fredag den 15. maj 2015

Klage til provstiudvalg og stiftsøvrighedTil
Biskop Elof Westergaard, Ribe Stift email: eve@km.dk
Ribe Stiftsøvrighed, Ribe – email: kmrib@km.dk
Provst Lone Hvejsel, Ringkøbing Provsti – email: LHV@km.dk
Ringkøbing Provstiudvalg, Ringkøbing – email: ringkoebing.provsti@km.dk

Vedr. Kirkepladsen 1, Ringkøbing


Borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte klager hermed over Ringkøbing menighedsråds beslutning om nedrivning af den gamle Borger– og Realskole og opførelse af et nyt kirke- og sognehus på Kirkepladsen 1 i Ringkøbing samt over manglende åbenhed i processen omkring projektet med etablering af nyt kirke- og sognehus.

I henhold til Lovbekendtgørelse om menighedsråd § 45 og 46, Lovbekendtgørelse om folkekirkens økonomi § 21 og Bekendtgørelse om Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 15 har Stiftsøvrigheden og Provstiudvalget tilsynet med menighedsråds beslutninger og økonomiske forvaltning

Menighedsrådet var på rådets møde den 9. april 2015 delt i spørgsmålet. Syv medlemmer stemte for nedrivning og nybygning – og tre medlemmer stemte imod.

De tre menighedsrådsmedlemmer kom på mødet med denne mindretalsudtalelse:

”Vi står i en ulykkelig situation med et sogn og en by i splittelse på grund af vores oprindelige planer om at bygge et nyt kirkehus på Kirkepladsen 1. Vi ser, at vi har to regulære muligheder at vælge imellem:

1.     Vi river den gamle bygning ned og bygger nyt.
2.     Vi ansøger fonde om medfinansiering af en renovering af den gamle bygning.

Begge huse kan på forskellig vis opfylde både menighedens og medarbejdernes behov både nu og fremover. Undertegnede mener, at vejen frem lige nu er at søge fonde i et forsøg på at bevare den gamle bygning og holde fast i byens særkende. ”

(Det bemærkes, at fonde kun er nødvendige, hvis en renovering måtte vise sig dyrere end nybyggeri)

Det er Bevar Ringkøbing Bymidtes påstand,

·      at beslutningen om nedrivning og nybygning er baseret på et ikke fyldestgørende grundlag
·      at menighedsrådet ikke tager tilstrækkelig hensyn til bevaringsdeklarationen
·      at det valgte nybyggeri er af ringe arkitektonisk og bygningsmæssig kvalitet
·      at menighedsrådet ikke har udvist tilstrækkelig offentlighed i processen
·      at et bevaringsprojekt reelt er billigere end et  nybygningsprojekt
·      at en gennemførelse af et nybyggeri kan udløse økonomiske usikkerheder for menighedsrådet
·      at menighedsrådets beslutning ikke repræsenterer menighedens ønsker og at menighedsrådets beslutning har været med til at splitte Ringkøbing by og sogn


En tilladelse til nedrivning og opførelse af et nyt kirke– og sognehus er givet af Ringkøbing–Skjern Kommune den 19. december 2013, på betingede vilkår. Et nybygningsprojekt, skal forelægges og godkendes af Ringkøbing–Skjern Kommunes Teknik– og miljøudvalg. Dette er endnu ikke sket.

Bevar Ringkøbing Bymidte anfægter ikke den formelle høringsproces, men finder at menighedsrådets flertalsbeslutning om nedrivning af Borger– og Realskolen Kirkepladsen 1 og gennemførelse af nybygningsprojektet for et nyt kirke– og sognehus, – frem for at vælge en renovering af Borger– og Realskolen, er baseret på et ikke fyldestgørende grundlag.

Nybygningsprojektet har i beslutningsfasen været, og er fortsat, helt utilstrækkeligt beskrevet i forhold til sagligt at vurdere projektets kvaliteter. Kvaliteter på det byggetekniske område og kvaliteter set i forhold til det samlede bybillede og bevaringspolitikken inden for Ringkøbing bymidtes bevaringsområde.

Ringkøbing bymidte er siden 1973 omfattet af en regulerende bevaringsdeklaration, – der blandt andet foreskriver kulturhistoriske og arkitektoniske hensyn og kvalitetskriterier for renoverings– og bevaringsarbejder – og for nybygningsprojekter.

Den kongelige bygningsinspektør, Niels Vium, har vurderet nybygningsprojektet som værende af middelmådig arkitektonisk kvalitet og uden større værdi for byen og det kulturhistoriske miljø omkring Kirkepladsen. Derfor kan nybygningsprojektet ikke kompensere for det kulturtab, en nedrivning af Borger– og Realskolen på Kirkepladsen 1, vil medføre for Ringkøbing.

