søndag den 3. januar 2016

Godt nytår 2016
Godt nytår 2016 

med håbet om større forståelse for bevaring af vores smukke by Ekkoet fra et historisk spørgsmål runger hen over nedrivningstomten 


En artikel fra Ringkøbing Årbog 1967-68 er stadig aktuel : 

LYKKES DET AT BEVARE 
RINGKJØBINGS GAMLE BYKERNE ?

Dette spørgsmål kan udmærket stilles samtidig med spørgsmålet i den forrige artikel af Jørgen Jørgensen: »Passer det, at Ringkjøbing er ved at forandre ansigt?«
Disse to interesser kan udmærket, selv om de synes som yderpunkter, plejes samtidig, således at byen uden om bykernen udvides på moderne vis, medens den gamle bykerne bevares.
Bykernen begrænses stort set af Øster Strandgade - Østergade - Nørregade - Vestergade - Vester Strandgade og havnen.
Selvfølgelig er meget væsentlige dele både i gademilieuet og i de enkelte huse ændret gennem tiderne - og det skal de også inden for fornuftige rammer, medens »indmaden« i husene naturligvis må følge med tiden, så beboerne kan nyde godt af moderne tekniske installationer. Men også disse to yderpunkter kan forenes, og fastholder man den gamle byplan med de krogede gader førende fra bymidten ned til den frie strand, og fastholder man ønsket om bevaring af husfacaderne og gademilieuet, samtidig med at man moderniserer indvendig, vil såvel byens borgere som turisterne have en skønhed for øjet, som ikke skabes i dag.
Herunder hører naturligvis også spørgsmålet om bevaring af byens røde tegltage, en detalje, som er mere end det - det er en nødvendighed og en forudsætning for hele bymilieuets bevaring.


Har vi da nået noget i retning af bevaring af bykernen samtidig med den moderne udbygning af byen uden for bykernen?
Det må besvares med et Ja! Går man i det daglige i byen - ja måske er opvokset der, synes man måske at alt ligner hinanden og at det derfor er ligegyldigt at bevare, og man
lægger dårlig nok mærke til, når noget ændrer sig. Men sandt at sige er en hel del huse allerede nu blevet restaureret og flere følger antagelig efter. Ejendommen Vestergade 5 med den smukke gavl beliggende skråt over for kirken og hele huset bagved er istandsat i 1966-67 og rummer nu to helt moderne lejligheder bag en smuk gavl. Dette gadeparti fra torvet til og med nævnte ejendom, Vestergade 5, er ualmindelig fint.
Denne lille pavillon bag muren i Grønnegade, tidligere omgivet af haven til hotel Vestjylland er helt restaureret og genfremtræder, som den har stået der gennem generationer med tegltag og kalkede mure, et gammelt stykke Ringkjøbing alle er glade ved at se skånet for nedrivning.
Vi må håbe og ønske at Jydsk Telefon-Aktieselskab, som nu ejer arealet og som beredvilligt og med interesse gik ind for restaureringen af pavillonen, også vil hæge om den fremover.
I 1968 gennemgik ejendommen Øster Strandgade 13 en gennemgribende ombygning og restaurering, idet facaden helt blev bevaret og istandsat, medens der blev indrettet to helt moderne lejligheder bag den gamle facade. Også en anden ejendom i Øster Strandgade, nemlig nr. 2 er restaureret samtidig med ombygning af hele hjørneejendommen Bredgade 16 - Øster Strandgade 2, en restaurering, der udførtes i 1966/67. Også gårdsiden til denne ejendom, der ejes af boghandler N. P. Holm, som med stor interesse gik ind for opgaven, er nu helt gennemrestaureret og delvis ført tilbage til det oprindelige udseende. Ejendommen over for, nemlig Øster Strandgade 1, tilhørende J. A. Jensen, er facademæssigt restaureret og er nu en meget smuk brik i det net af restaureringer, der er begyndt. J. A. Jensens ejendom var oprindelig en bindingsværksbygning med synlige bjælketappe i facaden, og det lille stykke facade, der nu er restaureret her, siger os, hvor smukt det hele har været.
En hel del andre ejere har fulgt tanken om restaurering op, og mange udover forannævnte burde omtales, men det vil kræve for megen plads.
Ikke i alle ejendomme er istandsættelsesarbejdet grebet an som ovenfor: desværre er et mindre antal ejendomme i byen i de senere år blevet belagt med det skæmmende bølgeeternit, men jeg tror, beboerne efterhånden kan se, hvordan byen mister ansigt og skønhed, hvis denne eternittendens fortsætter, og stærke kræfter er derfor sat ind på at søge denne skade standset, bl. a. ved eventuel oprettelse af en fond, hvor der kan søges lån til restaurering af ejendommene eller dele deraf. Også byens 2 banker, A/S Ringkjøbing Bank og Ringkjøbing Landbobank A/S er interesseret i bevaringsopgaverne og har givet tilsagn om lån i ejendommene, hvor disse ønskes restaureret.

Imidlertid fortsætter arbejdet med restaureringen af en del smukke ejendomme i byen, og den dag er forhåbentlig ikke fjern, da hele byen kan se det formålstjenlige, smukke og inspirerende i at gå rundt i en velbevaret by inden for rammerne af den gamle bykerne.

Ejvind Draiby.

I 2015 måtte vi opleve de største indgreb på den gamle bymidte siden Draibys tid.
Den gamle borger og realskolen måtte lade livet for et stivnakket menighedsråds byggematadordrømme.

Amtsrådhuset bliver strippet, det historiske indre forsvinder ud af bagdøren - uopretteligt tabt for eftertiden : 

På trods af dette og på trods af Landsforeningens By og Lands tildeling af 4 ud af 6 stjerner til Ringkøbing i deres nye bebevarings -"rating" - så udkommer Ugeavisen her op til jul med nedenstående forside - 

Jo - ekkoet af Draiby's spørgsmål runger helt bestemt hen over bymidten !!