stiftslån i provstiet                                                       6.500.000 kr.
Forhøjelse af stiftslån i provstiet                                    1.000.000 kr.
 
Argumentationen for at forhøje stiftslånet med 1 mio er, at der har været en prisstigning på 820.000 kr. der svarer til den almindelige indeksregulering, når byggeperioden er fastsat samt skærpede krav til miljøhåndtering, altan m.v. til i alt 1.154.000 kr.

Byggeudvalget mener dermed, at menighedsrådet kan anmode provstiudvalget om en forhøjelse af stiftslånet på 1 mio kr.
Tidsmæssigt skal der forhandles med håndværkerne inden den 21. december i år.

Der blev ikke stillet spørgsmål til Hans Ole Jessens gennemgang. Herefter stemte alle menighedsrådsmedlemmer for indstillingen fra byggeudvalget.
Efterfølgende blev det oplyst, at hullet på Kirkepladsen skal fyldes op. Og det kommer til at koste 130.000,- incl. moms. Et beløb som menighedsrådet nikkede godkendt til.
 
 

mandag den 16. november 2015

Himmelstigen i Ringkøbing - køb plakat

Køb plakat til støtte for Bevaring af Ringkøbing Bymidte

(overskuddet går til bevaringsarbejdet)Bestil plakat ved at sende mail til 
bevarringkoebingbymidte@gmail.com

Plakatstørrelser :

A2    42 * 54,4 cm - 150 kr
A1 59,4 * 84,1 cm - 300 kr

Priserne er ved afhentning i Ringkøbing,  kan sendes mod betaling sv.t. postDK takster. 
Nærmere ønske angives i mail.

foto : b pedersen
billedbearbejdning : deleuran foto
plakattryk : Ringkøbing Skilte

torsdag den 29. oktober 2015

Sognebørn kræver forklaringer - nyt menighedsmøde
Ringkøbing menighedsråd skal forklare sig 

47 sognebørn har fremsendt nedenstående skrivelse til menighedsrådet,

 hvor de anmoder om nyt menighedsmøde.


Til Ringkøbing Menighedsråd.
                                               
Vedhæftede valgberettigede medlemmer af menigheden ved Ringkøbing Kirke anmoder hermed om, at der indkaldes til et menighedsmøde (jf. Lov om Menighedsråd, kapitel 7, § 41 stk. 5)

På baggrund af den nylig afholdte licitation over nyt menighedshus og provstiudvalgets beslutning den 21. oktober 2015 om ikke at forhøje det allerede bevilgede lån anmodes menighedsrådet om at indkalde til et ekstraordinært menighedsmøde snarest muligt og om at redegøre for følgende i
overenstemmelse med nedenstående dagsorden:

1  Valg af dirigent
  
2  Hvorfor har menighedsrådet ikke, inden man sendte byggeriet i udbud, taget
    højde for, at den samlede byggesum ville vokse fra 9.5 mio kr. til ca. 14 mio
    kr. i en situation, hvor menighedsrådet kendte eller burde kende til bl.a.
    prisudviklingen og til, at priserne i byggebranchen, herunder priserne på
    betonelementer, var stigende mere end den almindelige prisudvikling, og
    kendte de af kommunen stillede krav til både den udvendige og indvendige
    del af bygningen, kravene til ventilation m.m.?

3  Hvorfor skulle den gamle musikskole absolut nedrives, inden man kendte
    licitationsresultatet, idet man herved mistede den handlemulighed at reno-
    vere den oprindelige bygning?

4  Hvordan ser den økonomiske situation ud i Ringkøbing Sogn i årene 2015
    og fremover, mindst til og med 2019? Denne redegørelse bør også indeholde
    en redegørelse for, hvorledes et eventuelt nyt menighedshus kan finansie-
    res, og for hvordan en sådan finansiering vil påvirke det samlede aktivitets-
    niveau i Ringkøbing Sogn og de ansattes arbejdsvilkår.

