tirsdag den 23. juni 2015

Flagermuseføljetonen - Danmarks Naturfredningsforening


interesserer sig også for flagermus - heldigvis - 

de har skrevet til Ringkøbing Provsti :


Kære Provsti
Det er med forundring at Danmarks Naturfredningsforening er blevet opmærksomme på det forhold, at den tidligere musikskole i den over hundrede år gamle bygning, Kirkepladsen 1, fra den historisk set velbevarede bykerne i Ringkøbing, nu står foran nedrivning. Når det er DN og ikke en kulturhistorisk bevaringsforening, der henvender sig, så skyldes det, at vi anser det for givet, at den gamle bygning rummer flagermus. Flagermus er for alle danske arters vedkommende medtaget på EUs habitatbilag, bilag IV, hvilket kort sagt betyder at man "ikke med forsæt må forstyrre eller ødelægge deres leve- og rastesteder". Herunder altså også menighedsrådenes ejendomme.
Det ville være kærkomment om Ringkøbing Provsti ville tage hånd om denne sag, således at flagermusene også fremover vil kunne trives i bykernen i Ringkøbing. En del af løsningen vil i første omgang være en konkret eftersøgning af flagermus i ejendommen (om natten med detektor, alternativt ved simpel observation omkring tusmørke). I anden omgang vil det være en udskydelse af nedrivningen til flagermusene eventuelt har skiftet opholdsted til en overvintringslokalitet i nærheden (sker i september, senest oktober hvis mild). Endelig i tredje omgang, kan en eventuel ny bygning til foråret 2016 indeholde opsatte kasser til flagermusenes sommerrast og eventuelle yngel. I alle disse forhold hjælper DN og undertegnede gerne med råd og vejledning.  
Venlig hilsen
Jan Pedersen
Biolog i DN Sekretariatet
Natur- & Råstofekspert