onsdag den 16. september 2015

Provstiudvalget høringssvar i anledning af klagen over deres behandling af sagen om Musikskolen


Ringkøbing Provstiudvalg udtaler sig ikke om det klagen handler om 

Bevar Ringkøbing Bymidte har sendt kommentarer 

til klagen til Stiftet d.d. : 
Til Ribe Stift

 

Att. Maria Fischer Lauritzen

Stiftsfuldmægtig

Ribe Stift

Korsbrødregade 7

DK- 6760 Ribe

 

 

Til Ribe Stift.

Ved mail af 1. juli 2015 klagede borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte over Provstiudvalgets afgørelse og sagsbehandling i sagen vedr. Kirkepladsen 1, Ringkøbing.

Vi har nu haft lejlighed til at læse Provstiudvalgets høringssvar af 20. august 2015.  

Til dette høringssvar skal vi knytte et par kommentarer.

Høringssvaret forholder sig overhovedet ikke til sagens væsentligste spørgsmål, nemlig renovering eller nedrivning (efterfulgt af nybygning). For yderligere skal vi henvise til vores klageskrivelse af 1. juli 2015.

For så vidt angår afviklingen af Provstiudvalgets møde er det efter vores opfattelse ikke et argument, at mødet blev afviklet i det mødelokale, man har anvendt siden provstiets indflytning på adressen.

Udvalget vidste på forhånd, at der ville komme mange tilhørere og kunne meget nemt have taget højde for dette, således at mange kunne have haft mulighed for både at kunne se og høre, hvad der foregik. 

Provstiudvalget skriver endvidere, at der ikke har været henvendelse til udvalget forud for mødet med henblik på flagermus.

Dette er ikke korrekt, bl.a. har undertegnede Lars Hansson fremsendt to mails den 22. juni 2015, ligesom Danmarks Naturfredningsforening har sendt mail den 23. juni 2015.

Til orientering vedhæftes den ene mail fra den 22. juni med det dertil knyttede brev fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen, af samme dato.
 

Med venlig hilsen

f/Bevar Ringkøbing Bymidte

 

Birte Pedersen

Karen Hindø

Lars Hansson
bilag 1) 
To: ringkoebing.provsti@km.dk; torben.j.hoej@gmail.com; pim@km.dk
CC: ssb@km.dk; ingatorsted@yahoo.dk; anette.lillevang@gmail.com; ole@nicoole.dk; idk@km.dk; lhv@km.dk; poulagergaard@mail.dk; kmrib@km.dk
Subject: FW: Nedrivning af musikskole på Kirkepladsen 1, Ringkøbing
Date: Mon, 22 Jun 2015 15:59:47 +0200

Til provstiudvalget.
Til orientering videresendes brev af d.d. fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen, hvoraf bl.a. fremgår, at " Inden en bygning nedrives, skal det derfor undersøges, om den rummer flagermus, hvilket bør udføres af en person med særligt viden om flagermus".

f. Bevar Ringkøbing Bymidte
Lars Hansson From: jafri@nst.dk
To: ole@nicoole.dk
CC: bevarringkoebingbymidte@gmail.com; ditlevpalm@hotmail.com; jyttehansson@live.dk; sten.ronhave@gmail.com; henhv@nst.dk; post@rksk.dk; bevarringkoebingbymidte@gmail.com; thomas.mosgaard@rksk.dk; poulagergaard@mail.dk; bpc@nst.dk; BLH@nst.dk; karlp@nst.dk
Subject: Nedrivning af musikskole på Kirkepladsen 1, Ringkøbing
Date: Mon, 22 Jun 2015 13:22:08 +0000
Til menighedsrådet ved Ringkøbing Kirke

Att. Hans-Ole Jessen

Se venligst vedhæftede brev. 

Med venlig hilsen

Jacob Friis
Forstfuldmægtig
Biodiversitet og arter
Dir tlf.: (+45) 72 54 39 48
jafri@nst.dk

Miljøministeriet

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53

2100 København Ø

Tlf.: (+45) 72 54 30 00

www.naturstyrelsen.dk  
bilag 2) Brev fra naturstyrelsen