5  Hvordan forholder menighedsrådets medlemmer sig til følgende udtalelse
    af formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, i
    Kristeligt Dagblad den 04.09.2015:
    “Et menighedsråd udspringer i høj grad af det, man kunne kalde menighe-
    dens fællesskab, men man risikerer at få nogle menighedsråd, som er me-
    get vendt ind imod sig selv. Der ligger en udfordring for alle menighedsråd
    i at være opmærksomme på, at de, selvom de udspringer af det engagerede
    fællesskab i menigheden, har en forpligtelse, som rækker længere ud i
    sognet”.

6  Hvordan vil menighedsrådet medinddrage menigheden i den kommende
    proces om etablering af et eventuelt nyt menighedshus, herunder hvad
    skal der ske med den gamle musikskolegrund?

7  Evt.


mandag den 26. oktober 2015

Læserbrev : En hjælpende hånd til byens uheldige bygherrer
En hjælpende hånd til byens uheldige bygherrer

Leif Meldgård
Vestergade 20 A, Ringkøbing
Selv guds bedste børn kan åbenbart løbe tør for penge. Deri findes måske også forklaringen på hvordan det lykkedes menighedsrådet at hyre, hvad der må være landets dårligste byggerådgivere. Har man ikke råd til det bedste må man jo ty til det næst- eller tredjebedste. Her nåede man så så langt ned i rækken at rådgivningen kunne være det samme. Vi, borgere i byen, blev før nedrivningen af den gamle musikskole, forklaret, at renovering ville være ligeså dyrt som nybyggeri. Om det så skyldes 3. divisions rådgivning, at der blev regnet flere millioner forkert, ja det håber jeg, for alternativet til baggrunden for denne fejlinformation giver grund til en meget være bekymring.
Jeg vil hermed gerne fremlægge et alternativ til huset, som der alligevel nok ikke bliver råd til. Stationsbygningen bliver ledig, stod der i avisen, og her kunne der slås flere fluer med et smæk. Ingen har, endnu da, hørt om at også denne bygning bør nedrives, så her kan menighedsrådet jo passende flytte ind. Der er lidt parkeringsmuligheder og nem adgang for tilrejsende, og skulle det senere komme frem at der er andre grunde til fejlberegningen af menighedshusets pris, end dårlig rådgivning, er det jo nemt for menighedsrådet at tage toget ud af byen og forsvinde i glemslens tåger.
Men menighedsrådet er ikke de eneste der åbenbart trænger til en hjælpende hånd. Ejeren af skolegrunden, som sidst jeg undersøgte det, stadig var Green & Hansen, har åbenbart svært ved at sørge for at arealet ”gives et ordentlig udseende og være pænt vedligeholdt” som der står i lokalplanerne. Dette problem kan også sagtens løses, med lidt velvilje fra myndighederne. Man kunne f.eks. udleje jagten på området. Nu er der sikkert nogle der trækker på smilebåndet men jeg kan da i den forbindelse oplyse om at området i perioder rummer både hare og ræv. I visionerne hed det at der skulle skabes en større sammenhæng i city-området men med mindre der tages markante nye ideer i anvendelse har jeg lidt svært ved at se området som en decideret turistmagnet i sin nuværende form.

Håber de trængte parter, i byens forskønnelse, kan finde lidt inspiration i ovennævnte og ellers er jeg sikker på at der på det lovede borgermøde om skolegrundens anvendelse (bl.a. lovet i notat fra 21. januar 2014), og som vel bliver afholdt på et eller andet tidspunkt, vil komme mange flere gode forslag frem.
Vi bringer med tilladelse fra skribenten læserbrev og ledsagende billedersøndag den 25. oktober 2015

Dagbladet har sat læserne i gang via sin Facebookside :


Find alle de gode ideer her 

På opslagssiden ligger ud over mange kreative forslag til anvendelse også følgende demokrati diskussion :

torsdag den 22. oktober 2015

NEJ fra provstiudvalget til ekstra-lån

Dagbladet Ringkøbing-Skjern d. 22.10.2015 

Dagbladet s forside er præget af resultatet af provstiudvalgsmødet d. 21.10  : 

Menighedsrådet havde bedt om forhøjelse af lån til kirkehusbyggeri med 3,5 mio kroner. I forvejen var der i efteråret 2014 bevilliget 6,5 mio kroner. 
Det var et enigt provstiudvalg der afviste at bevillige pengene. 
Formanden for menighedsrådet Poul Agergaard udtalte til Dagbladet, at man ikke havde nogen umiddelbar løsning på problemet, ud over at man måtte prøve at finde alternativer. 
Dagbladet har talt med Ole Kamp, formand for teknik- og miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern kommune. Han har en forventning om at grunden kommer til at se pæn ud, hvis den skal komme til at ligge ubebygget i længere tid. 
Han kan ikke forestille sig en løsning med en mindre bygning  : "En meget lille bygning ville se underlig ud på stedet."

