tirsdag den 9. juni 2015

Dagens avis om : Bomben

Se de originale dokumenter i sagen

Notat sprænger bombe i strid om den gamle musikskole

Af Poul Osmundsen, polo@berlingskemedia.dk
Tirsdag den 9. juni 2015, 11:45

Arkiktekt foretog »privat« vurdering, der viser høj bevaringsværdi, og anbefaler restaurering.

Et hidtil hemmeligt notat detonerede i dag noget af en bombe i sagen om nedrivning af den gamle musikskole.
Via offentlighedsloven har Borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Midtby fået adgang til en vurdering af Kirkepladsen 1, som aldrig har været fremme i offentligheden før.
Øjensynlig bestilte formanden for byggeudvalget, Hans-Ole Jessen, restaureringsarkitekt Ebbe Marxen til at vurdere, om Musikskolen var egnet til istandsættelse og indretning, herunder økonomiske vurderinger.

Ebbe Marxen sendte sit notat til Hans-Ole Jessen og formanden for menighedsrådet, Poul Agergaard, den 10. december 2014. Dagen efter, den 11. december 2014, var der indkaldt til menighedsmøde i Rådhushallen i Ringkøbing, hvor menighedsrådet skulle begrunde, hvorfor det ønskede at nedrive Musikskolen og opføre et nyt kirkehus.
På mødet argumenterede Hans-Ole Jessen og Poul Agergaard blandt andet for menighedsrådets indstilling med, at Musikskolen i kommuneatlasset fra 1993 har en lav bevaringsværdi, og at det ville blive for dyrt og uhensigtsmæssigt at istandsætte bygningen.

Høj bevaringsværdi

Ebbe Marxens notat blev ikke nævnt - men notatet viser et ganske anderledes billede:
Restaureringsarkitekten - som Ringkøbing Menighedsråd i forvejen samarbejder med - fastslår lige ud, at bygningens bevaringsværdi, den såkalde SAVE-vurdering, er sat alt for lavt.
»Registreringen er blottet for argumenter for den givne SAVE-karakter, hvorfor vurderingen giver anledning til undren,« skriver han.
»Særligt husets arkitektoniske værdi (hvordan bygningen indgår i sit bebyggelsesmiljø og gade/plads-sammenhæng) er sat uforholdsmæssigt lavt,« fortsætter arkitekten, som konkluderer, »at en nyregistrering med enhver sandsynlighed vil give en værdi på »3«, hvilket vil sige »høj bevaringsværdi«.«
»Den gamle SAVE-vurdering fra 1992 har således på et mangelfuldt grundlag givet jer indtryk af, at bygningen kun har lav bevaringsværdi. Derved har kommunen på et bevaringsmæssigt uargumenteret grundlag meddelt, at bygningen kan nedrives.«
Ebbe Marxen tilføjer, at »der bør være grundlag for en ny forhandling med kommunen omkring salgsprisen.«

Velegnet til kirkehus

Ebbe Marxen vurderer også, at ejendommen er egnet til indretning af de funktioner, menighedsrådet har påtænkt.
»Der vil naturligvis være en dialog omkring de forskellige funktioners organisation og indretning i forhold til husets rammer, men vores vurdering er, at dette kan lade sig gøre i en form, hvor både funktionskrav og husets karakter tilgodeses,« skriver han.
Med hensyn til økonomien mener han, at istandsættelse af klimaskærmen - mure, vinduer o.s.v. - vil koste 1,9 millioner kroner.
»Dette svarer til, at kommunen har haft et økonomisk efterslæb på 1,9 mio. kr. til vedligeholdelse af ejendommens klimaskærm,« skriver Ebbe Marxen, og tilføjer:
»En overordnet vurdering af øvrige udgifter til en istandsættelse og ombygning giver det resultat, at disse arbejder må kunne udføres for den samme pris som en nybygning.«
Han understreger husets store kulturhistoriske betydning, og understreger, at »fra en samfundsøkonomisk betragtning bidrager en istandsættelse af den eksisterende bygning mere til lokalsamfundet, end en nedrivning ville gøre.«
»Vores konklusion er derfor, at bygningen har potentialet til at blive et velfungerende adminstrationshus for menighedsrådet,der i kraft af sin kulturhistoriske fortælling og gode byggeskik med kompetent rådgivning kan komme til ny værdighed i Ringkøbing.«

Ikke hørt om notat

Ekstistensen af notatet vækker dyb undren hos formanden for Ringkøbing Bevaringsforening, arkitekt Søren Damgaard Jensen.
Menighedsmødet den 11. december 2014 endte med, at menighedsrådet lovede at indlede en dialog med Bevaringsforeningen om Musikskolen, og man bestilte desuden et forslag til - også hos Ebbe Marxen - hvordan bygningen kunne renoveres.
Det første møde mellem menighedsrådet og Bevaringsforeningen blev holdt i januar 2015, og da blev Ebbe Marxens notat heller ikke nævnt. Det blev det heller ikke siden, siger Søren Damgaard Jensen.
Torsdag den 9. april i år besluttede flertallet i menighedsrådet at nedrive musikskolen og bygge et nyt kirkhus i stedet.
»I Bevaringsforeningen gik vi ind i dialogen med menighedsrådet i formodning om, at det ville blive en åben dialog. I dag kan vi se, at dialogen ikke var så åben, som vi troede. Vi føler os ærligt talt holdt lidt for nar,« siger Søren Damgaard Jensen.

Hvem betaler

Det er uklart, hvem der egentlig betaler regningen for »det hemmelige notat« - menighedsrådet eller byggeudvalgets formand, Hans-Ole Jessen af egen lomme.
Af en korrespondance, Dagbladet er i besiddelse af, fremgår det, at Ebbe Marxen har forlangt 24.242 kroner for arbejdet med vurderingen.
Der har været nogle skriverier frem og tilbage mellem arkitekt og menighedsråd; menighedsrådet har tilsyneladende været uenige i honorarets størrelse, og korrespondancen ender den 18. maj med, at Ebbe Marxen skriver følgende til menighedsrådet samtidig med, at han fremsender en kreditnota:
»Hans-Ole Jessen meddelte, at menighedsrådet ikke finder det rimeligt med ovenstående afregning, og såfremt honorarkravet ville blive fastholdt fra vores side, ville afregningen pålægges Hans-Ole Jessen. Vi skal derfor fremsende kreditnota på ovennævnte faktura, som er incl. kørsel og moms«.
Dagbladet spurgte i dag formanden for menighedsrådet, Poul Agergaard, om hvorfor notatet ikke har været fremme før nu, og hvem der skal betale det.
»Vi fik foretaget et skøn, hvor vi under mere private former spurgte Ebbe Marxen om hans vurdering af bygningen. Der har så været noget uenighed om regningen. Men det må du hellere spørge Hans-Ole Jessen om; det er ham, der har kørt den sag,« lød svaret.
Dagbladet har efterfølgende flere gange ringet til Hans-Ole Jessen, dog uden at kunne træffe ham.