søndag den 24. maj 2015

Bevaringsforeningen har gjort opmærksom på den oprindelige passus


13. maj skrev Knud Hammer Sørensen til Teknik og miljøudvalget :  

          Kære medlemmer af Teknik- og miljøudvalget -
På menighedsmødet i går aftes sagde menighedsrådets kasserer Hans Ole Jessen at man var på vej med en licitation på nedrivningen af Den Gl. Musikskole på Kirkepladsen i Ringkøbing og at man påregnede at være klar til at påbegynde nedrivningen omkring pinse.
Det er rigtigt at Teknik- og miljøudvalget på sit møde den 16. december 2013 gav tilladelse til at bygningen kunne nedrives, såfremt visse vilkår var opfyldt.
Vilkårene var:
 "At det endelige projekt skal udarbejdes i dialog med administrationen og i en sammenhæng, der kan indpasses med de omkringliggende bygninger.At stillingtagen til udvendige bygningsdetaljer og materialevalg, ligeledes skal ske i dialog med forvaltningen.Detailprojektet skal forelægges Teknik- og miljøudvalget." 
Da vilkårene efter det for Ringkøbing Bevaringsforening oplyste ikke er opfyldt hverken ved fremlæggelse af et endeligt projekt eller ved forelæggelse af et detailprojekt for Teknik- og miljøudvalget, vil det således efter Bevaringsforeningens opfattelse være i klar strid med den af Teknik- og miljøudvalget den 16. december 2013 trufne afgørelse, såfremt der påbegyndes en nedrivning af Den Gamle Musikskole på nuværende tidspunkt.
Bevaringsforeningen anmoder derfor om, at det skriftligt meddeles Ringkøbing Menighedsråd at bygningen ikke må nedrives før vilkårene for den i 2013 meddelte tilladelse er opfyldt. 
Såfremt Ringkøbing Menighedsråd - på trods af den tilsyneladende store uenighed der hersker i sognet - fortsat ønsker at erstatte den eksisterende bevaringsværdige bygning med et nybyggeri, anmoder Bevaringsforeningen om i overensstemmelse med sædvanlig praksis vedr. byggesager i bymidten at få mulighed for at afgive en udtalelse i sagen når det tilstrækkelige tegningsmateriale foreligger.
Mvh. -
f/Ringkøbing Bevaringsforening
Knud Hammer