tirsdag den 16. juni 2015

Henvendelse til Ringkøbing Provsti mhp Ringkøbing sogns ansøgning om godkendelse af nedrivning


Borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte har i dag sendt henvendelse til Ringkøbing Provsti :

Til Ringkøbing Provstiudvalg. 
Ringkøbing, den 16. juni 2015

Vedr. Kirkepladsen 1, Ringkøbing.

På baggrund af klage fra borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte af 18. maj 2015 til Ribe Stift har Ribe Stift ved skrivelse af 9. juni 2015 til Ringkøbing provstiudvalg meddelt provstiudvalget, at Stiftet forudsætter, at Provstiudvalget behandler en evt. ansøgning fra Ringkøbing Menighedsråd om godkendelse af menighedsrådets køb af ejendommen Kirkepladsen 1 og en evt. ansøgning om nedrivning af den eksisterende bebyggelse samt opførelse af et nyt kirkehus, jfr. §13 og §15 i bek. nr. 338 af 29. marts 2014 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

Den nuværende ejendoms bevaringsværdi har bl.a. været vurderet af hhv. restaureringsarkitekt m.a.a. Ebbe Marxen og kgl. bygningsinspektør Jens Bertelsen, jfr. vedhæftede notater af 10. december 2014 og 29. maj 2015.
Kgl. Bygningsinspektør Jens Bertelsen konkluderer i sin redegørelse til Ribe Stift, at ejendommen kirkepladsen 1 ikke er velegnet til nedrivning. Han mener derimod, at der er tale om en bygning, som fortjener at blive renoveret og med henvisning til arkitekten, den kendte O.S.Berg, betegner han huset som en fin repræsentant for sin tid, og det er jo helt afgørende. Noget der ”blot ligner” vil være en katastrofe for denne placering, og han opfordrer menighedsrådet til at ”se ud over kirkemuren” og drage omsorg for dette fine stykke af Ringkøbings kulturarv, som utilsigtet er kommet i deres besiddelse.

Arkitekt Marxen er helt på linje med Jens Bertelsens vurdering. Han taler om husets arkitektoniske og miljømæssige værdi, som af sælgeren Ringkøbing Skjern Kommune er sat alt for lavt i den gamle SAVE vurdering.

Bl.a. på baggrund af disse vurderinger af ejendommens bevaringsværdi er det naturligvis magtpåliggende, at ejendommen ikke nedrives, men at menighedsrådet tværtimod drager omsorg for dette fine stykke kulturarv.

Samtidig skal fremhæves, at kgl. bygningsinspektør Niels Vium har vurderet nybygningsprojektet som værende af middelmådig arkitektonisk kvalitet og uden større værdi for byen og det kulturhistoriske miljø omkring Kirkepladsen. Derfor kan nybygningsprojektet ikke kompensere for det kulturtab, en nedrivning af Kirkepladsen 1 vil medføre i Ringkøbing.

Efter møde med Ringkøbing Bevaringsforening den 12. januar 2015 blev man enige om at lade en uvildig arkitekt, arkitekt Ebbe Marxen, redegøre for mulighederne for en renovering af ejendommen Kirkepladsen 1. Formålet var at belyse de forskellige muligheder nybyggeri over for renovering.

Da arkitekt Marxens renoveringsforslag indebar et betragteligt større antal m2 end nybyggeriet, har en lokal arkitekt, arkitekt m.a.a. Bo Christensen, lavet en gennemgang af de 2 projektøkonomier og justeret Ebbe Marxens forslag, således at det blev m2-mæssigt sammenligneligt med nybyggeri, men Bo Christensen har i øvrigt bibeholdt Marxens m2 priser og øvrige overslag, jfr. vedhæftede projektforslag.

Desuden skal henvises til Bevar Ringkøbing Bymidtes klage af 18. maj 2015, hvori der ligeledes er redegjort for, at renovering kan gøres billigere end nybyggeri, klagen er vedhæftet.

