onsdag den 24. juni 2015

Klage + supplerende klage over menighedsrådets embedsførelse samt svar fra stiftet


Stiftet har reageret på nedenstående "undren" over den lange sagsbehandlingstid :

Fra: Ribe Stift <KMRIB@KM.DK>
Til: k.hindo@mail.dk <k.hindo@mail.dk>
Cc: Maria Fischer Lauritzen <MAFL@KM.DK>, Elof Westergaard <EVE@KM.DK>
Dato: Tir, 30. jun 2015 12:16

Kære Karen Hindø, Bevar Ringkøbing Bymidte

Tak for din henvendelse som vil indgå i behandlingen af ?Bevar Ringkøbing bymidtes? tidligere fremsendte klage.

Grunden til at stiftet har orienteret jer om, at I senest vil få svar på jeres henvendelse medio september 2015 skyldes, at klagen er sendt i høring ved Ringkøbing Sogns Menighedsråd. Menighedsrådet får altid minimum 1 måned til at besvare en sådan henvendelse, da henvendelsen skal behandles på et menighedsrådsmøde. På grund af sommerferien har stiftet valgt at give menighedsrådet en længere svarfrist. Når stiftet har modtaget høringssvaret skal det indgå i sagsbehandlingen af klagen. Der er derfor efterfølgende afsat tid til stiftets sagsbehandling.

Venlig hilsen

Elisabeth Aggerbeck
stiftskontorchef
Ribe Stift
Korsbrødregade 7
DK- 6760 Ribe.
Telefon nr. 2326 3380
email: eltag@km.dk

Beskrivelse: Beskrivelse: mange farver.png

Supplerende klage sendt til biskoppen 30.6.15

Fra: k.hindo@mail.dk
Til: eve@km.dk, kmrib@km.dk
Dato: Tir, 30. jun 2015 11:06
Emne: Tilføjelse til klage af 24.06.2015 fra Bevar Ringkøbing Bymidte
Til Ribe stift.
I forlængelse af min mail af 26. juni 2015 og som led i klage af 24. juni 2015 fra Bevar Ringkøbing Bymidte skal jeg henlede opmærksomheden på, at Menighedsrådet ved skrivelse af 29. oktober 2013 indbød 3 arkitekter til at afgive tilbud på totalrådgivning og byggestyring af byggeriet på Kirkepladsen 1.
I denne skrivelse nævnes ”Ved overtagelse af ejendommen, vil vi fjerne den eksisterende bygningsmasse”, d.v.s. at nedrivning af ejendommen på det tidspunkt allerede må være truffet af Menighedsrådet.
Uagtet denne beslutning udtaler Hans-Ole Jessen til Ringkøbing-Skjern Dagblad den 9. november, at ”Allerede inden udgangen af december 2013 skal det være afklaret, om man vil renovere den bestående bygning eller søge om at få den revet ned og bygge nyt”. Artiklen tager udgangspunkt i fælles pressemeddelelse udsendt af Menighedsrådet og Ringkøbing-Skjern Kommune den 8. november 2013. I denne pressemeddelelse kan intet læses om, hvorvidt der er tale om nedrivning eller renovering. Ordet nedrivning nævnes ikke, hvilket tilsyneladende ikke er tilfældigt, jfr. den tidligere fremsendte mailkorrespondance mellem Hans-Ole Jessen og Kommunen, hvor det af mail afsendt den 24. oktober 2013 kl. 7,54 fra Hans-Ole Jessen til kommunaldirektøren fremgår, at ”vi (d.v.s. Poul Agergaard og Hans–Ole Jessen, min bemærkning) var lidt usikre på, hvordan vi formulerer os omkring nedrivning af ejendommen. Vi ønsker jo ikke den store pressedækning og være med til at skabe evt. røre omkring dette. Jeg har ikke fornemmelse af, hvor mange følelser, man har for den gamle borgerskole i Ringkøbing. Vi skal derfor have fortalt historien på en god og positiv måde”.
Herefter udfærdiges den fælles pressemeddelelse, vedlagt (bemærk at dateringen er løbende. Pressemeddelelsen er udsendt den 8. november 2013).
På den baggrund sidder jeg tilbage med opfattelsen af, at orienteringen til menigheden i denne sag ikke er fyldestgørende – i bedste fald noget selektiv, hvilket ikke kan være i overensstemmelse med god forvaltningsskik.
Samtidig vil vi udtrykke en undren over, at der først forventes en afgørelse omkring 1. september 2015. Det forekommer umiddelbart – selv i lyset af at der er sommerferie – som lang tid.
Med venlig hilsen
f. Bevar Ringkøbing Bymidte
Karen Hindø

Bilag : 

Biskoppen holder sommerferie - svarer først på klage i medio september måned :
Ringkøbing d. 24.6.2015


Til Ribe Stift.

Klage over formanden for Ringkøbing Menighedsråd Poul Agergaard og medlem af Ringkøbing Menighedsråd Hans-Ole Jessen. 


