torsdag den 29. oktober 2015

Sognebørn kræver forklaringer - nyt menighedsmøde
Ringkøbing menighedsråd skal forklare sig 

47 sognebørn har fremsendt nedenstående skrivelse til menighedsrådet,

 hvor de anmoder om nyt menighedsmøde.


Til Ringkøbing Menighedsråd.
                                               
Vedhæftede valgberettigede medlemmer af menigheden ved Ringkøbing Kirke anmoder hermed om, at der indkaldes til et menighedsmøde (jf. Lov om Menighedsråd, kapitel 7, § 41 stk. 5)

På baggrund af den nylig afholdte licitation over nyt menighedshus og provstiudvalgets beslutning den 21. oktober 2015 om ikke at forhøje det allerede bevilgede lån anmodes menighedsrådet om at indkalde til et ekstraordinært menighedsmøde snarest muligt og om at redegøre for følgende i
overenstemmelse med nedenstående dagsorden:

1  Valg af dirigent
  
2  Hvorfor har menighedsrådet ikke, inden man sendte byggeriet i udbud, taget
    højde for, at den samlede byggesum ville vokse fra 9.5 mio kr. til ca. 14 mio
    kr. i en situation, hvor menighedsrådet kendte eller burde kende til bl.a.
    prisudviklingen og til, at priserne i byggebranchen, herunder priserne på
    betonelementer, var stigende mere end den almindelige prisudvikling, og
    kendte de af kommunen stillede krav til både den udvendige og indvendige
    del af bygningen, kravene til ventilation m.m.?

3  Hvorfor skulle den gamle musikskole absolut nedrives, inden man kendte
    licitationsresultatet, idet man herved mistede den handlemulighed at reno-
    vere den oprindelige bygning?

4  Hvordan ser den økonomiske situation ud i Ringkøbing Sogn i årene 2015
    og fremover, mindst til og med 2019? Denne redegørelse bør også indeholde
    en redegørelse for, hvorledes et eventuelt nyt menighedshus kan finansie-
    res, og for hvordan en sådan finansiering vil påvirke det samlede aktivitets-
    niveau i Ringkøbing Sogn og de ansattes arbejdsvilkår.

5  Hvordan forholder menighedsrådets medlemmer sig til følgende udtalelse
    af formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, i
    Kristeligt Dagblad den 04.09.2015:
    “Et menighedsråd udspringer i høj grad af det, man kunne kalde menighe-
    dens fællesskab, men man risikerer at få nogle menighedsråd, som er me-
    get vendt ind imod sig selv. Der ligger en udfordring for alle menighedsråd
    i at være opmærksomme på, at de, selvom de udspringer af det engagerede
    fællesskab i menigheden, har en forpligtelse, som rækker længere ud i
    sognet”.

6  Hvordan vil menighedsrådet medinddrage menigheden i den kommende
    proces om etablering af et eventuelt nyt menighedshus, herunder hvad
    skal der ske med den gamle musikskolegrund?

7  Evt.