I opslaget inde i avisen fremgår det fra alle adspurgte medlemmer af provstiudvalget, at provstiet ikke har penge til forøget lånebevilling, og at det derfor blev klokkeklart nej. 
tirsdag den 20. oktober 2015

Afgørende provstiudvalgsmøde 21. oktober


D. 20.10 kan Dagbladet Ringkøbing-Skjern fortælle, at borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte har bedt om indsigt i sognets økonomi. 

»Såfremt provstiudvalget godkender den foreliggende finansieringsplan og anbefaler den nye låneansøgning, bliver det samlede lån i alt 10 millioner kroner, hvilket betyder, at stiftsadministrationen lige netop er bemyndiget til at bevilge lånet uden forelæggelse for stiftsrådet,« siger Karen Hindø fra Bevar Ringkøbing Bymidte.
Derfor har borgerinitiativet søgt om inden mødet at få aktindsigt i det økonomiske materiale der kommer til at ligge til grund for provstiudvalgets beslutning på mødet d. 21.10.

D. 19. oktober blev der rykket for svar på aktindsigt :

Kære Lone Hvejsel.

Jeg skal hermed bringe min anmodning i erindring. 

Da der muligvis vil komme en del tilhørere til det kommende provstiudvalgsmøde, håber jeg , at mødet vil blive afviklet i lokaler, der giver fornuftig mulighed for , at tilhørerne kan  følge mødets afvikling .
Med venlig hilsen
Lars Hansson
D. 12. oktober sendte Bevar Ringkøbing Bymidte følgende aktindsigtsanmodning til formanden for provstiudvalget, provst Lone Hvejsel : 

Formanden for provstiudvalget Lone Hvejsel.

Af dagspressen fremgår, at Ringkøbing Sogns menighedsråd vil ansøge om forhøjelse af det allerede afgivne lånetilsagn til bygning af nyt Menighedshus.

Det kan læses således, at en imødekommelse af ansøgningen vil betyde , at det samlede lån vil blive på i alt 10 mio kr.
Såfremt Provstiudvalget godkender den foreliggende finansieringsplan og anbefaler den nye låneansøgning , betyder lånebeløbet på i alt 10 mio kr., at Stiftsadministrationen lige netop er bemyndiget til at bevilge det omhandlede lån uden forelæggelse for Stiftsrådet.

På den baggrund vil jeg hermed anmode om aktindsigt i alt det sagsmateriale, der kommer til at ligge til grund for Provstiudvalgets afgørelse.

Ønsket om aktindsigt omfatter også den finansieringsplan, der forelægges for Provstiudvalget, og det materiale , der ligger til grund for en vurdering af lånebeløbets størrelse i forhold til sognets medlemstal og generelle økonomiske situation sammenholdt med omfanget og nødvendigheden af det projekt, der søges midler til og i den sammenhæng, hvilke virkninger denne finansieringsplan vil have for sognets medarbejdere og for sognets øvrige aktiviteter.

Aktindsigtsbegæringen omfatter tillige aktindsigt i det økonomiske materiale, der forelægges for Provstiudvalget med henblik på, at udvalget kan foretage en vurdering af provstiets samlede økonomiske situation i år og i de kommende år, såfremt der bevilges det yderligere lån, samt den påvirkning en sådan bevilling vil have på de øvrige sogne i provstiet.

Da sagen tilsyneladende skal forelægges provstiudvalget den 21. oktober , skal jeg anmode om, at begæringen imødekommes i rimelig tid inden denne dato.

f/Bevar Ringkøbing Bymidte
Lars Hansson