Det foreliggende nybygningsprojekt fra menighedsrådet præsenterer ikke en tilstrækkelig grad af arkitektonisk kvalitet og modsvarer ikke den eksisterende bygnings arkitektoniske kvaliteter – uanset denne bygnings aktuelle byggetekniske tilstand.

Borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte kritiserer menighedsrådet for den manglende åbenhed i processen og manglende omsorg for at bringe rådets intentioner frem i offentlighedens lys.

Det burde være en kendt sag for private og offentlige aktører i bykernen, at der i Ringkøbing igennem de seneste 50 år har været et specielt fokus på bevaringsarbejdet. Ved enhver hushandel inden for bevaringsområdet er der i salgsmaterialet information om bevaringsdeklarationen.

Menighedsrådet forhandlede fra marts til handlen blev indgået med Ringkøbing – Skjern kommune i efteråret 2013 under den forudsætning, at man ville købe bygningen til nedrivning. At kommunen giver en betinget godkendelse til nedrivning af en central bygning i bykernen, kan ikke tages om udtryk for, at der er opbakning til dette skridt blandt sognebørn og byens indbyggere. Dette har vist sig absolut ikke at være tilfældet.

Man har på intet tidspunkt – i kirkeblad, på hjemmeside, ved menighedsmøder eller i dagpresse informeret sognet og byens borgere om disse intentioner, som forudsigeligt ville vække stor modstand blandt sognebørn og bevaringsinteresserede borgere.

Vi kritiserer menighedsrådet for, manglende offentlighed omkring renoveringsforslaget.

I januar 2015 forelå arkitekt Ebbe Marxens plan for aflevering af renoveringsprojekt for Borger– og Realskolen. Selv om menighedsrådet tidligt vidste, at projektet ville blive afleveret den 18. marts 2015, valgte menighedsrådet at fastholde afholdelse af det ordinære menighedsmøde den 15. marts 2015, hvor man jo i sagens natur intet kunne fortælle menigheden om renoveringsprojektet.

Man lovede på menighedsmødet den 15. marts 2015 på forespørgsel at ville informere om renoveringsprojektet via dagspressen, men dette er ikke sket. Menighedsrådet har ikke offentliggjort projektet hverken i kirkeblad, på kirkens hjemmeside eller i dagspressen, men derimod kun informeret om nybygningsprojektet, som har haft en markant forsideplacering på kirkens hjemmeside.


Efter menighedsrådets beslutning den 9. april 2015 om at gennemføre nybygningsprojektet, har der på foranledning af sognebørn været indkaldt til et ekstraordinært menighedsmøde den 12. maj 2015 for at blive orienteret om arkitekt Ebbe Marxens renoveringsprojekt.

På det 4 timer lange menighedsmøde den 12. maj 2015 støttede et flertal af de fremmødte sognebørn en opfordring til menighedsrådet om at tage en time–out og ”skåne” den kulturhistoriske værdi og bevaringsværdige arkitektur, som Borger– og Realskolen repræsenterer.

Man mente, at menighedsrådet havde fået gode og nye argumenter for at genoverveje hele situationen.

Menighedsmødets opfordring til menighedsrådet fremført af en af mødedeltagerne, Lars Hansson:

”Det sværeste i denne verden er at ændre sine beslutninger.
Det kræver gode og helst nye argumenter. Jeg synes, at menighedsrådet har fået både gode og nye argumenter her i aften for at gå hjem og overveje situationen igen,

Begrundelsen for den oprindelige beslutning byggede udelukkende på økonomien.

Bo Christensen har gennemgået økonomien og givet os alle en klar opfattelse af, at renovering byggende på arkitekt Ebbe Marxens renoveringsforslag ikke er dyrere end nybyggeri, heller ikke for så vidt angår driftsudgifterne.

Menighedsrådet opfordres derfor til time–out og eftertanke.

Menighedsrådet opfordres til at skåne den kulturhistoriske værdi og bevaringsværdige arkitektur som bygningen repræsenterer – og har vundet hævd på ved Kirkepladsen.
Hvis bygningen rives ned, er den kulturhistoriske værdi jo væk for altid – det kan ikke gøres om.

Menighedsrådets opfordres til helhjertet at arbejde videre med renoveringsforslagets kvaliteter, trimme indretningen, anlægs– og driftsøkonomi og gennemføre arbejdet med at indhente fondsmidler til projektet, hvis det er nødvendigt.

Følger menighedsrådet denne opfordring vil det være en sejr for os alle – både for menighedsrådet, for den samlede menighed og for byen.
Det vil være en værdig vej frem, der ikke splitter byen, men tværtimod forener byen og fastholder sammenhængskraften i Ringkøbing.

Jeg tror, at jeg har hele forsamlingen bag mig i denne opfordring.

