onsdag den 15. januar 2014

Bevaringsforeningen klager : nedrivning er ulovlig

Dagbladet 17.1.14Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

[...] har den 15. januar 2014 klaget over Ringkøbing Kommunes tilladelse til nedrivning af ejendommen.
Klager gør navnlig gældende at afgørelsen er ugyldig og bør ophæves, fordi ansøger om nedrivningstilladelse ikke var ejer af bygningen på hverken ansøgnings- eller tilladelsestidspunktet, og fordi der er tale nedrivning af en bevaringsværdig bygning, der indgår i en markant bevaringsmæssig sammenhæng med omkringliggende bygninger. Klager oplyser, at ejendommen ligger i et område af byen, der er omfattet af en bevaringsdeklaration fra 1973.
Klager stiller sig tvivlende over for, om den foretagne nabohøring har været tilstrækkelig, herunder om alle indkomne udtalelser er udleveret til Teknik- og Miljøudvalget.

Desuden gør klager gældende, at bygningens dårlige ydre vedligeholdelsesstand og heraf følgende uforholdsmæssigt store omkostninger til renovering af det eksisterende byggeri har været anvendt som begrundelse for nedrivningstilladelsen. Begrundelsen er efter klagers opfattelse formentlig forkert, idet det er tvivlsomt om kommunen selv har foretaget en vurdering af økonomien eller om alene den kommende bygningsejers vurdering heraf er lagt til grund.