tirsdag den 7. juli 2015

Klage til Ribe stift over manglende aktindsigt fra menighedsrådet i licitationsmaterialet

Da vi ikke har kunnet få aktindsigt i licitationsmaterialet, er der sendt følgende klager til Ribe Stift :


Fra: Birte Pedersen
Emne: Klage over manglende aktindsigt MR tilbudslister entreprise A nedbrydning
Dato: 7. jul. 2015 kl. 22.04 Til: KMRIB@KM.DK
Cc: eve@km.dk

Ribe Stift.
Bevar Ringkøbing Bymidte vil hermed klage over Ringkøbing Menighedsråds afslag på den aktindsigt, vi anmodede om ved nedenstående mail af 30. juni 2015. Ved denne mail anmodede vi bl.a. om aktindsigt i de komplette tilbudslister for entreprise A - (siderne 2 og 3) - "delpriser entreprise A" - for respektive bydende entreprenører. Det vigtigste er selvfølgelig aktindsigt f.s.v. angår den vindende entreprenør.
Anvendelse af offentlighedslovens § 30 forudsætter, jfr. den kommenterede udgave af Karnov note 174, "at forvaltningsmyndigheden foretager en konkret vurdering, der falder i to led. Myndigheden skal først tage stilling til, hvorvidt der er tale om oplysninger vedrørende forretningsforhold m.v. Er det tilfældet, skal myndigheden dernæst foretage en vurdering af, om aktindsigt i disse oplysninger, må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der - typisk af konkurrencemæssige grunde - påføres den pågældende person eller virksomhed navnlig økonomisk skade af nogen betydning."
Det fremgår ligeledes af Kammeradvokatens elektroniske håndbog, at der skal foretages en konkret vurdering. For at undtage oplysninger i et dokument fra aktindsigt er det altså ikke tilstrækkeligt, at det blot konstateres, at oplysningerne omhandler drifts- og forretningsforhold.
Der skal tillige angives, hvilke væsentlige hensyn, der nødvendiggør afslaget på aktindsigt. Bestemmelsen er kun anvendelig, hvis indrømmelsen af aktindsigt efter et konkret skøn må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der - typisk af konkurrencemæssige årsager - påføres den pågældende virksomhed navnlig økonomisk skade af nogen betydning.
Samtidig skal der være en klar årsagsforbindelse mellem aktindsigt i oplysningerne og risikoen for, at den pågældende virksomhed påføres et økonomisk tab.

I denne sag er der overhovedet ikke foretaget den lovpligtige konkrete vurdering, der er ikke angivet, hvilke væsentlige hensyn, der nødvendiggør afslaget, og der er ikke angivet en klar årsagsforbindelse mellem aktindsigt og risikoen for , at den pågældende virksomhed påføres et økonomisk tab.

Med venlig hilsen
f. Bevar Ringkøbing Bymidte
Birte Pedersen


Bilag - mailkorrespondance :page2image11024

From: ole@vhaps.dk
To: jyttehansson@live.dk
Subject: Fwd: SV: aktindsigt MR tilbudslister entreprise A nedbrydning
Date: Mon, 6 Jul 2015 19:40:20 +0000

Hej Lars 

Jeg forsøger igen
Bekræft venligst når du har modtaget

Med venlig hilsen
Hans-Ole Jessen
Mobil: 40334598

Start på videresendt besked:

Fra: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>
Dato: 4. jul. 2015 kl. 15.18.18 CEST
Til: Ringkøbing Sogn <ringkoebing.sogn@KM.DK> og menighedråd m.fl.
Cc: "Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS)" <ole@vhaps.dk>
Emne: SV: aktindsigt MR tilbudslister entreprise A nedbrydning
Hej Lars Hansson

Ad 1.                   I h.t. offentlighedsloven  § 30 kan der ikke gives aktindsigt i de afgivne tilbuds bilagssider, men blot den fremsendte forside.
                             Gennem mit aktive virke som entreprenør, er jeg mange gange stødt på problemet, hvorfor jeg har forelagt Dansk Byggeri spørgsmålet. De har bekræftet, at der fortsat ikke kan 
                             gives aktindsigt.

Ad 2.                   Jeg har kun tegningsmaterialet fra Weblager på Ringkøbing Skjerns hjemmeside. De originale tegninger har ”Bevar Ringkøbing Bymidte” fundet i Viborg, hvorfor jeg vil anbefale, at du 
                             får dem ad den vej.

Ad 3.                   Vores aftale med nedbrydningsentreprenøren er p.g.a  ”flagermussagen”  sat på standby, hvorfor der endnu ikke er underskrevet kontrakt.


Men venlig hilsen

Hans-Ole Jessen
  Fra: Ringkøbing Sogn [mailto:ringkoebing.sogn@KM.DK]
Sendt: 1. juli 2015 08:33
Til: Bent Breinholt Østergaard; Emma Kjærgaard (skovparken4@gmail.com); Gitte Ørum Hvas; Hans-Ole Jessen (Vagn Henriksen ApS); Klaus Tveter Hvidt Rasmussen; Klaus V. Jensen; Lis Jessen; Lone Anette Hvejsel; Marlene Pihlkjær Schulz; Merete Ørskov; Poul Agergaard; Svend Aage Hoppe; Vera Kristine Proustgaard; Kaj Møller; Randi Sandal Emne: VS: aktindsigt MR tilbudslister entreprise A nedbrydningFra: Lars og Jytte Hansson
Sendt: 30. juni 2015 16:00
Til: Hans Ole Jessen
Cc: Ringkøbing Sogn
Emne: aktindsigt MR tilbudslister entreprise A nedbrydning


Kære Hans-Ole.
Tak for det materiale, du har givet os.
Så vidt vi kan se, mangler følgende:


1) de komplette tilbudslister for entreprise A nedbrydning - (siderne 2 og 3 - "delpriser entreprise A" - for respektive bydende entreprenører er ikke medsendt)
2) tegningsmaterialet for den eksisterende bygning er ikke medsendt . Kunne vi få dig til at sende dette materiale til mig?

3) den endelige entreprisekontrakt på "entreprise A nedbrydning" - mellem bygherren, Ringkøbing Sogn Menighedsråd og den ved licitationen(27. maj 2015) vindende entreprenør.

Med venlig hilsen Lars Hansson