Det skal derudover fremhæves, at kgl. bygningsinspektør Jens Bertelsen i sit notat angiver omkostninger til miljøforanstaltninger på ca. 1 mil.kr., ligesom han finder, at der bør afsættes 100.000,-kr. til miljøundersøgelser. Der er i sagen kun lavet en miljøscreening, jfr. vedhæftede mail til menighedsrådet af 11. juni 2015.

Arkitekt Bo Christensens overslag sammenholdt med kgl. bygningsinspektør Jens Bertelsens oplysninger om omkostninger til miljøforanstaltninger sandsynliggør efter vores opfattelse klart, at fornuftig og hensigtsmæssig renovering kan gennemføres til en lavere omkostning end nybyggeri. Som minimum må det give anledning til, at en renovering underkastes en nøjere vurdering og undersøgelse.

Endvidere bør undersøges, hvorvidt der er fonde, der vil støtte renovering af den eksisterende ejendom kirkepladsen 1 og dermed gøre en renovering væsentlig billigere end et nybyggeri, der formentlig ikke vil kunne få fondsstøtte.
Der blev på menighedsmødet den 15. marts 2015 givet menighedsrådet tilbud om gratis professionel hjælp til sådanne fondsansøgninger, men menighedsrådet har ikke taget imod dette tilbud, hvilket bekræfter vores opfattelse af, at menighedsrådet aldrig har arbejdet seriøst med forslaget om renovering.

Da ejendommens bevaringsværdi af hhv. Ebbe Marxen og Jens Bertelsen sættes væsentligt højere end den oprindelige SAVE vurdering fra 1992, har menighedsrådet købt ejendommen af Ringkøbing-Skjern kommune under forkerte forudsætninger, idet prisen efter det nu oplyste om bevaringsværdien burde have været sat betydeligt lavere, hvilket også antydes af Stiftet, idet Stiftet gerne vil være menighedsrådet behjælpelig, såfremt man ønsker en dialog med kommunen.

En højere bevaringsvurdering (SAVE vurdering) vil tillige øge mulighederne for fondsengagement.
På den baggrund er det Bevar Ringkøbing Bymidtes opfattelse, at ejendommen Kirkepladsen 1 ikke bør nedrives, men at man i stedet seriøst gennemgår renoveringsøkonomien og sammenholder den med økonomien for et nybyggeri incl. miljøforanstaltninger, seriøst drøfter med kommunen om prisen kan nedsættes seriøst arbejder videre med muligheden for fondsstøtte.
Skulle provstiudvalget ikke kunne følge dette, bør man under alle omstændigheder sikre, at ejendommen ikke nedrives, før man kender den samlede byggepris incl. miljøforanstaltninger, således at man reducerer den økonomiske usikkerhed, der er ved ethvert byggeri, og at man ikke får nedrevet bygningen for bagefter at konstatere, at man ikke har midler til at gennemføre byggeriet.

Vi vil meget gerne have mulighed for at uddybe denne henvendelse ved et møde med provstiudvalget eller med repræsentanter for udvalget.
Uagtet at Stiftet er nået frem til, at menighedsrådet ikke har overtrådt kirkelig lovgivning, har menighedsrådets særdeles udemokratiske ageren i denne sag skabt splittelse i Ringkøbing sogn. Det er derfor vigtigt, at behandlingen i Provstiudvalget bygger på åbenhed og dialog. Vi medvirker gerne til dette.
Kopi af denne skrivelse er sendt til Ribe Stift og til menighedsrådet v/ formanden Poul Agergaard.
Med venlig hilsen
f. Bevar Ringkøbing Bymidte

Birte Pedersen  Karen Hindø  Lars Hansson  Finn Ebbe Jakobsen 
Bilag :  Ebbe Marxens vurdering af Kirkepladsen 10.12.2014 
            Kongelig bygningsinspektørs Jens Bertelsens udtalelse
            Klage fra BRB til Provstiudvalg og Stiftsøvrighed 
            Arkitekt Bo Christensens demonstration af økonomi i renoveringsprojekt

Miljø foranstaltninger  :
page3image12456 page3image12616