I forlængelse af Bevar Ringkøbing Bymidtes klage af 18. maj 2015 og Ribe Stifts svar af 9. juni 2015 skal Bevar Ringkøbing herved klage over formanden for menighedsrådet Poul Agergaards og medlem af menighedsrådet Hans-Ole Jessens embedsførelse i sagen om ejendommen Kirkepladsen 1, Ringkøbing, nærmere bestemt deres håndtering af notat af 10. december 2014 fra arkitekt Ebbe Marxen.  
Det fremgår af Marxens notat, at han efter aftale med Hans-Ole Jessen besigtigede ejendommen Kirkepladsen 1, den 2. december 2014 og herefter den 10. december 2014 fremsendte notat med sin vurdering af bygningens egnethed for istandsættelse og indretning, herunder økonomiske vurderinger.
Dette notat blev ikke nævnt eller omtalt på menighedsmødet dagen efter – den 11. december 2014 – uagtet dokumentet indeholdt særdeles væsentlige oplysninger om ejendommens bevaringsværdi. Lige præcis det emne, som var et af mødets væsentligste emner.
Hans-Ole Jessen oplyser til Ringkøbing-Skjern Dagblad den 10. juni 2015, at han besluttede ikke at bruge notatet, da han mente, at konklusionerne var dårligt funderede. Til det ekstraordinære menighedsrådsmøde den 11. juni 2015 havde sognepræst Merete Ørskov, der er sygemeldt, lavet en skriftlig redegørelse, som blev læst op på mødet. Af denne redegørelse fremgår bl.a., at hun måtte rykke Hans-Ole Jessen to gange for at få restaureringsarkitektens rapport at se. Endvidere fremgår det, at dette fik Hans-Ole til at sende brevet rundt til orientering for alle under et menighedsrådsmøde og samle det ind igen, før nogen havde nået at læse det igennem. Menighedsrådet har heller ikke drøftet indholdet af dette dokument. 
Derudover skal fremhæves ”Der er naturligvis ingen tvivl om, at formanden og kassererens møde med Ebbe Marxen på Kirkepladsen 1 den 2. december 2014 ikke var et møde, der foregik ”under mere private former” som Poul (Agergaard) siger til Dagbladet tirsdag den 9. juni. Marxens arbejde var selvfølgelig heller ikke en personlig tjeneste for Hans-Ole, sådan som Hans-Ole siger det til Dagbladet den 10. juni. Menighedsrådet havde bifaldet, at Hans-Ole som formand for byggeudvalget bestilte faglig sparring hos bevaringsarkitekt Ebbe Marxen inden menighedsmødet den 11. december 2014.”
Til orientering vedhæftes mailkorrespondance mellem Marxen, menighedsrådet og Hans-Ole Jessen.
Af denne mailkorrespondance fremgår bl.a., at Hans-Ole Jessen oplyser, at menighedsrådet ikke finder det rimeligt med Marxens afregningskrav, og såfremt honorarkravet fastholdes, ville afregningen blive pålagt Hans-Ole Jessen. Dette strider tilsyneladende mod notat af møde i byggeudvalget den 30. januar 2015, hvor der under punktet ”Honorar” skrives ”Hertil kommer tidligere aftalt honorering for besigtigelse og udtalelser om bygningen”. Notatet er vedhæftet.
Som det fremgår indirekte af denne korrespondance og af byggeudvalgsreferatet og af foranstående gennemgang, var notatet fra Marxen bestilt af menighedsrådet og er derfor selvfølgelig en del af materialet i sagen om menighedshuset, ligesom det klart burde have været nævnt på menighedsmødet den 11. december 2014. 
Marxen har ikke været i tvivl om, at han havde indgået en aftale med menighedsrådet og ikke kun med en privatperson. Det er også svært at forestille sig, at en arkitekt holder møde med formanden for et menighedsråd og et medlem af samme menighedsråd om en sag, der behandles i menighedsrådet, uden at de repræsenterer menighedsrådet.
Stiftet er tilsyneladende også i sin afgørelse af 9. juni 2015 gået ud fra, at notatet var en del af materialet i sagen, jfr. bl.a. formuleringen i afgørelsen ”imidlertid konstateret, at der i forbindelse med menighedsrådets behandling af aktindsigtssager, ikke er blevet fremsendt et dokument af 10. december 2014 fra arkitekt Ebbe Marxen adresseret til Ringkøbing Menighedsråd”.
Menighedsrådet behandlede på sit ekstraordinære møde den 11. juni 2015 på opfordring fra Ribe Stift aktindsigtssagen. Kopi af skrivelsen fra Ebbe Marxen fremsendes herefter til Knud Erik Søgaard, Ringkøbing, jfr. vedhæftede skrivelse, ”herved på vegne af Ringkøbing Menighedsråd” og på menighedsrådets brevpapir og med Hans-Ole Jessens underskrift – det vil sige, at på det tidspunkt er menighedsrådet sikker på, at notatet ikke er et privat notat, men tværtimod en del af menighedsrådets sagsmateriale.  
Af den redegørelse fra sognepræst Merete Ørskov, som blev læst op på menighedsrådsmødet den 11. juni 2015 fremgår endvidere, at da hun efterfølgende på et møde gjorde Hans-Ole Jessen opmærksom på, at Marxens brev var underlagt aktindsigt, sagde Hans-Ole Jessen i fleres påhør, at så ville han selv betale for det.  
Efter en samlet vurdering af hele hændelsesforløbet i denne sag er det Bevar Ringkøbing Bymidtes opfattelse, at formålet med at ”privatisere” Marxens notat kun kan have været at holde det uden for aktindsigt.  
Dette er efter Bevar Ringkøbing Bymidtes opfattelse ikke lovligt og kan vel kun karakteriseres som misbrug af de funktioner, man har som hhv. formand for menighedsrådet og formand for menighedsrådets byggeudvalg og medlem af menighedsrådet. 

f. Bevar Ringkøbing Bymidte   
Birte Pedersen,  Karen Hindø, Finn Ebbe Jakobsen og Hanne Marie Leth Andersen 
Bilag vedr. omtale af betaling for besigtigelse og vurdering i december 2014
Bilag vedr. faktura fra Marxen vedr. udtalelse om Kirkepladsen 1
Bilag vedr. Marxens brev som en del af sagsmaterialet