Så mine sidste ord: følg denne opfordring til time–out og eftertanke”!


Såfremt menighedsrådet ville følge denne opfordring, ville det være en sejr for alle. Men formanden for menighedsrådet udtalte, at flertallet i menighedsrådet fastholdt deres tidligere beslutning om et nybygningsprojekt for et nyt kirke– og sognehus på Kirkepladsen 1.

Menighedsrådet blev endvidere fra flere andre sider opfordret til dels at udsætte et byggeri til efter menighedsrådsvalget i 2016 og derved sikre, at den endelige løsning repræsenterer menighedens ønsker eller i det mindste,  at afvente nedrivning til der har været holdt licitation på nybyggeri.
(Det skal bemærkes, at der været afholdt fredsvalg til menighedsrådet i Ringkøbing Sogn siden 2004.)

Borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte stiller supplerende følgende formelle spørgsmål til Provstiudvalget  og Stiftsøvrigheden :

-       Kan menighedsrådet nedrive bygningen Borger– og Realskolen, Kirkepladsen 1, inden Ringkøbing–Skjern kommunes Teknik– og Miljøudvalget har godkendt detailprojektet for nybyggeriet ?

-       Kan menighedsrådet nedrive Borger– og Realskolen på Kirkepladsen 1, inden licitationen for nybyggeriet er blevet godkendt af Menighedsrådet og bragt til sognets kendskab ?

-       Hvad skal menighedsrådet gøre, hvis det viser sig, at licitationen på nybyggeriet bliver væsentligt dyrere og overskrider den økonomiske ramme for det forventede byggebudget ?

-       Et væsentlig dyrere nybygningsprojekt kan medføre projektbesparelser. Vil nybygningsprojektets arkitektoniske kvalitetsniveau fortsat kunne godkendes af Ringkøbing–Skjern Kommune?

-       I den situation at menighedsrådet kommer til at stå med en nedrevet bygning og et byggeprojekt, som ikke kan gennemføres, hvad sker der så med menighedsrådets økonomi ?


Bevar Ringkøbing Bymidte mener ikke, at menighedsrådet, har ført reelle forhandlinger med Ringkøbing Bevaringsforening. Efter et samarbejdsmøde med Ringkøbing Bevaringsforening den 12. januar 2015, blev man enige om at lade en uvildig arkitekt Ebbe Marxen rådgive om mulighederne for en renovering af Borger– og Realskole, Kirkepladsen 1.

Formålet med den uvildige arkitektrådgivning var at belyse de to forskellige projektsituationer på et ensartet niveau. Denne proces er aldrig forløbet i den ånd og hensigt, som aftalen blev indgået. Menighedsrådets hensigt har under hele forløbet vist sig alene at have været en nedrivning med henblik på nybygning af et kirke– og sognehus på Kirkepladsen 1.

Lokale arkitekter fra Ringkøbing er ved kritisk gennemgang af de 2 projektøkonomier, til et korrigeret og sammenligneligt grundlag, kommet frem til, at kvadratmeterpris og anlægspris for et renoveringsprojekt er lavere end for et nybygningsprojekt.

Det reviderede vurderingsgrundlag medtager forskellen i det faktiske antal samlede funktions–kvadratmeter på henholdsvis 757m2 for renoveringsprojektet og 705m2 for nybygningsprojektet.

Renoveringsprojekt (757 m2) forventes udført til ca. 12.059 kr/m2 x 757 m2 =  9.128.663 kr

Nybygningsprojekt  (705 m2) forventes udført til ca. 13.475 kr/m2 x 705 m2 =  9.500.000 kr

Bevar Ringkøbing Bymidte ser en mulighed for, at den trufne beslutning er af en sådan karakter, at menighedsrådsmedlemmer kan blive gjort økonomisk ansvarlige for dispositionen.

Menighedsrådet har med deres beslutning været med til at splitte Ringkøbing by og sogn. Byen og sognet er endt i en fortvivlet situation, hvor udmeldelser af folkekirken har været nævnt fra mange sider, og hvor oprettelsen af en valgmenighed er under bearbejdning.

Borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte beder Provsti og Stiftsøvrighed om, at der henstilles til Ringkøbing menighedsråd om samarbejde og dialog, så man ikke kommer i en situation, hvor Kirkepladsen 1 kommer til at ligge som et forladt byggeri og byggetomt, og med et menighedsråd, der har handlet økonomisk uansvarligt og har pådraget sig et unødigt økonomisk ansvar og bragt sogn og menighed i vanskeligheder.Med venlig hilsen

f. Bevar Ringkøbing Bymidte

Birte Pedersen    
Lars Hansson                                                           
Knud Erik Søgaard Jensen
Finn Ebbe Jakobsen