tirsdag den 8. september 2015

Menighedsrådet kommentarer til klage over embedsførelsen


Find klagen her
 

 

 

Ribe Stift

Att.: Maria Fischer Lauritzen
Korsbrødregade 7
6760 Ribe
 

                                                                                                                                                     Ringkøbing d. 28.08.15

 
 

Vedr.: Klage over menighedsrådets embedsførelse.

 

Ringkøbing Menighedsråd skal herved fremsende høringssvar på ovennævnte, hvor der specifikt klages over formand for menighedsrådet Poul Agergaard og formand for byggeudvalget Hans-Ole Jessen´s håndtering af notat af 10. december 2014 fra arkitekt Ebbe Marxen. 

I forberedelserne til det ekstraordinære menighedsmøde d. 11. december 2014 kontaktede HOJ af egen drift Ebbe Marxen for overordnet og uforpligtende faglig sparring omkring helt specifikke vurderinger af Kirkepladsen 1´s bygningstekniske tilstand og udnyttelsesmuligheder. HOJ ønskede denne sparring for afklaring af enkelte usikkerheder i hans forestående fremlæggelse af dagsordenspunktet:    Menighedsrådets arbejde for etablering af kirkehus.” 

Det var helt naturligt for HOJ at spørge Ebbe Marxen om hans vurdering, da de to gennem en periode hen over sommer og efterår 2014 flere gange mødtes omkring 5 års gennemgang på kapellet og forberedelse af projektet om indvendig kalkning af Ringkøbing Kirke. 

Da HOJ uden menighedsrådets accept spurgte til denne sparring, betragtedes den som en personlig tjeneste uden beregning, helt på linje med andre rådsmedlemmers afsøgning af svar på deres usikkerheder.

Bl. a. rådspørger et medlem et byggefirma i Herning og et andet et arkitektfirma i Århus. 

Derfor var det helt naturligt at opponere mod fremsendelse af faktura på denne tjeneste. Hvilket som bekendt også resulterede i modtagelse af kreditnota.  Derfor betragtes notatet fortsat som et privat mellemværende mellem Ebbe Marxen og HOJ. (bilag 1)

Ringkøbing Menighedsråd anerkendte naturligvis, at Ribe Stift ønskede notatet offentliggjort, hvorfor det straks
blev udleveret. 

Det nævnte notat tilførte ikke nye facts omkring den bygningstekniske tilstand og bygningens opfyldelse af menigheds-rådets ønsker og krav til et kirkehus, men beskrev i stedet arkitektens egne holdninger til kommunens bevaringspolitik med fastsættelse af saveværdier samt økonomisk kompensation og tilskud ved erhvervelse af ældre ejendomme.

Dette er beslutninger, der ligger langt uden for Ringkøbing Menighedsråds kompetence- og ansvarsområde.

Ringkøbing Menighedsråd ville og vil fortsat ikke indgå i de politiske diskussioner om kommunens bevaringspolitik 

Ringkøbing Menighedsråd har omkring hele forløbet udvist åbenhed og forsøgt at være imødekommende: 

1.       på alle menighedsrådsmøder siden funktionsperiodens start er punktet om kirkehuset blevet drøftet, hvilket fremgår af alle mødereferater

2.       købet af Kirkepladsen 1, Ringkøbing - under forudsætning af nedbrydningstilladelse - blev enstemmigt vedtaget på menighedsrådsmøde d. 23. oktober 2013. (bilag 2)

3.       der er af menighedsråd og byråd udsendt fælles pressemeddelelse om købet  (bilag 3)

4.       på de tre ordinære menighedsmøder er der orienteret om status på arbejdet med etablering af kirkehus. (bilag 4)

5.       på de to ekstraordinære menighedsmøder er arbejdet omkring etablering af kirkehuset blevet bredt og nuanceret belyst og debatteret.

6.       der er udleveret trykte foldere, som præciserer menighedsrådets ønsker og krav til kirkehuset 

7.       der er 19. november 2014 arrangeret åbent hus på Kirkepladsen 1, Ringkøbing, så alle fik mulighed for ved selvsyn at bese bygningen og de udarbejdede tegninger af det nye kirkehus. Menighedsrådets valgte arkitekt
var til stede og besvarede spørgsmål. 

