fredag den 4. september 2015

Ny bebyggelse på Kirkepladsen 1 på Teknik & Miljøudvalgets dagsorden til møde 8.9.15

Fra referatet :
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling om at der meddeles tilladelse til byggeriet, når Bevaringsrådets bemærkninger indarbejdes i projektet..

4: Kirkepladsen 1, Ringkøbing - ny bebyggelse

Sagsnr: 2013110717TA
Sagsfremstilling
I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. december 2013 blev det besluttet, at den eksisterende bebyggelse kunne nedrives, og endvidere blev der meddelt tilladelse og dispensation fra områdets lokalplan til det skitserede byggeri.
Vilkår for tilladelsen og dispensationen var:
At det endelige projekt udarbejdes i dialog med administrationen og i en sammenhæng, der kan indpasses med de omkringliggende bygninger.
At stillingtagen til udvendige bygningsdetaljer og materialevalg ligeledes skal ske i dialog med administrationen.
Endelig blev det blev det besluttet, at detailprojektet skulle forelægges Teknik- og Miljøudvalget.
Detailprojektet er nu blevet udarbejdet, og det er blevet forelagt Bevaringsrådet på mødet den 14. august 2015. Her blev det besluttet, at følgende bemærkninger skulle forsøges indarbejdet i projektet: 
  • Skorstene er for slanke/små og skal øges i størrelse. 
  • Vinduer i stueetagen sidder for lavt i forhold til overside sokkel, og det skal undersøges, om vinduerne kan hæves. 
  • Tagkviste i gavle bør udgås. 
  • Det skal undersøges, om indgangspartiet kan udføres i en bruneret tombak legering. 
  • Indgangspartiet skal udføres så transparent som muligt, dvs. med mest muligt glas i facaden. 
  • Rækværk ved opholdsareal over indgangsparti kan evt. udføres i glas. 
  • Rygningssten i rygning og ved grater skal lægges i mørtel. 
  • Valg af facadesten, tagsten og fuger skal fastlægges i samarbejde med kommunen. 
  • Endelig farve på fuger skal fastlægges på stedet. 
Bevaringsrådets indstilling til Teknik- og Miljøudvalget er, at ovennævnte bemærkninger ikke skal anses som Bevaringsrådets blåstempling af projektet, da Bevaringsrådets grundlæggende holdning er, at man skulle have forsøgt med en renovering af bygningen. Bevaringsrådet finder grundlæggende, at det nye projekt er en misforståelse på det pågældende sted. 
Endvidere er Ringkøbing Bevaringsforening blevet anmodet om en udtalelse til sagen. Bevaringsforeningen anfører bl.a., at det foreliggende forslag ikke tilnærmelsesvis indeholder de arkitektoniske kvaliteter, der bør stilles til en så central beliggende bygning, som skal indgå i og være et væsentligt element omkring kirken. Det overordnede synspunkt er, at den indtil fornylig eksisterende bygning burde bevares.   
Lovgrundlag og juridisk vurdering
Ingen bemærkninger, da dispensationen i henhold til planlovens § 19 stk. 1 blev meddelt i forbindelse med afgørelsen i 2013.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Effektvurdering
Ingen bemærkninger.
Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles tilladelse til byggeriet, når Bevaringsrådets bemærkninger indarbejdes i projektet.

Bilag :
Udtalelse fra  Ringkøbing Bevaringsforening 
Visualiseringer :
1) fra nord

2) fra kirken