8.       der er efter aftale med Ringkøbing Bevaringsforening gennemført en uvildig vurdering og økonomisk beregning på renovering og indretning af Kirkepladsen 1, Ringkøbing til Kirkehus. Dette blev gennemarbejdet af Ebbe Marxen, der kom til det resultat, at en renovering blev væsentlig dyrere i såvel anlægsfasen som i den fremtidige drift.

Det er menighedsrådets opfattelse, at såvel pressemeddelelse som redaktionelle artikler omkring købet af den gamle musikskole i Ringkøbing Dagblad d. 9. november fortæller, at rådet vil opføre en ny bygning.

På den baggrund fremgår det tydeligt, hvad menighedsrådets hensigt er. (bilag 3,5,6)

Talrige gange er menighedsrådet dog stoppet op, har taget timeout og har revurderet beslutningen, der blev truffet d. 23. oktober 2013 ved køb af Kirkepladsen 1. En beslutning der ved flere efterfølgende afstemninger er blevet fastholdt. 

Det massive pres, gennem dagspressen, TV-indslag, ønsker om aktindsigt, fremsendelse af klager over menighedsrådets arbejde og beslutninger, har naturligvis betydet, at menighedsrådet har følt det nødvendigt at lytte til borgergruppen.

I samråd med Ringkøbing Bevaringsforening, besluttedes det derfor at bede en uvildig bevaringsarkitekt om at udarbejde dispositionsforslag med detaljerede beregninger for renovering og ombygning samt udarbejde et driftsbudget ud fra de valgte løsninger. Der var enighed om at vælge arkitekt Ebbe Marxen.

Kommissoriet til arkitekten var at udarbejde et forslag, der efterkommer menighedsrådets opstillede ønsker og krav til kirkehuset inden for de givne økonomiske rammer til anlægs- og driftsudgifter. Henholdsvis kr. 9.500.000,00 og kr. 425.000,00.

De udførte beregninger viste, at såvel anlægs- som driftsbudget blev væsentlig højere end de bevilgede rammer. Funktionskravene omkring bl.a. adgangsforhold, foyer og energioptimering kunne ikke efterkommes.

Derfor fastholdt menighedsrådet d. 9. april 2015 beslutningen af 23. oktober 2013. 

Der har i menighedsrådet været stor åbenhed, og ikke mindst enighed, omkring de forskellige elementer i processen. Forarbejdet, planlægningen og specificering af såvel medarbejderes, brugeres som menighedsrådets ønsker og krav er foregået med stort engagement og visionær vilje til at finde løsninger ved etablering af et nyt kirkehus. Et hus, der er energioptimeret, fremtidssikret og med minimerede årlige driftsudgifter. 

Denne åbenhed gælder også notatet fra Ebbe Marxen. Det blev, efter ønske fra Merete Ørskov, fremsendt fra HOJ til præsterne, personalerepræsentanten og formandsskabet på mail d. 1. januar 2015 som forberedelse til et lille uformelt møde d. 4. januar 2015 mellem personalegruppen og formandsskabet samt HOJ. 

Når ønsket om aktindsigt fra Borgerinitiativet ”Bevar Ringkøbing Bymidte” vedr. Ebbe Marxens notat alligevel efterkommes, skyldes det biskop Elof Westergaards henstilling til Ringkøbing menighedsråd om at udlevere notatet.

Det kan bemærkes, at Ringkøbing Menighedsråd nu har besvaret 8 anmodninger om aktindsigt og sendt flere høringssvar til Ribe Stift. 

Med baggrund i ovenstående, er det vores opfattelse, at såvel Ringkøbing Menighedsråd, formand Poul Agergaard som byggeudvalgsformand Hans-Ole Jessen ved udøvelse af deres hverv har udvist åbenhed, ansvarlighed og respekt i tråd med lov om menighedsråd.
 

Med venlig hilsen
 

pva. Ringkøbing Menighedsråd

Poul Agergaard
formand    

 

…………………………………………..           

Bilag :